18.6.2014

SuPerin lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteista

Hallitus on esittänyt eduskunnalle muutoksia ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin lakeihin. SuPer on 17.6. antamassaan lausunnossa nostanut esiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Ehdotetut uudistukset ovat valtaosin hyödyllisiä ja selkeyttävät ammatillisen koulutuksen käsitteistöä ja yhdenmukaistavat tutkinnon ja tutkinnon osien laajuuksien määrittelyä. Yksi ehdotetuista muutoksista on, että tutkintojen laajuuksien määrittelyssä siirrytään käyttämään opintoviikkojen sijasta opintopisteitä.
  • SuPer pitää hyvänä kirjauksia, jotka on tehty lukuun 1.2. Kirjaukset koskevat sosiaali- ja terveysalan suorittaneiden ammattilaisten asemaa työelämässä ja nimikesuojausta. Tämä on erittäin tarpeellinen kirjaus, koska koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiä on paljon ja ymmärrys alan vaativuudesta vaihtelee.
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon tehdään nyt vain hallituksen esityksen edellyttämät muutokset ja tarkistukset. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteet on viimeksi uudistettu vuonna 2010 ja ammattitaitovaatimusten osalta ne ovat paikoin ajastaan jäljessä. SuPerin mukaan ammattitaitovaatimusten päivittäminen onkin tarpeellista käynnistää nopeasti, erityisesti isojen muutosten kohteena olevissa tutkinnon osissa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.