3.9.2014

SuPerin selvitys vammaispalvelutyöstä: 72 prosenttia kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tänään julkaiseman selvityksen mukaan 72 prosenttia vammaispalveluissa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään viimeisen vuoden aikana. Riittävä koulutetun hoitohenkilökunnan määrä ja parityöskentelyn lisääminen ovat ratkaisuja väkivallan vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. SuPer selvitti työntekijöiden kokemuksia työstään ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta.


 

Vammaispalvelutyön ammattilaiset työskentelevät erittäin vaativissa tehtävissä. Työntekijöiltä edellytetään vahvaa tietopohjaa ja käytännön erityisosaamista vammaisuudesta sekä vahvaa ammattietiikkaa ja työmoraalia. Alan vetovoimaisuus on hiipunut. Yksi syy voi olla väkivallan uhka ja kokeminen.
 
Henkilöstömitoitusten toteutumista on valvottava paremmin

Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoo, että henkilökuntaa on liian vähän. Henkilökunnan riittämättömyys on riski väkivallan esiintymiselle. Laatusuositusten mukaista henkilöstömitoitusten toteutumista on valvottava nykyistä paremmin. Myös mitoitusten riittävyyttä on tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa henkilöstömäärästä tulee säätää vähintään asetuksella. Kouluttamattomat työntekijät eivät saa olla ratkaisu työntekijäpulaan. Työnantajan tulee kouluttaa heidät oppisopimuksella tai he voivat itse kouluttautua lähihoitajiksi. Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti, että hoiva-avustajat tai kouluttamattomat osallistuvat ohjeiden vastaisesti lääkehoitoon. Tämä on selvä turvallisuusriski.
 
Mahdollisuus parityöskentelyyn on turvattava
Vammaispalveluissa tulisi välttää yksin tapahtuvaa työskentelyä ja turvata mahdollisuus (työ)parityöskentelyyn, näin erityisesti väkivalta- ja muissa haastavissa tilanteissa. Parityöskentelyssä molempien työntekijöiden osaaminen voidaan hyödyntää asiakkaan parhaaksi ja samalla lisätään työntekijän turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Henkilökunnalle on järjestettävä jatkuvaa koulutusta väkivaltatilanteiden vähentämiseksi. Hoitajat tarvitsevat myös välineitä ja keinoja puuttua asiakasta kunnioittavasti väkivaltatilanteisiin. Näillä tekijöillä voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja asiakasturvallisuuteen. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia kertoi, että heidän työpaikallaan on sovittu toimintaohjeet väkivaltatilanteiden varalle. Se ei riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään työskentelyyn.
 
Osaamisen laaja-alainen käyttö lisää työhyvinvointia
Työssä jaksamisen äärirajoilla työskentelee vähintään kerran kuukaudessa 53 prosenttia kyselyyn vastanneista. Puolet vastaajista ei ole varma työskentelystään nykyisessä tehtävässään vielä kahden vuoden kuluttua. Selvityksen mukaan ne, jotka saavat käyttää osaamistaan laaja-alaisesti, työskentelevät nykyisessä työpaikassaan todennäköisemmin kahden vuoden kuluttua kuin ne lähi- ja perushoitajat, joiden osaamista ei hyödynnetä arjen työssä.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kyselyyn vastasi keväällä 2014 noin 700 vammaispalvelutyön eri tehtävissä olevaa jäsentä.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
suunnittelija Tea Brusas, 050 438 6672

Tutustu selvitykseen
Selvitys: Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien – selvitys superilaisista vammaispalveluissa