15.12.2022

SuPerin varhaiskasvatuksen selvitys: Varhaiskasvatuksen laatu heikentynyt, lähes 80 % harkitsee alan vaihtoa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tuoreen varhaiskasvatuksen jäsenselvityksen mukaan 78 % on harkinnut alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana. Yli puolet (53 %) vastaajista arvioi varhaiskasvatuksen laadun heikentyneen viimeisen viiden vuoden aikana. Laadun heikkenemisen suurimmaksi syyksi mainittiin henkilöstön riittämätön määrä. SuPer teki varhaiskasvatuksen koetusta laadusta ja työoloista kyselyn varhaiskasvatuksessa työskenteleville jäsenilleen marraskuussa. Vastauksia saatiin määräajassa 1 027.

Vastaajista 53 % kertoi varhaiskasvatuksen laadun heikentyneen kokemuksensa mukaan viimeisen viiden vuoden aikana. Laadun kertoi olevan ennallaan 23 % vastaajista ja 9 % vastasi laadun parantuneen. 15 % ei osannut tai halunnut arvioida asiaa. Suurimmaksi syyksi heikentyneeseen laatuun mainittiin henkilöstön riittämätön määrä. Valtaosa vastaajista (88 %) oli kokenut työyksikössään henkilöstövajausta ainakin kuukausittain. Päivittäistä tai viikoittaista henkilöstövajetta oli kokenut yli puolet (65 %) vastaajista. Pulaa oli vastausten perusteella niin kelpoisuusehdot täyttävistä lastenhoitajista kuin varhaiskasvatuksen opettajistakin.

Muut vastauksissa toistuvat syyt laadun heikentymiseen olivat työtehtävien määrän lisääntyminen ja se, että tehtävät vievät työntekijöitä lasten ulottuvilta. Viikkotyöajasta suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin opettajille varattu aika (ns. SAK-aika) tarkoittaa opettajan puuttumista ryhmästä tuolloin, jolloin lasten kanssa läsnä on liian vähän henkilökuntaa. Kolmas keskeinen tekijä oli haasteellisesti käyttäytyvien ja tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden määrän lisääntyminen ja inkluusion koettu toimimattomuus varhaiskasvatuksessa.

Vastaajista lähes 80 % harkitsee alan vaihtoa

Vastaajista 78 % on pohtinut alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana. SuPerin aiemmassa varhaiskasvatuksen selvityksessä (2013) alan vaihtoa harkitsi 45 %, ja tilanteen heikkenemistä voi pitää hälyttävänä. Enemmistö piti merkittävimpänä syynä vaihtoaikeisiin alan huonoa palkkausta, mutta myös arvostuksen puute ja kokemus siitä, ettei omaa työtään saa tehdä niin hyvin kun haluaisi, esiintyivät vastaajien perusteluissa lähes yhtä usein.   

– Selvitys vahvistaa jäsenten yhteydenotoista jo aiemmin muodostuneen kuvan varhaiskasvatuksen huonosta tilasta. Kyselyn tuloksissa huolestuttavinta on se, ettei sijaisia ole saatavilla lainkaan ja että alanvaihtoaikeita on valtaosalla vastaajista, selvityksen tehnyt SuPerin asiantuntija Johanna Pérez sanoo. – Noin neljännes (26 %) vastaajista myös kertoo, että heidän ryhmässään työskentelee tällä hetkellä vähintään yksi täysin vailla varhaiskasvatuksen koulutusta oleva työntekijä.

– Jos koulutettuja ammattilaisia ei ole riittävästi eikä heitä saada pidettyä alalla, suunniteltua toimintaa ei voida toteuttaa ja lasten turvallisuus uhkaa vaarantua. Samalla henkilöstön työhyvinvointi laskee ja alanvaihtoaikeet kasvavat. Kurjistuvaan kierteeseen tulee puuttua nopeasti. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan myös lastenhoitajia ja heidän osaamistaan ja kokemustaan tulisi arvostaa nykyistä enemmän, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

SuPer on esittänyt ratkaisuja varhaiskasvatuksen kriisiin

Varhaiskasvatuslain mukaan korkeakoulutettua henkilöstöä on lisättävä vuoteen 2030 mennessä siten, että heidän osuutensa lapsiryhmän kasvatushenkilöstöstä olisi 2/3, kun se nykyisin on noin 1/3. SuPer on esittänyt, että alle 3-vuotiaiden laadukas varhaiskasvatus edellyttää ikäryhmän tarpeen mukaisen lastenhoitajaresurssin ja ryhmässä läsnä olevan henkilöstön käyttämistä. SuPerin ehdotus on, että näissä ryhmissä kaksi kasvattajaa kolmesta on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaavia kasvattajia.

Lisäksi SuPer esittää, että lähihoitajien monipuolista ammattitaitoa tulee hyödyntää paremmin varhaiskasvatuksessa ja alan palkkaus tulee korjata vastaamaan työn vaativuutta. Inkluusion käytännön toteutukseen varhaiskasvatuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemiseen tulee varata resursseja. Alan työskentelyolot tulee korjata ja työn mielekkyys lastenhoitajan näkökulmasta tulee pohtia uudelleen, jotta osaava henkilöstö saadaan pysymään alalla.  

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tutustu selvitykseen: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys varhaiskasvatuksen laadusta superilaisten kokemana 

Lue myös asiantuntija Johanna Pérezin haastattelu aiheesta SuPerin verkkolehdestä

Lisätiedot:

SuPerin asiantuntija Johanna Pérez, 050 563 7931
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085