16.2.2016

SuPerin opintopäivät 16.–17.2.2016: La Carita -säätiö palkitsi kaksi vanhustenhoidon hyvää yksikköä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella palkittiin kaksi vanhustenhoidon yksikköä: Hopun Anninpirtti Sastamalasta sekä Mäntykoti Nivalasta. La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä jo vuodesta 2006 saakka. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä, ja tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. Myös SuPer haluaa muistuttaa hyvien vanhustenhoidon yksiköiden olemassaolosta. Yhtenä palkintokriteerinä oli tänä vuonna erityisesti uudenlaisen toiminnan luominen arjen rikastuttamiseksi.  

Hopun Anninpirtti, Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamala
Hopun Anninpirtti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu 28 asukasta, joiden keski-ikä on lähes 88 vuotta. Anninpirtti muuttui perinteisestä vanhainkodista tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2013. Muutoksessa työyhteisössä siirryttiin tehtäväkeskeisestä toimintatavasta asiakaslähtöisyyteen, jolloin asukas otettiin kaiken toiminnan lähtökohdaksi.

Käyttöön otettiin yksilövastuullinen hoitotyön malli, joka on räätälöity työvuorokohtaisesti toteutuvaksi. Asukkaat jaetaan nimetylle hoitajalle työvuoron ajaksi ja hoitaja vastaa asukkaan kaikesta toiminnasta omassa työvuorossaan. Malli on selkeyttänyt työtehtäviä ja vapauttanut aikaa muuhunkin kuin perustyöhön.

Kinestetiikkaa hyödynnetään työskentelyssä päivittäin. Sen myötä asukkaista on tullut omatoimisempia ja osallistuvampia. Omaisten huomioimista on kehitetty, ja omaiset voivat tarvittaessa myös yöpyä Anninpirtissä. Työyksikön esimies on mukana jokapäiväisessä perustyössä.

Uusia tapoja arjen rikastuttamiseksi on luotu lukuisia: jokaiselle asukkaalle laaditaan ”toimintakakku-malli”, johon merkitään ko. asukkaan aktiviteetit (hartaus, kuntosali, musiikkituokio jne.). Malli on kaikkien, myös sijaisten ja omaisten tiedossa. Noin joka toinen viikko järjestettävissä asukaskokouksissa asukkaat saavat ilmaista mielipiteensä asioihin, antaa palautetta henkilökunnalle ja esimiehelle yksikön toiminnasta sekä esittää toiveita aktiviteetteihin. Asukkaat pääsevät ulkoilemaan halutessaan päivittäin. Kahdelle työntekijälle on räätälöity yksilöllinen työnkuva ja he vastaavat asukkaiden kuntoutuksesta. Sekä asukkaat että työntekijät käyttävät omia vaatteitaan. Asukkaat otetaan mukaan arjen askareisiin mm. leipomaan.

Anninpirtissä on käytössä työaika-autonomia, joustava työaikakäytäntö ja työaikapankki, joilla tuetaan henkilökunnan työssä jaksamista, vaikuttamista ja sitoutumista.  Työvuorosuunnittelussa on huomioitu asukkaiden tarpeet. Sairauspoissaolot ovat muutoksen myötä vähentyneet.

Mäntykoti, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Nivala
Mäntykoti on 16 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa 15 asukkaalla on muistisairausdiagnoosi. Muistisairaus aiheuttaa asukkaissa ahdistuksen ja vihan tunteita, joita työyksikkö on lähtenyt lievittämään rauhoittavien lääkkeiden sijasta TunteVa-toimintamallilla.

TunteVa-ryhmässä järjestetään 5-6 asukkaalle samanlaisena toistuvaa toimintaa, mikä lisää muistisairailla tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta. Ryhmässä käsitellään erilaisia, usein asukkaista lähteviä teemoja. Asukkaita ohjataan kommunikoimaan keskenään, vahvistetaan heidän identiteettiään ja omanarvon tunnettaan sekä mahdollistetaan jokaisen osallistuminen. TunteVa-ryhmän toiminta nostaa asukkaiden energiatasoa ja toimintakykyä ja sen avulla on pystytty lievittämään asukkaiden kokemaa stressiä ja ahdistusta myös pidempiaikaisesti.

Mäntykodissa käynnistettiin hoitajien oma Kosketuksen voima hoitotyössä -projekti, ja uutena
toimintatapana käyttöön otettiin kuunteleva kosketushoito tavoitteena asukkaiden hyvän olon lisääminen.  Käytössä on ollut erillinen rentoutushuone hoidon toteuttamiseen. Kaikki asukkaat rauhoittuvat rentoutushuoneessa ja erityisen tehokkaasti mikäli saivat kosketushoitoa. Hoito mm. lisäsi asukkaiden
hyvää oloa ja auttoi fyysiseen toimintakykyyn. Lisäksi tarvittaessa annettavista rauhoittavista lääkkeistä
on voitu luopua.

Työyhteisö on halunnut kehittää hoitotyötä aktiivisesti ja luoda muistisairaille asukkaille turvallisen ympäristön elää ja asua. Hoidon tuloksia tullaan seuraamaan RAI-mittaria hyödyntäen. Mäntykodissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Mäntykoti palkittiin nyt toisen kerran La Carita -säätiön tunnustuspalkinnolla. Palkintoraati kiitti erityisesti hoidon ja hoivan kehittämistä hoidettavien ja hoitajien vuorovaikutusta parantavilla toimintatavoilla.   

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin ammatillisille opintopäiville kokoontuu vuosittain suuri joukko hoitoalan osaajia.

Lisätietoja:
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo, gsm 050 411 0169