4.5.2015

SuPerin selvitys: Lähi- ja perushoitajien osaamista rajoitetaan erikoissairaanhoidossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti lähi- ja perushoitajien osaamisen hyödyntämistä erikoissairaanhoidossa. Selvityksen mukaan osaamista rajoitetaan erityisesti lääkehoidon osalta. Lähi- ja perushoitajat ovat nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden koulutukseen ja työtehtäviin kuuluu lääkehoitoon osallistuminen. SuPer vaatii kaksiportaisen henkilöstörakenteen vahvistamista erikoissairaanhoidossa, niin että lähi- ja perushoitajien osuutta tullaan lisäämään ja osaamista hyödynnetään.
 
Lähes puolet (46 %) erikoissairaanhoidossa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista ei saa osallistua potilaiden lääkehoitoon suorittamansa lääkehoitoluvan mukaisesti. – On ristiriitaista, että kustannuksia tulisi karsia, mutta kuitenkin erikoissairaanhoidossa on varaa jättää hyödyntämättä lähi- ja perushoitajien osaaminen, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Kunta kouluttaa lähihoitajia, mutta ei tunnusta tai arvosta koulutuksen tuomaa osaamista. Lisäksi lääkehoitoluvat on suoritettava, vaikka ei saisikaan toteuttaa luvan tuomaa lääkehoitoa.
 
Lääkehoito on oleellinen osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoon osallistuminen on määritelty selkeästi STM:n julkaisemassa oppaassa Turvallinen lääkehoito. SuPerin selvityksen mukaan 22 prosenttia erikoissairaanhoidossa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista ei saanut osallistua lääkehoitoon lainkaan.
 
Lähi- ja perushoitajilla on lääkehoidon lisäksi paljon tutkintoon, lisäkoulutukseen ja työkokemukseen perustuvaa osaamista, jonka käyttöä myös rajataan. Noin neljännes kyselyyn vastanneista ei saa hyödyntää monipuolisesti osaamistaan työssään. Selvityksen mukaan hoitotyön johtajat (73 %) rajoittavat eniten lähi- ja perushoitajien osaamisen käyttöä.
 
Lähi- ja perushoitajia tarvitaan erikoissairaanhoidossa

Lähi- ja perushoitajien vakanssien vapautuessa erikoissairaanhoidossa on tilalle palkattu usein sairaanhoitajia. Arvioiden mukaan työelämässä olevista lähi- ja perushoitajista siirtyy vuosina 2010–2030 eläkkeelle selvästi yli puolet (60,5 %) ja sairaanhoitajista noin puolet (49,7 %). Suuri tulevaisuuden haaste tulee olemaan, miten kasvava työvoimatarve ja osaaminen turvataan. Jo nyt kaikki olemassa oleva osaaminen on otettava käyttöön.
 
Erikoissairaanhoidossa lähi- ja perushoitajien työssä korostuu potilaiden kokonaisvaltainen hoito ja tukeminen päivittäisissä toiminnoissa terveyttä ja hyvinvointia suunnitelmallisesti edistäen. Väestön vanhetessa ja kroonisten sairauksien lisääntyessä kuntouttava hoitotyö mahdollistaa potilaan omien voimavarojen käyttöönoton ja liikuntakyvyn säilymisen. Lähi- ja perushoitajat ovat kuntouttavan hoitotyön ammattilaisia.
 
Jokaisella potilaalla on oikeus hyvään perushoitoon. Riittämätön perushoito lisää erilaisten infektioiden ja makuuhaavojen riskiä. Henkilökuntaa on oltava riittävästi huolehtimaan potilasturvallisuudesta. - Lähi- ja perushoitajien määrän supistaminen aiheuttaa väistämättä hoidon tason alenemisen, Paavola muistuttaa.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola 050 527 5085
SuPerin asiantuntija Elina Ottela 050 435 8409
 

Tutustu selvitykseen tästä.

Tutustu PowerPoint-esitykseen tästä.

Puheenjohtaja Silja PaavolaSuPerin asiantuntija Elina OttelaSuPerin erikoissairaanhoidon selvitys
Puheenjohtaja Silja Paavola avasi tiedotustilaisuuden.

SuPerin asiantuntija Elina Ottela nosti esiin potilaan oikeuden hyvään perushoitoon.

Selvityksessä käy mm. ilmi, että 45,8 % vastaajista ei saa osallistua lääkehoitoon suorittamansa lääkehoitoluvan mukaisesti.