Register över medlemsuppgifter

RegisteransvarigNamn
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
Adress
Banmästargatan 12
00520 Helsingfors
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)
+358 9 2727910
Kontaktperson i frågor som gäller registretNamn
Sari Niemi
Adress
Banmästargatan 12
00520 Helsingfors
E-post: fornamn.efternamn(at)superliitto.fi
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)
Sari.niemi(at)superliitto.fi, +358927279149
Registrets namnFinlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
Syftet med behandlingen av personuppgifterFörvaltning och skötsel av medlemskap i fackförbund, organisationsverksamhet, avtals- och yrkesmässig intressebevakning och möjliggörande av utbetalning av arbetslöshetskassaförmåner.
Registrets innehåll

Personuppgifter:

 • efternamn, tilltalsnamn, förnamn, postningsnamn, tidigare namn, personbeteckning, medlemsnummer,
 • postningsspråk, postadress, tilläggsadress, postnummer, postanstalt, annan näradress, tilläggadress
 • adress, landskod, hemtelefon, mobiltelefon, arbetstelefon, telefaxnummer, e-postadress
 • marknadsföringsförbud, modersmål, nationalitet.

Uppgifter om medlemskap:

 • dag för anslutning till fackförbundet, dag för anslutning till fackavdelningen (organisationsenhet), dag för anslutning till arbetslöshetskassan
 • medlemsslag, dag då medlemsslaget inleds och avslutas, avtalsbransch, yrkesbeteckning,
 • utbildning (examen), utexamineringsdag, examens utbildningsprogram, utbildningsgrund, examen som avlagts utomlands, dag för utträde ur förbundet, individuellt medlemskap i kassan, retroaktivt medlemskap i kassan/utträde ur kassan, läroinrättningens namn, dag då studierna inleds och avslutas, kampanj/priser, tidigare förbund och arbetslöshetskassa

Anställningsförhållande:
arbetsgivare, arbetsgivarens FO-nummer, arbetsplats, dag då anställningsförhållandet inleds och avslutas, tjänsteförhållandets art, fastställande av verksamhetsstället, redovisare av medlemsavgifter, redovisarens kod, redovisningssätt och redovisningsperiod, betalningssätt för medlemsavgift, anställningshistoria, arbetsplatsens avtalsbransch,

Medlemsavgifter:
redovisare av medlemsavgift, betalarens betalningsdag, verifikatnummer, verifikatdatum, dag då betalningen inleds och avslutas, förklaring gällande medlemsavgiften, grund för befrielse från medlemsavgift och datum då befrielsen inleds och avslutas, skatteår

Information om uppgiften:

 • förtroendeuppdragets namn, dag för inledande och avslutande samt arbetsgivare och arbetsplats, utförare av förtroendeuppdraget,
 • Organisationsuppgiftens namn, dag för inledande och avslutande, fackavdelning, utövare av organisationsuppgiften,
 • Periodens sista dag, avtalsbransch, ersättare, ersättarens förnamn, ersättarens efternamn, ersättarens personbeteckning, ersättningsuppgifter

Betalningsuppgifter för arbetslöshetskassan:
stödart, betalningsdag, inlednings- och avslutningsdag

Organisationsenheter:

 • organisationshierarkianteckning, fackavdelning, valkrets, förbundsförvaltningens avdelningar och grupper, förbund, arbetslöshetskassa.
 • Organisationsenhetens namn, svenskt namn, kod, postningsnamn, registernummer, FO-nummer, hemort, kommunens kod, postningsspråk, postningsadress, tilläggsadress, postnummer, postanstalt, landskod, telefonnummer, telefaxnummer, e-postadress, bankkonto, inlednings- och avslutningsdag, orsak för avslutning, dag för skapade, uppdateringsdag.
 • Kontaktpersonens efternamn, förnamn, postningsnamn, uppgift, adress, postningsadress, tilläggsadress, postnummer, postanstalt, landskod, e-postadress, arbetstelefon, hemtelefon, andra näradress, mobilnummer, telefaxnummer.

