3.4.2020

STM: Koronavirustartuntoja ehkäistävä monin tavoin sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa koronavirustilanteessa kiinnittää kuntien ja toimintayksiköiden huomion asianmukaiseen toimintaan ja koronaviruksen torjuntaan ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asiakkaita ei esimerkiksi pidä epidemian aikana siirtää hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole heidän hoitonsa turvaamiseksi välttämätöntä. Lääketieteellisten perusteiden mukainen hoito on järjestettävä. 

Yksikön asukkaiden, erityisesti yksikköön saapuvien uusien asiakkaiden tilannetta pitää seurata aktiivisesti. Asukkaan tilanteeseen pitää reagoida heti, mikäli hänelle ilmaantuu hengitystieinfektioiden oireita.

Erityisesti on otettava huomioon, että oireilevia asiakkaita ei pidä siirtää. Myös oireettomien asiakkaiden siirtämistä pitää välttää, koska sairaus voi nykytiedon mukaan tarttua myös oireettomasta henkilöstä.

Oireilevat asiakkaat pitää mahdollisuuksien mukaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen ja samalle osastolle. Samassa huoneessa ei saa hoitaa oireilevia ja oireettomia asiakkaita.

Hoitosuunnitelmat ajan tasalle

Jotta ympärivuorokautisessa asumisyksikössä voidaan toteuttaa laadukasta hoitoa, on hoitosuunnitelmat oltava asianmukaisesti tehtynä ja päivitettynä kaikille pitkäaikaishoidossa ja hoivan parissa oleville potilaille ja/tai asukkaille.

Työnantaja vastaa osaamisen ylläpidosta ja tiedottamisesta

Yhteisten tilojen käyttöä pitää rajoittaa mahdollisuuksien mukaan, jos yksikössä on oireilevia asukkaita. Tilojen desinfiointiin ja siivoukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Henkilökunnan vaihtuvuus pitää saada mahdollisimman pieneksi tartuntariskin vähentämiseksi. Samojen hoitajien ei pidä työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilökunnalla on tieto ja osaaminen infektioiden ehkäisy- ja torjuntakäytännöistä. Lisäksi heidän pitää tunnistaa hengitystieinfektion oireet ja osattava toimia asianmukaisesti niitä havaitessaan.

Työnantajan pitää varmistaa, että yksikössä on yhteyshenkilö (esim. hygieniayhteyshenkilö), joka huolehtii tiedonkulusta paikallisten terveysviranomaisten ja alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa.

Tiedottamisen ympärivuorokautisissa yksiköissä pitää olla jatkuvaa ja avointa.

Asiakkailla, heidän omaisillaan ja henkilökunnalla on oltava ajankohtainen tieto yksikön tartuntatautitilanteesta ja tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

Vainajien käsittelystä koronavirustilanteessa on ohjeet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut ohjeet vainajien käsittelystä varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa. Ohjetta voi noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, vanhusten ja vammaisten pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa palveluyksiköissä, hautaustoimistoissa ja poliisin kuolemansyyn selvittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sosiaalihuollon yksiköiden tilannekuvaa seurataan

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa valtakunnallista tilannekuvaa tilanteen kehittymisestä alueilla ja toimista, joilla koronavirukseen on varauduttu. Samassa yhteydessä kerätään tietoa myös sosiaalihuollon yksiköissä sairastuneiden ja menehtyneiden määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo aiemmin antanut useita ohjeita, joiden mukaan pitää toimia sosiaali- ja terveydenhuollon hoivayksiköissä. Parhaillaan ministeriö laatii vielä aiempia ohjeita yksityiskohtaisempaa ohjeistusta kuntiin ja kuntayhtymiin toimintayksiköiden asianmukaisesta toiminnasta koronavirustilanteessa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä. Ohje valmistuu pääsiäiseen mennessä. 

Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset löytyvät kootusti verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa