Intressebevakningens ärenderegister

  Registeransvarig

Namn

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer ry, 0202095-3

Adress

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

+358 9 2727 910

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Namn
Sari Varinen

Adress
Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)
+358 9 27279 179

Registrets namn

Ärenderegister

Syftet med behandlingen av personuppgifterÄrenderegistret innehåller uppgifter som behövs för att utreda meningsskiljaktigheter i anslutning till anställningsförhållande bland SuPers medlemmar. Utredningen av rättsliga uppdrag förutsätter att dessa personuppgifter behandlas.
Registrets innehåll

Medlemmar:

 • förnamn och efternamn
 • hemadress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • medlemsnummer
 • arbetsplats
 • personbeteckning

Arbetsgivare:

 • postadress
 • kontaktperson
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • kontaktpersonens e-postadress

Särskilda personuppgiftsgrupper i anslutning till medlemmen kan behandlas om ärendet kräver det. I personuppgiftsgrupper av särskild natur ingår:

 • medlemskap i fackförening
 • etniskt ursprung
 • personuppgifter i anslutning till brott
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • uppgifter om sexuellt uppträdande och sexuell läggning
 • minderårig arbetstagare
 • hälsouppgifter
Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter kan registreras ur följande källor: av medlemmen själv, arbetsgivaren, förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktig, regionförvaltningsverket, FPA, arbetslöshetskassorna.

Regelmässiga överlåtelser av uppgifterAlla personuppgifter i registret kan överlåtas till advokatfirmor och bokföringsbyråer som nämns under punkt 8.
Behandling eller överlåtelse av uppgifter (tredje parter)

En medlems personuppgifter kan överlåtas i samband med behandlingen av ett uppdrag till följande tredje parter:

 • Advokatbyrå Kasanen & Vuorinen
 • Advokatbyrå Forte Oy
 • Advokatbyrå Saarikoski Oy
 • Advokatbyrå Ylikraka Oy
 • Kiralia Oy
 • Advokatbyrå Sandström, Laukkanen & Lovén Oy
 • Advokatbyrå L Legal Oy
 • Försäkringsbolaget Turva Oy

Uppgifter behandlas i följande leverantörers system och/eller tjänster:

 • Digia OpenPoint Lyyti
 • Attido aSuite
 • Microsoft Office 365
 • Elisa Ring (telefonsystem)
 • Tietokeskus (filtjänst)
Rättelse av felaktiga och bristfälliga uppgifter och avlägsnande av uppgifterEn medlem har rätt att kräva att SuPer som registeransvarig rättar till eller avlägsnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter och ger ett kompletterande utlåtande att bifogas till uppgifterna.
Rätt att överklaga hos tillsynsmyndighetenAlla medlemmar har rätt att överklaga behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.
Förvaringstider för personuppgifter

Behandlingen av lagrade personuppgifter inleds när uppdraget ges och upphör då uppdraget har genomförts. Personuppgifter i anslutning till fall förvaras i 10 år från utgången av kalenderåret under vilket uppdraget genomfördes.

Överlåtelse av uppgifterna utanför EU eller EES

Personuppgifter i anslutning till ärendet behandlas även per e-post i molntjänsten Microsoft Office 365. Alla personuppgifter under punkt 5 (registrets informationsinnehåll) kan behandlas per e-post.

Principer för skydd av registretA Manuellt material

Pappersmaterial som behandlas i ärenderegistret och som innehåller personuppgifter förvaras i låsta lokaler och skåp.  

Uppgifter som ska behandlas med B ICT-lösningar

Användningen av medlemsdatasystem har skyddats med identifiering och tillträdet till systemen är möjligt endast ur kontorsnätet eller via en fjärranslutning som SuPers faktaförvaltning levererar. Användningen av fjärranslutning kräver identifiering.

Medlemsuppgifter som sparats i filtjänsten har skyddats genom identifiering och användarrättigheter som har begränsat för att användas endast av arbetstagare som behandlar intressebevakningsenhetens ärenden.

Uppgifterna har skyddats med användarnamn och lösenord samt tvåstegsinloggning (Multi Factor/Two Factor authentication) till O365 web-tjänsten. Det andra steget i identifieringen genomförs med hjälp av en engångskod som är i kraft en begränsad tid och som skickas till det telefonnummer som användaren uppger. SuPers interna dataskyddsbestämmelser följs också i syfte att skydda uppgifterna.

Insynsrätt

Alla registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats i registret. Begäran lämnas i ett krypterat e-postmeddelande till SuPers enhet för intressebevakning. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare intressebevakningen och som ämne ”Begäran om insyn i personuppgifter".

Rätt att kräva att uppgifter rättas till

Alla registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats i registret. Begäran lämnas i ett krypterat e-postmeddelande till SuPers enhet för intressebevakning. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare intressebevakningen och som ämne ”Begäran om rättelse av personuppgifter".

Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Den registeransvariga behandlar inte uppgifter om registrerade i det här registret för profilering, fjärrförsäljning eller annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

Det genomförs inte profilering utgående från personuppgifterna i registret och det fattas inte heller automatiserade enskilda beslut utgående från dem.