13.10.2020

Valvira: Esperi Care Oy:n valtakunnallinen valvonta päättyy – valvonta jatkuu osassa yksiköistä

Valvira päättää Esperi Care Oy:n valvonnan valtakunnallisena valvonta-asiana. Valvonta on koskenut kaikkia Esperi Care Oy:n vanhustenhuollon asumispalveluyksiköitä.

Valvira totesi 17.4.2019 antamassaan päätöksessä, että Esperi Care Oy:n useissa vanhustenhuollon yksiköissä on todettu asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita, jotka ovat liittyneet yksiköiden omavalvonnan toimeenpanoon ja vastuuhenkilöiden tehtäviin, asiakkaiden palvelujen tarpeiden nähden liian vähäiseen henkilöstön määrään sekä avustavien työtehtävien organisointiin yksiköissä. Valvira määräsi, että Esperi Care Oy ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin asiakasturvallisuutta vaarantavien puutteiden, uhkien ja epäkohtien poistamiseksi vanhustenhuollon asumispalveluissa. Valvira jatkoi Esperi Care Oy:n valvontaa.

Valvira katsoo jatkovalvonnassa saadun kokonaisselvityksen perusteella, että palveluntuottaja Esperi Care Oy on valtakunnallisesti ryhtynyt palvelujen laadun kehittämistoimenpiteisiin Valviran 17.4.2019 antaman määräyksen noudattamiseksi. Valvira voi todeta aluehallintovirastoilta saatujen valvontatietojen perusteella, että vireille tulleiden valvonta-asioiden määrä on vähentynyt määräyksen antamisen jälkeen. Aluehallintovirastot ja kunnat jatkavat kuitenkin edelleen niiden Esperin yksiköiden valvontaa, joissa korjaustoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai toimintayksikön toimintaa ei ole saatu vakiinnutettua täysin asianmukaiseksi. Esperi Care Oy:n tulee huolehtia, että yksiköissä noudatetaan vanhuspalvelulain ja muun lainsäädännön mukaisia periaatteita sekä yksiköille myönnettyjä lupia ja annettuja määräyksiä.

Aluehallintovirastot sekä kunnat ohjaavat, tukevat ja valvovat omavalvontaa edelleen alueellisen toimivaltansa nojalla Esperi Care Oy:n vanhustenhuollon asumispalveluyksiköissä. Valvira jatkaa Esperi Care Oy:n Hoivapalvelukeskus Tilkan toiminnan valvontaa erillisenä valvonta-asiana ja seuraa jo aloitettujen korjaustoimenpiteiden toteutumista.