29.10.2020

Valviran ja avin ohje välittömästä ja välillisestä työstä

Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet ohjeen välittömän asiakastyön ja välillisen työn sisältöjen määrittelystä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä. Ohjeen tarkoituksena on osaltaan auttaa, ohjata ja tukea vanhuspalvelujen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon palvelujen tuottajia vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusta koskevien säännösten toimeenpanoon. Lain muutosten vuoksi työtehtävistä käytetään jatkossa käsitteitä välitön asiakastyö ja välillinen työ.

Ohjeessa on lueteltu tyypillisimpiä esimerkkejä välillisestä ja välittömästä asiakastyöstä. Ohjetta ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi määrittelyksi välittömästä asiakastyöstä tai välillisistä työtehtävistä. Toimintayksikön henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi on aina perustuttava asiakkaiden palvelujen tarpeeseen ja siihen liittyvään kokonaisharkintaan.

Välillisen ja välittömän työn määrittelyn ja työnjaon selkeyttämisellä pyritään varmistamaan riittävän ja osaavan henkilökunnan määrä. Palveluntuottajan on varattava ja osoitettava riittävät ja erilliset henkilöresurssit välillisiä työtehtäviä varten. Palvelujen tuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki tehtävät toteutetaan asianmukaisella osaamisella.

Lähde: Valviran uutinen 29.10.2020