2.10.2016

SuPerin Paavola vanhustenpäivänä 2.10: Arvokkaan elämän on jatkuttava arvokkaana vanhuutena

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa kaikki kansanedustajat ja kuntapäättäjät työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa. Työn tekemisen kautta avautuu vanhustenhoidon arki ja todellisuus. Järkeviä päätöksiä on helpompi tehdä, kun ne pohjautuvat ymmärrykseen ja kokemukseen todellisesta tilanteesta. - Nykyiset päätökset kertovat, ettei todellinen tilanne ole avautunut päätöksentekijöille, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Vanhusten määrä maassamme kasvaa. Osa vanhuksista on aktiivisina toimijoina erilaisissa yhteisöissä. Osa heistä tarvitsee hoivaa ja hoitoa terveysasemilla, sairaaloissa, kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa.

On tärkeää, miten kunnallisen hoidon ja hoivan piirissä oleville vanhuksille suodaan mahdollisuus elämään, jonka laki ”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista” eli ns. vanhuspalvelulaki lupaa. Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan asukkaiden hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan muodoltaan ja määrältään vastaamaan asiakkaan palvelutarpeita.

Pitkäaikaisen hoidon tarpeeseen voidaan vastata laitoshoidolla vasta, kun se on lääketieteellisesti tai muuten iäkkään henkilön turvallisen hoidon kannalta perusteltua. Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaat ovat siten entistä sairaampia. Hallitus on tehnyt päätöksen, jossa henkilöstömitoitusta ollaan pienentämässä, vaikka todellisuudessa mitoituksia olisi tarve nostaa. Vanhuspalvelulain 20§ palvelujen laadusta ei toteudu, jos hallitus mahdollistaa nykyistä pienemmän henkilöstömäärän asukasta kohden. Laki on kuitenkin suosituksia vahvempi, joten työantajan on suosituksista huolimatta turvattava riittävä määrä henkilökuntaa.

Vanhuuden tulisi olla aikaa, jolloin on lupa olla hoidettavana, kun siihen on tarve. Hoidon tarpeesta ei tulisi tuntea syyllisyyttä, eikä tuntea olevansa yhteiskunnalle ja veronmaksajille taakka tai kustannuserä. Vanhuksilla on oikeus saada hyvää, turvallista hoitoa ja kuntoutusta niin, ettei toimintakyky alene tai häviä kokonaan vain sen vuoksi, ettei apua ole saatavilla. Toimintakykyä on ylläpidettävä mahdollisimman pitkään. Hoidon pitää olla ihmisen omista tarpeista lähtevää, hänen täytyy saada tehdä itse niin paljon kuin kykenee. Hoitajat auttavat päivittäisissä toiminnoissa vasta sitten, kun ikääntyneen omat voimavarat eivät riitä. Arvokkaan elämän on jatkuttava arvokkaana vanhuutena. Vanhuspalvelulakiin on saatava takaisin merkintä arvokkaasta vanhuudesta.

Hoitajat haluavat hoitaa hyvin, tehdä vanhusta kunnioittavaa hoitotyötä ja kohdata ihmiset yksilöinä. Kohtaaminen on avainasia hoitotyössä. Hyvä hoito vaatii väistämättä sitä, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi hoitotyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen. Hallitus ei saa sallia pienempää henkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa. SuPer järjestää mielenilmauksen hyvän vanhustenhoidon puolesta torstaina 6. lokakuuta klo 17.00 Kansalaistorilla Helsingissä.

SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085