29.9.2014

Tiedote: Eläkeratkaisun lisäksi on kehitettävä työelämää

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus arvioi kokouksessaan 27.9. eläkeratkaisua. Ratkaisu on nykyisessä tilanteessa kohtuullisen hyvä ja vastuullinen, mutta työelämän kehittäminen vaatii voimakkaampia toimenpiteitä. On luotava uusia työpaikkoja ja tuettava työssäjaksamista. Myös eri-ikäisten välistä yhteistyötä on kehitettävä. Työuria pidennetään työpaikoilla, joten työnantajilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa tähän. Yksistään eläkeiän nostamisella ei pidennetä todellisia työuria.

Eläkeratkaisussa on muun muassa seuraavia myönteisiä asioita: Tasainen eläkekarttuma koko työuran ajalta ja työntekijän työeläkemaksun vähennyksen poisto parantavat nuorten eläkkeitä ja koko eläketurvan tasoa.  Ratkaisussa toteutuu myös sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus, sillä perhe-eläke säilyy. Raskaissa töissä oleville tarkoitettu työuraeläke voidaan myöntää ennen vanhuuseläkeikää heille, joiden työkyky ei kanna vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka. Työeläkemaksut sovittiin kestävälle tasolle pitkäksi aikaa ja vanhuuseläkerahastointia vahvistetaan.

Työelämä vaatii todellista remonttia
Työuria voidaan pidentää pitämällä huolta työntekijöiden työssäjaksamisesta. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin syy hoitohenkilökunnan ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisessä. Monella muulla sektorilla mielenterveysongelmat nousevat kärkeen. Työelämä vaatii todellista muutosta, jotta ihmiset jaksavat työssä pidempään. Työelämän on tarjottava myös joustoja eri elämäntilanteisiin.
 
Työelämän on muututtava niin, että ikääntyviä työntekijöitä palkataan nykyistä useammin ja heidän osaamistaan arvostetaan työmarkkinoilla. Työelämän on myös joustettava työntekijän eri ikävaiheissa ja elämänvaiheissa. Nykyiset säästötoimet, jotka tarkoittavat usein ikääntyneiden työntekijöiden ”ostamista ulos”, eivät palvele kansantaloutta eivätkä nosta kokonaistyövuosia työmarkkinoilla. Myös nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä nykyistä paremmin ja luotava uusia työpaikkoja. Eri-ikäisten välistä yhteistyötä on kehitettävä.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 
Lisätietoa:

puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Tutustu tarkemmin:

Työeläkeuudistus pähkinänkuoressa

Työeläkeuudistus esimerkkilaskelmin

Miten eläkejärjestelmä muuttuu - kysymyksiä ja vastauksia