7.6.2017

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Vanhustenhoidon laatusuositus rikkoo toteutuessaan lakeja

Uusi laatusuositusluonnos hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi ohjaa henkilökunnan määrää vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. Eduskunta päätti vuonna 2016, että minimihoitajamitoitus pysyy tasolla 0,5. Nyt annettu laatusuositusluonnos laskee tuohon lukuun mukaan myös muut kuin koulutetun hoitohenkilökunnan. Tämä tarkoittaa hoidon tason laskua. Sekä sosiaalihuolto- että vanhuspalvelulaissa säädetään hoidon laadusta ja edellytetään hoitoon riittäviä resursseja. Laatusuosituksen toteutuessa edellä mainittujen lakien vaatimukset eivät täyty. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että vanhustenhoidossa on noudatettava lainsäädännön vaatimuksia.  

SuPerin mukaan vanhustenhoidossa on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa takaamaan laadukas ja turvallinen hoito. Lait sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelevät, ketkä ovat alan ammattihenkilöitä ja missä lakeja sovelletaan. Lakien tarkoituksena on edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja helpottaa ammattihenkilöiden yhteistyötä. Henkilöstömitoitukseen on siis laskettava vain koulutettu hoitohenkilökunta.

Kunnat ovat jo vuosien ajan nostaneet kynnystä ja kriteereitä, joilla vanhukset pääsevät hoitoon. Koulutettujen hoitajien määrän lasku heikentää hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta. Myös kuntoutus jää toteutumatta. Koulutetut hoitajat ovat turvallisen hoidon ja lääkehoidon ehdoton edellytys. Vähintään lähihoitajakoulutuksen saaneen työntekijän on oltava vastuussa kokonaisvaltaisesta hoidosta. 

Laatusuosituksen tarkoituksena ei saa olla kustannussäästöt, vaan laadukkaan ja hyvän hoidon turvaaminen.

Myös Valvira pitää uutta suositusluonnosta ongelmallisena, sillä se on ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Luonnoksessa linjataan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Ehdotetun luonnoksen mukaan yksityisen toimintayksikön toiminnan käynnistyessä ja toimilupaa myönnettäessä ko. myöntämisajankohtaan sidottu henkilöstömitoitusvaade poistetaan toimiluvista. SuPerin mukaan tämä on hälyttävää siksi, että tämän hetkisessä sote-suunnitelmassa yksityisten palvelutuottajien määrä tulee lisääntymään.

Valviran näkemyksen mukaan edellä mainittu suositus on ristiriidassa sekä voimassa olevan, että 1.1.2019 voimaantulevaksi suunnitellun lainsäädännön kanssa: voimassa olevan lain mukaan lupaviranomaisen velvollisuutena on huolehtia, että palveluntuottaja täyttää lainmukaiset toimintaedellytykset, mm. että henkilöstön lukumäärä on riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085