Kurser, utbildningar, evenemang:

 • kurskod, kursanordnare, sekundär anordnare, kursen längd, inlednings- och avslutningsdag, ämnesområden, anmälningar, återbud, föreläsare, program, kursplatser, arbetsgivare, kostnadsställe, bokföringsuppgifter.
 • Deltagarens organisationsenhet, kön, födelseår, arbetsgivare för fakturering,, arbetsgivare för bekräftelse, e-postadress, hemtelefon, mobiltelefon, arbetstelefon, avslutningsdag, kurskod, kursnamn, inlednings- och avslutningsdag för kursen, kurshistoria, orsak till återbud,
 • Föreläsarnas personbeteckning, namn, lärd grad, yrke, bankkonto, bankkontor, beskattningskommun, arvode, föreläsarklassificering, organisationsenhet, ämnesområdets kod och namn.

Läroanstalter:
läroanstaltens kod, namn, adressuppgifter, telefonnummer, kontaktperson, kontaktpersonens e-postadress och inlednings- och avslutningsdag för läroanstaltens existens.

Koncerner, arbetsgivare och arbetsplatser:

 • Koncernens namn, postningsadress, telefaxnummer och kontaktperson.
 • Arbetsgivarens namn, postningsnamn, postningsadress, postningsspråk, landskod, telefonnummer, telefaxnummer, e-postadress, kontaktperson, inlednings- och avslutningsdag, kommunkod, avtalsbransch, verksamhetsomfattning /redovisare, utredare, arbetsgivare), redovisningsmetod- och frekvens, utredningslistans form, anställningar i anslutning till arbetsgivaren, redovisningsskyldigheter och uppgifter.
 • Arbetsplatsens namn, postningsnamn, postningsadress, postningsspråk, landskod, avtalsbransch, telefonnummer, telefaxnummer, kontaktperson, fackavdelning, arbetsplatsklassificering (bransch), kommunkod, inlednings- och avslutningsdag, anställningar i anslutning till arbetsgivaren och uppgifter.

Tidningar/beställningsregister:

prenumerantkod, postningsnamn, alfabetiskt namn, kontaktperson, postningsspråk, postningsadress, tilläggsadress, postnummer, postanstalt, landskod, uppgift om beställare eller mottagare, beställningsart, beställningsperiod, faktureringsperiod, beställningsår, beställningspris, beställningsgrupp, KP-uppgifter

Regelmässiga informationskällor

Informationskälla för personuppgifter: den registrerades egen anmälan.

Kontroll och komplettering: Befolkningsregistercentralen, Posten, Arbetsgivare, Läroinrättningar, Patent- och registerstyrelsen, Terhikki-registret

Behandling av uppgifter och regelmässiga överlåtelser

Uppgifter överlåts till tredje parter endast med medlemmens samtycke eller för att verifiera medlemskapet och för att upprätthålla medlemsförmånerna hos sådana av SuPers samarbetspartner som erbjuder tjänster som förutsätter uppgifterna. Hit här t.ex. försäkringars giltighet, adressuppdateringar och medlemskort.

Medlemmarnas personuppgifter kan överlåtas till följande tredje parter i syfte att verifiera medlemskapet:

 • Försäkringsbolaget Turva Oy
 • Försäkringsbolaget If
 • CardPlus Oy
 • Bisnode Oy
 • Posti Ab
 • STTK

Uppgifter behandla i följande leverantörers system och/eller tjänster:

 • Digia OpenPoint
 • Attido
 • Avoine
 • Mfiles
 • Faros & Com (verkkokoulutukset)
 • Chilit (järjestöaktiivien päätelaitteet ja tukipalvelut)
 • Microsoft (Office 365)
Rättelse av felaktiga och bristfälliga uppgifter och avlägsnande av uppgifter

Var och en har rätt att kräva att delaktiga uppgifter i registret rättas till. I första hand kan medlemmen själv rätta till fel i sina personuppgifter genom att redigera dem på SuPers medlemssidor (webbplats) på adressenhttps://www.superliitto.fi/jasensivut/.

Det är också möjligt att skicka begäran i form av ett krypterat e-postmeddelande till SuPers medlemsenhet. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare medlemsenheten och som ämne ”Begäran om rättelse av personuppgifter".

Rätt att överklaga hos tillsynsmyndighetenAlla arbetstagare och personer i organisationsuppgifter har rätt att överklaga behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.
Förvaringstider för personuppgifterAnvändningen av personuppgifter som sparats i registrets tjänster inleds när medlemskapet börjar och avslutas senast 6 år efter att medlemskapet har upphört.
Överlåtelse av uppgifterna utanför EU eller EESServerna som SuPer anlitar är belägna i Finland. Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.
Principer för skydd av registretA Manuellt material
 • Handlingar som gäller medlemskapet och som kommer i pappersformat omvandlas till elektroniskt format och sparas i medlemsdatasystemet.
 • Originalversionerna i pappersformat som ska bevaras sparas i ett låst arkiv som endast ett fåtal namngivna personer har tillträde till.
 • Handlingar som det inte förutsätts att sparas omvandlas till elektroniskt format, lagras i medlemsdatasystemet och pappersdokumentet förstörs.

Handlingar som inte gäller medlemskapet returneras till avsändaren eller förstörs.

B Uppgifter som ska behandlas med B ICT-lösningar
Uppgifter i elektroniskt format förvaras i organisationens datasystem i vilka tekniska och programbaserade metoder används i syfte att säkerställa datasäkerheten. Användarrätten till uppgifterna i registret begränsas till ett fåtal bestämda personer i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter det. Personerna förfogar över personliga användarnamn och lösenord. Alla personer som använder registeruppgifterna har tystnadsplikt.
Insynsrätt

Var och en har rätt att få insyn i uppgifterna i registret. I första hand kan en medlem kontrollera sina personuppgifter själv på SuPers medlemssidor (webbplats) på adressen https://www.superliitto.fi/jasensivut/.

Det är också möjligt att skicka begäran i form av ett krypterat e-postmeddelande till SuPers medlemsenhet. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare medlemsenheten och som ämne ”Begäran om rättelse av personuppgifter".

Rätt att kräva att uppgifter rättas till

Var och en har rätt att kräva att delaktiga uppgifter i registret rättas till. I första hand kan medlemmen själv rätta till fel i sina personuppgifter genom att redigera dem på SuPers medlemssidor (webbplats) på adressenhttps://www.superliitto.fi/jasensivut/.

Det är också möjligt att skicka begäran i form av ett krypterat e-postmeddelande till SuPers medlemsenhet. Använd blanketten på adressen https://securemail.superliitto.fi. Välj som mottagare medlemsenheten och som ämne ”Begäran om rättelse av personuppgifter".

Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter
 • Den registeransvariga behandlar inte uppgifter om registrerade i det här registret för fjärrförsäljning eller annan direktmarknadsföring, marknadsopinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.
 • Personuppgifterna i registret används inte automatiskt för enskilda automatiserade beslut.
 • Den registrerade har rätt att får sina personuppgifter i sådan form att en överföring till ett annat medlemsdatasystem är möjlig.
 • Det utför sinte allmänt profileringar av personuppgifterna i registret om det inte undantagsvis överenskoms separat med medlemmen från fall till fall.
 • Den registrerade har rätt återkalla sitt samtycke till marknadsföring av medlemsförmåner när som helst genom att redigera samtycket på SuPers medlemssidor (webbplats) på adressenhttps://www.superliitto.fi/jasensivut/.
 • SuPer utför ingen profilering, tar inga automatiska enskilda beslut eller genomför direktmarknadsföring utan den registrerades lov. SuPers behandling i syfte att förverkliga den registeransvarigas eller tredje parters berättigade intressen kränker aldrig den registrerades intressen, grundläggande rättigheter eller friheter. Den registrerade har emellertid rätt att begränsa och motsätta sig behandling.