15.2.2023

SuPerin Paavola: Asiakas- ja potilasturvallisuuden edellytys on, että hoitoalalla työskentelee jatkossakin koulutettuja ammattihenkilöitä

”Sosiaali- ja terveydenhuollossa on turvattava asiakkaalle laadukas ja hänen tarpeitaan vastaava hoito sekä asiakas- ja potilasturvallisuus. Tätä edellyttää myös maamme lainsäädäntö”, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on jatkossakin perustuttava koulutettujen ammattihenkilöiden osaamiselle.

Tänään on julkistettu ministeri Kiurun nimittämän Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmän ehdottamat toimenpiteet. SuPer on ollut mukana työryhmässä, jonka tarkoituksena on löytää keinoja lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa. Suomen vanhusväestön määrä kasvaa kärkivauhtia koko maailmassa. Myös terveydenhoidossa asiakkaiden määrä kasvaa. Tähän ongelmaan on koetettu löytää ratkaisuja työryhmässä.

Sote-henkilöstön vaje on valtava, ja kaikkia ammattilaisia tarvitaan. Kaikkein suurin pula tilastojen mukaan on kuitenkin nyt ja tulevina vuosina lähihoitajista, Paavola kertoo. – Ministerin johtamassa työryhmässä hoitajien työnjako ja työnsisältö ovat nousseet erittäin suureksi kysymykseksi.

Ohjelman ajatuksena on ollut, että koulutettujen ammattihenkilöiden työ kohdennetaan koulutusta vastaaviin tehtäviin. Avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää lisätään sillä tavoin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta eikä alan kelpoisuusvaatimuksia alenneta.

Jo tällä hetkellä työnantajalla on mahdollisuus päättää työnjaosta ja hyödyntää kaikkien hoitotyön ammattilaisten osaamista täysimääräisesti, Paavola kertoo. – Nimikesuojattujen, eli esimerkiksi lähihoitajien, kohdalla laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä mahdollistaa, että ”nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.”

–  On tärkeää, että koulutetut hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön ja avustavaa henkilökuntaa palkataan riittävästi tukipalveluihin, Paavola sanoo. – Järkevä ajatushan on, että kohdistetaan sote-ammattihenkilöiden työaika vaikuttavaan, tulokselliseen ja tuottavaan työhön. Toisaalta on ehdottomasti tarkastettava, mitkä työtehtävät ovat sellaisia, joihin ei tarvita ammattihenkilön ammattitaitoa.

–  Hoitajien työtä ja sitä, mihin työaika menee, on tutkittu todella paljon. Nyt pitäisi jokaisessa yksikössä tarkastella, miten paljon tukityöt vievät aikaa ja miten paljon tähän tarvitaan henkilökuntaa, Paavola sanoo.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085