4.3.2013

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Lähi- ja perushoitajien työurat pitenevät, jos työnteolle annetaan edellytykset

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on jättänyt pääministeri Jyrki Kataiselle esityksensä keinoista työurien pidentämiseksi. Hallituksen tavoite pidentää työuria ei onnistu nostamalla eläkeikää, vaan parantamalla työhyvinvointia ja ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä. – Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin lähi- ja perushoitajien ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen syy.
– Työturvallisuutta ja ergonomiaa on parannettava ja kehitettävä eri-ikäisten välistä yhteistyötä, Paavola sanoo. Työterveyslaitos tuottaa hyvää tutkimustietoa ja käytäntöjä, joita tulisi hyödyntää paremmin työpaikoilla.

 
Joka vuosi yli 20 000 työntekijää poistuu työmarkkinoilta työkyvyttömyyseläkkeelle. Yli 4 000 kohdalla diagnoosina on masennus. Lähi- ja perushoitajien suurin ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen syy ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

SuPer selvitti keväällä 2012 lähi- ja perushoitajien työhyvinvointia. Vastaajista yli puolet on harkinnut alanvaihtoa ja yli kolmasosa ei ole varma pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan. Selvityksen mukaan puolet lähi- ja perushoitajista kokee työnsä raskaaksi ja vielä useampi heistä kokee työtahdin sekä kiireen lisääntyneen. Sekä fyysinen että henkinen rasittavuus sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla on lisääntynyt.

Julkisen talouden kestävyysvaje edellyttää työurien pidentämistä. Puheenjohtaja Paavolan mielestä se ei tarkoita kaavamaista eläkeiän nostoa, vaan työssäoloajan pidentämistä ja työntekoon osallistuvien työntekijöiden määrän lisäämistä. Kestävin ratkaisu tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tukea työssä jaksamista ja estää syrjäytymistä. Tämä malli tuo myös säästöjä yhteiskunnalle, kun korjaavien toimenpiteiden määrä pienenee. Suurimmat säästöt saadaan puheenjohtaja Paavolan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoitokustannusten sekä muiden sosiaaliturvakustannusten laskusta.

Riittävä henkilöstömitoitus on keskeisin työhyvinvointiin vaikuttava tekijä hoitoalalla. Erilaiset vertaistukiryhmät on otettava käyttöön. Eri-ikäisten välistä yhteistyötä on kehitettävä ja kannustettava työnantajia palkkaamaan myös yli 55-vuotiaita. Työolosuhteet on saatava paremmiksi, jotta työssä jaksetaan pidempään. Työturvallisuutta on parannettava kokonaisuudessaan. On kartoitettava riskit ja turvattava ergonomia, riittävät apuvälineet ja turvalliset tilat. Työterveyshuollon panostuksia sekä tyky-toimintaa on lisättävä. Näin ehkäistään esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Osaamisen laaja-alaista käyttöä on lisättävä. Se lisää motivaatiota ja parantaa näin työntekijöiden työhyvinvointia.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085