30.3.2016

SuPerin selvitys: Pääsy- ja soveltuvuuskokeet säilytettävä lähihoitajakoulutuksessa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenet ovat huolissaan lähihoitajakoulutuksen laadusta tulevaisuudessa, sillä yhä useampi koulutuksen järjestäjä on luopunut pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Koulutuksen laatu on suorassa yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun. SuPer teki jäsenilleen koulutuskyselyn, jolla haettiin vastauksia siihen, miten lähihoitajan korkeatasoinen ammattitaito voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeita välttämättöminä.

Yhä useampi nuori ja uuteen ammattiin vaihtava aikuinenkin ohjataan lähihoitajakoulutukseen, koska työvoiman tarve sosiaali- ja terveysalalla kasvaa. SuPerin mukaan alalle soveltuvuus on aina varmistettava.

Hoitotyö on vuorovaikutusta, ja yksi tärkeimmistä vuorovaikutuksen työkaluista on kieli. Hoitajan riittävä kielitaito on ensisijaisen tärkeä myös potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että opiskelijan työssäoppiminen oli joskus jouduttu keskeyttämään heidän työpaikallaan. Keskeytyksen syyksi mainittiin muun muassa puutteellinen kielitaito, joka oli johtanut potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Päihdeongelmat ovat yleistyneet hoitoalalla. Sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Valviran mukaan vakavat päihdeongelmat ovat usein alkaneet jo ennen koulutukseen hakeutumista. Tähän on kiinnitettävä huomiota opiskelijavalinnassa. SuPer näkee pakollisen huumausainetestin opiskelijavalinnan yhteydessä tai koulutuksen alussa yhtenä mahdollisuutena puuttua tähän syrjimättömällä ja tasapuolisella tavalla.

Vaadittavan ammattitaidon hankkiminen vaikeutuu, kun opetustunteja vähennetään oppilaitoksessa samalla kun mitoituksia heikennetään työpaikalla. Oppiminen työpaikalla ei onnistu, mikäli työpaikkaohjaajalla ei ole aikaa opettaa ja ohjata tai mahdollisuutta täydennyskoulutukseen oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. 64 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa lisää koulutusta tai perehdytystä ohjaajan/arvioijan tehtävään.

Sanonnan mukaan aika on rahaa. Jos koulutukseen ja ohjaukseen ei osoiteta riittävästi rahaa, joka mahdollistaa sen, että opetukselle ja ohjaukselle on riittävästi aikaa, voi maksettavaksi tulla suuri lasku työterveyshuollon kustannuksina ja potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä hoidon laadun vaarantumisena.

SuPerin jäsenkysely toteutettiin joulukuussa 2015. Kyselyyn vastasi 698 jäsentä.

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin asiantuntija Sara Simberg, 046 9235 585


Tutustu selvitykseen (pdf)