30.12.2015

Työtuomioistuimen päätös äitiysvapaan ajan palkasta

Työtuomioistuin on antanut merkittävän tuomion koskien työntekijän oikeutta keskeyttää osittainen hoitovapaa uuden äitiysvapaan johdosta ja äitiysvapaan ajalta maksettavasta palkasta.

Työtuomioistuimen tuomiossa TT:2015-139 oli kyse siitä, millä edellytyksillä työsopimuslain 4 luvun 4 §:ssä tarkoitettu osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää ja onko osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle siirtyvällä työntekijällä tai viranhaltijalla oikeus siihen palkkaan, jota hän sai ennen osittaiselle hoitovapaalle jäämistään, vai määräytyykö äitiysvapaan palkka osa-aikatyön mukaisen palkan perusteella.

Työtuomioistuin vastasi ensimmäiseen kysymykseen johtopäätöksenään, että osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää siitä ajankohdasta lukien, jolloin työntekijän oikeus työsopimuslaissa tarkoitettuun äitiysvapaaseen alkaa. Tällaista tulkintaa puoltaa myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jossa on todettu, että työntekijöitä, jotka ovat valinneet osa-aikaisen vanhempainloman kokoaikaisen sijasta, ei saa asettaa heikompaan asemaan, koska muuten loukattaisiin vanhempainvapaadirektiivillä tavoiteltua pyrkimystä kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön uusia joustavia työaikajärjestelyjä.

Vastauksena toiseen kysymykseen uuden äitiysvapaan ajalta maksettavan palkan suuruudesta, työtuomioistuin totesi, että työn osa-aikaisuuden päätyttyä työntekijän työehdot palautuvat hoitovapaata edeltävien työehtojen mukaisiksi. Tämä johtaa siihen, että uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle.

Tapauksessa työntekijä A oli jäänyt äitiysvapaalle työsopimuslain 4 luvun 4 §:n mukaiselta osittaiselta hoitovapaalta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulkinnan mukaan työntekijälle maksettava äitiysvapaan palkka määräytyisi tällöin osa-aikatyön perusteella. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen noudattama tulkinta merkitsisi sitä, että äitiysvapaan palkka muodostuisi pienemmäksi silloin, kun työntekijä jää äitiysvapaalle osittaiselta hoitovapaalta kuin jos hän jäisi äitiysvapaalle kokoaikaiselta hoitovapaalta. Tämä ei houkuta työntekijää siirtymään kokoaikaiselta hoitovapaalta osittaiselle hoitovapaalle. Sen sijaan työntekijä saadaan luopumaan päätöksestä käyttää oikeuttaan osittaiseen hoitovapaaseen, koska tällä päätöksellä on vaikutusta välittömästi vapaan jälkeen alkavan äitiysvapaan palkanmaksuun. Työtuomioistuimen mukaan työntekijän oikeus perhevapaisiin ei tällöin toteudu täysimääräisesti ja tällainen tulkinta olisi työsopimuslain pakottavien säännösten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos tuomittiin maksamaan Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:lle työehtosopimuslain mukaista hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa. Lisäksi Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n oikeudenkäyntikulut.