15.3.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola lääkehoidon seminaarissa: Koulutetut hoitajat ovat turvallisen lääkehoidon edellytys

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa koulutettujen lähihoitajien merkitystä turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Lähihoitajien koulutukseen kuuluu vahva lääkehoidon osaaminen ja tätä osaamista on ylläpidettävä ja päivitettävä. Turvallinen lääkehoito on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä. SuPer järjesti yhdessä DRA Consulting Oy:n ja Oy Raisoft Ltd:n kanssa tänään 15.3. seminaarin/webinaarin lääkityksestä vanhusten kotihoidossa. Seminaari on osa Lääkehoidon päivän teemaviikkoa. - Kotihoidossa on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa huolehtimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesta lääkehoidosta, puheenjohtaja Paavola vaatii.

Asiakkaalla on oikeus saada ammattitaitoisen, koulutetun hoitajan osaaminen käyttöönsä. - On aivan eri asia, hoitaako asiakasta koulutettu hoitaja vai lähimmäinen, puheenjohtaja Paavola sanoo. - Hoitaja vastaa tekemästään työstä ensisijaisesti hoidettavalle mutta myös yhteiskunnalle. Vahvaa lähihoitajakoulutusta ei saa ajaa alas säästötoimena. Laadukas koulutus on keskeinen osa turvallista lääkehoitoa.

Koulutettujen hoitajien merkitys kotihoidossa

Kotihoidossa hoidetaan yhä monisairaampia asiakkaita, koska laitoshoidon kriteereitä on tiukennettu. Heillä lääkehoito on yksi keskeinen hoitokeino sairauksien hoidossa. Lähi- ja perushoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella tunnistavat ja tietävät, mitä oireita seurataan ja minkälaisia vaikutuksia lääkehoidolla on. Lääkehoidon vaikuttavuuden seurannan ja asiakkaan voinnissa tapahtuneiden muutosten tiedottamisessa ei ammattitaitoista ja koulutettua hoitajaa voi korvata lääkehoitoon kouluttamattomalla.

Ammatti-ihminen osaa koulutuksen perusteella työskennellä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaan. Koulutettu hoitaja kohtaa eri elämänvaiheessa olevat asiakkaat yksilöinä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Ammattitaitoon kuuluu myös avustaa ja ohjata voimavaralähtöisesti. Koulutettu hoitaja tukee ja ohjaa erilaisten palveluiden hakemisessa ja käytössä sekä ohjaa tarvittaessa vertaistukea antavien yhteisöjen piiriin.

Koulutus takaa osaamisen ja luo turvallisuutta. Koulutettu hoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hänen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Koulutettu hoitaja tekee työssään hoidontarpeen määrittelyn. Hoitaja tietää ja osaa perustella toimintaansa asiakkaalle työtilanteissa, joissa tapaturmariski on asiakkaalla. Hän kykenee perustelemaan ratkaisunsa esimerkiksi vanhusten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoidosta, kivun hoidosta sekä myös kuolemaa lähestyvän hoidosta. Koulutettu hoitaja huomioi omaiset ja yhteistyökumppanit hoitosuhteen aikana.

SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085