25.8.2016

Varkauden kaupungin rahapula ei oikeuta vanhuspalvelulain määräysten rikkomiseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan Varkauden kaupungin säästötoimista, jotka uhkaavat kuntalaisten oikeuksia laadukkaisiin peruspalveluihin. Esimerkiksi koulutetun hoitohenkilöstön vähentäminen vanhustenhoidossa laskee hoivatason lähelle heitteillejättöä. Vanhuspalvelulaki edellyttää kaupungin osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen. SuPerin mukaan Varkauden kaupungin säästötoimet aiheuttavat todellisuudessa kustannusten kasvua.

Vanhustenhoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja tarvitsevat pääsääntöisesti erittäin runsaasti hoitoa ja apua päivittäisissä perustarpeissaan. Lisääntynyt palvelutarve näkyy Varkauden kaupungin kotihoidon käyntimäärien kasvuna sekä omaishoidon lisääntymisenä. Koulutetun henkilöstön määrä ei vastaa asiakkaiden tarpeita.

Mahdolliset henkilöstömitoitusten heikennykset, lomautukset ja muut henkilötyövuosien vähentämiseen tähtäävät toimet tulevat syömään lomautuksilla aikaansaadut säästöt. Todelliset säästöt voivat olla jopa negatiivisia, kuten usea kunta on joutunut tällaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen toteamaan.

Vanhustenhoidossa hyvästä perushoidosta tinkiminen lisää kustannuksia. Puutteellinen perushoito lisää infektioita hygienian huonontumisen myötä ja laskee elämänlaatua.  Tiukentunut työtahti vähentää myös kuntouttavien ja toimintakykyä ylläpitävien työmenetelmien käyttöä. Aika ei riitä osallistavien menetelmien käyttöön vaan kiire pakottaa hoitajat tekemään asioita asiakkaan puolesta. Lisääntyneiden infektioiden ja toimintakyvyn laskun vuoksi asiakkaita joudutaan siirtämään sosiaalihuollon asumispalveluista kalliimmille hoitopaikoille terveydenhuoltoon.

Varhaiskasvatuksessa ryhmäkokojen kasvu lisää levottomuutta. Rauhaton kasvuympäristö kasvattaa erilaisten käytöshäiriöiden riskiä ja kalliiden eriytettyjen varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta. Suuret lapsiryhmät myös lisäävät infektioita, mikä aiheuttaa vanhempien poissaoloa työstä. Lasten ja perheiden palveluihin kohdistuvien leikkausten aiheuttamien vahinkojen korjaaminen on kallista. 1990-luvun laman aikana tehtyjen perheisiin kohdistuvien säästötoimenpiteiden aiheuttamia vahinkoja maksetaan vielä tänäkin päivänä korkeina korjaavina kustannuksina.

Perusturvan henkilöstön ylikuormitus aiheuttaa sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot aiheuttavat tarvetta palkata sijaisia, mikä lisää kustannuksia. Kiire ja ylikuormitus aiheuttavat kustannuksia lisääviä hoitovirheitä ja työtapaturmia sekä vaarantavat asiakas- ja työturvallisuuden.  Tapaturmat ja pitkittyneet sairauspoissaolot lisäävät hoitohenkilöstön ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.

Edellä esitettyjen lisäkustannusten ja ongelmien lisäksi henkilöstöön kohdistuvilla heikennyksillä vaurioitetaan työnantajakuvaa. Huono työnantajakuva heikentää mahdollisuuksia saada palvelukseensa sitoutunutta työvoimaa tulevina vuosina.

 

Lisätietoa:

Varkauden ammattiosaston puheenjohtaja Irja Karvinen, 040 0017 997
SuPerin ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg, (09) 27279 148

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.