15.2.2024

STTK on tyytymätön paikallisen sopimisen lainvalmisteluun

Hallitusohjelman paikallista sopimista koskevia kirjauksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä. Työ päättyi 14.2. STTK ei ole tyytyväinen lainvalmisteluun ja jättää mietintöön eriävän mielipiteen.

─ Työtä on tehty tiukassa aikataulussa ja valmistelussa on ollut kiire. Hallitusohjelman tarkat kirjaukset lopputuloksesta eivät ole mahdollistaneet aitoa kolmikantaista valmistelua. Palkansaajapuolen näkemyksiä ei myöskään juurikaan ole huomioitu mietinnössä, STTK:n neuvottelija, juristi Sanna Rantala painottaa.

Esitys ei kunnioita työehtosopimusosapuolten sopimusvapautta, koska työehtosopimuksessa sovitut järjestelyt voidaan ohittaa lainsäädännöllä. Mietintö ei myöskään huomioi riittävästi Kansainvälisen työjärjestö ILOn sopimuksista johtuvia velvoitteita muun muassa luottamusmiehen aseman suojelemisesta. Myöskään ammattiyhdistyksen edellytyksiä valvoa ja parantaa jäsentensä työehtoja tehokkaasti kollektiivisin sopimuksin ei huomioida riittävästi.

Sopimisesta työpaikoilla tulee sekavaa

Paikallinen sopiminen laajenee koskemaan järjestäytymättömiä työnantajia. Tällä hetkellä paikallinen sopiminen on mahdollista pääosin vain järjestäytyneille yrityksille, koska ne osallistuvat työehtosopimusten kehittämiseen, ja työehtosopimusosapuolet myös valvovat yhdessä sopimuksen noudattamista järjestäytyneissä yrityksissä.

─ Paikallisen sopimisen on perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Nyt järjestäytymättömille työnantajille ollaan lisäämässä vain oikeuksia. Muutokset heikentävät yritysten järjestäytymisen kannusteita, mikä voi osaltaan murentaa yleissitovuusjärjestelmää.

Muutokset tekevät paikallisesta sopimisesta työpaikoilla sekavaa. Henkilöstön edustajia voi olla jatkossa useita ja työnantajan selvitettäväksi jää, kuka ketäkin edustaa. Henkilöstöä on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti, eikä tietosuojaa saa rikkoa. Lisäksi sopimusten oikeusvaikutukset ovat riippuvaisia siitä, tehdäänkö paikallinen sopimus työehtosopimuksen määräyksiin vai lainsäädäntöön perustuen.

Hallituksen tavoite on lisätä paikallista sopimista. Mietinnön esityksillä voi STTK:n arvion mukaan olla päinvastaisia vaikutuksia. Seuraavilla neuvottelukierroksilla liitot joutuvat arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia sopimusaloillaan. Jos paikallinen sopiminen voi johtaa työehtojen kurjistamiseen perustuvaan kilpailuun järjestäytymättömissä yrityksissä, paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kaikissa yrityksissä voidaan joutua rajoittamaan.

─ On valitettavaa, jos työehtosopimusten toimivia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia joudutaan karsimaan. Tämä ei lisää tavoiteltua kilpailukykyä eikä työllisyyttä. Sen sijaan muutokset voivat uhata työehtojen vähimmäistason turvaa, Rantala korostaa.

Työehtosopimuksiin perustuva paikallinen sopiminen voi parhaimmillaan olla hyvä tapa kehittää työehtoja.  ─ Sopiminen vaatii tasapainoista neuvotteluasemaa, tietoa ja luottamusta. Niitä ei mietinnössä esitetyillä muutoksilla edistetä, Sanna Rantala tiivistää.

Lähde: STTK:n tiedote 15.2.2024