12.3.2020

SuPerin Paavola: Hoitajien ammattitaito vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa, että lääkehoito on keskeinen osa monisairaiden ja iäkkäiden kokonaisvaltaista hoitoa. Turvallisen ja tavoitellun hoitotuloksen kannalta on tärkeää, että lääkehoitoa toteuttavat koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Heidän lääkehoidon osaamistaan tulee ylläpitää säännöllisellä täydennyskoulutuksella ja heillä on oltava käytössään luotettavia lääkehoidon lähteitä ja työkaluja.

Valtakunnallista lääkehoidon päivää vietetään kahdeksatta kertaa 12.3.2020 teemalla Lääkehoito hallussa? SuPerista lääkehoidon onnistumisen kannalta on ratkaisevaa se, että lääkkeen käyttäjä osaa käyttää oikein lääkkeitään ja hänen tukenaan on terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on käytössä ajantasainen lääkityslista. Lääkehoidon päivänä julkaistava Hyvän lääkehoidon LOTTA-tarkistuslista on tarkoitettu iäkkäille, yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Se on erinomainen ja toivottu lisä lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa niin lääkkeiden käyttäjille, heidän omaisilleen kuin ammattilaisille.

Osana turvallista lääkehoitoa kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus päivittää lääkityslistoja. Paavolan mielestä on huolestuttavaa, että osa työnantajista on rajannut lääkityslistojen päivittämisen lähihoitajilta työpaikoilla, joissa he ovat suurin yksittäinen lääkehoitoa toteuttava ammattiryhmä.

– Meiltä puuttui yhtenäiset ohjeet. Hoidon onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että lääkityslista tarkistetaan heti, kun hoidettava saapuu hoitoyksikköön, sekä aina tarvittaessa. Ajantasaisuuden tarkistamisen oikeus on oltava kaikilla lääkehoitoon koulutetuilla.

SuPer muistuttaa, että lähihoitajat ovat usein vastuussa haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä ja edesauttavat lääkehoitoon sitouttamista. Lääkkeiden käyttäjä on kohdattava yksilöllisenä, tasavertaisena ja aktiivisena päätöksentekoon osallistuvana kumppanina.

– Ammattitaito on pidettävä korkeana ja koulutus laadukkaana, sanoo Paavola. Hoitohenkilöstön on päästävä säännöllisesti täydennyskoulutukseen ja heillä on oltavat ajantasaiset tiedot hoidettavien lääkehoidoista. Tämän lisäksi lääkkeiden käyttäjien on muistettava kertoa kaikista ilman reseptiä käyttämistään lääkkeistä, kuten itsehoitolääkkeistä sekä rohdos- ja ravintolisävalmisteista.  

Väestön ikääntyessä lääkehoidolla on yhä suurempi merkitys toimintakyvyn säilymisessä. Koulutetut hoitajat työskentelevät osana moniammatillisia tiimejä sitouttamassa ja ohjaamassa lääkkeiden käyttäjät oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen lääkkeiden käyttöön. He myös varmistavat, että hoidettavat tuntevat lääkehoitonsa tavoitteet.

– Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä, kuten päiväkodeissa ja kouluissa tulee olla riittävä määrä lääkehoitoon koulutettuja ammattilaisia, sanoo SuPerin puheenjohtaja Paavola.  

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Turvallinen lääkehoito