4.5.2016

Lausunto: SuPer pitää hallituksen selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vanhuspalveluiden osalta puutteellisena

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pitää hallituksen selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vanhuspalveluiden osalta puutteellisena ja selonteossa esitettyjä säästöarvioita osin sekä perusteiden, että toteutuvien säästötavoitteiden osalta virheellisinä. Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksilla on todellista merkitystä erityisesti kuntatalouteen ja niiden tarkastelussa on huomioitava suoranaisten mitoituksista aiheutuvien henkilöstökustannusten lisäksi mitoitusten seurausvaikutusten kustannukset.

Suunnitelmallinen työn tuottavuuden tehostaminen toimii
 
Ennaltaehkäisevä toiminta huomioidaan Suomessa usein vain juhlapuheissa ja kirjallisissa selonteoissa, mutta käytäntö usein osoittaa aivan päinvastaista. Kiinnittämällä huomio ja toiminnan painopiste matalamman tason ennaltaehkäisevään toimintaan, pystytään välttämään kalliimmat korjaavat kustannukset. Tästä on hyvänä esimerkkinä se, kun lapsiperheiden kotihoitopalveluihin on lisätty resursseja, niin samalla selvästi kalliimpia huostaanottoja on voitu vähentää. Sama ilmiö näkyy myös vanhuspalveluissa niin, että vähentämällä henkilöstömitoitusta ja madaltamalla alalla toimivan koulutetun henkilöstön osuutta on lisätty ambulanssikuljetuksia, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä erikoissairaanhoidon tarvetta.
 
Kuntien valtionosuusleikkaukset pakottavat kuntia supistamaan toimintaansa. Mikäli säästöt toteutetaan henkilöstön lomautuksina, niillä saadaan aikaan usein koko vuoden kestävä krooninen henkilöstömitoitusvajaus. Näitä sote-sektorin lomautuksia toteuttaneet kunnat ovat usein jälkeenpäin todenneet saavutettujen säästöjen olleen tosiasiassa negatiiviset. Henkilöstömitoituksella on suora yhteys julkisen sektorin menoihin. Lyhytnäköisillä ratkaisuilla kuvitellaan vähennettävän kuluja, mutta tosiasiassa niillä saadaan aikaiseksi juuri päinvastainen vaikutus. Valtionosuuksien vähennyksellä heikennetään hyvin usein juuri vanhusväestölle suunnattuja palveluja ja tämä näkyy mm. matalampina henkilöstömitoituksina ja sen myötä kalliimpina korjaavina kustannuksina.
 
Kuntatalouteen kohdistuvat leikkaukset ovat usein myös ennaltaehkäisevän toiminnan vastaista toimintaa. Vanhuspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja henkilöstömitoitusten lasku tulevat lisäämään kuntien korjaavia kustannuksia. Vuodesta 2019 lähtien ne ovat suoraan valtiolle lankeavia lisäkustannuksia. Liian matalasta henkilöstömitoituksesta aiheutuvien vahinkojen korjaavat kustannukset syövät myös saavutetut säästöt ja lisäksi ne aiheuttavat mittaamattomat kärsimykset palveluiden puutteessa eläville vanhuksille sekä heidän hoitajilleen.
 
Lue SuPerin lausunto kokonaisuudessaan täältä >>
 
SuPer antoi lausunnon eduskunnassa 3.5.2016. 
Lisätietoja lausunnosta antaa kehittämisjohtaja Jussi Salo, 050 411 0169,jussi.salo@superliitto.fi
 
SuPeriin kuuluu noin 90 000 lähi- ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.