23.1.2020

Läs vanliga frågor om den nya arbetstidslagen

Den nya arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020. Dygnsvilan har särskilt väckt många frågor bland SuPers medlemmar. Enligt lagen ska arbetsgivaren iaktta en vilotid på 11 timmar. Det gäller alla medlemmar i SuPer. Läs vanliga frågor om den nya arbetstidslagen och svaren på dem.

Genom lagändringen förlängdes dygnsvilan i kollektivavtalen för alla medlemmar i SuPer till en oavbruten vilotid på 11 timmar. Utöver detta har maximiantalet nattskift för arbetstagare som arbetar inom ramen för AKTA och kollektivavtalet för AVAINTA arbetsgivarna rf (AVAINTES) minskat: i fortsättningen kan antalet på varandra följande nattskift vara högst fem. I fråga om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES) och kollektivavtalet för hälsoservicebranschen (TPTES) träder minskningen av antalet på varandra följande nattskift till högst fem i kraft 1.4.2020. Inom dessa kollektivavtal är det således tillåtet att göra sju nattskift efter varandra fram till 1.4.2020.

Utöver fem på varandra följande nattskift får arbetsgivaren i exceptionella fall låta göra högst två arbetsskift till som mertids- eller övertidsarbete, och arbetstagaren ska ge sitt samtycke för varje skift separat.

I fråga om nattskift har vilotiden blivit längre. Efter raden av nattskift ska arbetstagaren ha en oavbruten viloperiod på 24 timmar före det följande arbetsskiftet. Det här betyder inte att man ska förfara på det här sättet efter varje nattskift, utan arbetstagaren ska ges en vilotid på 24 timmar efter en rad av högst fem på varandra följande nattskift (inom SOSTES/TPTES tills vidare 7 nattskift).

Vanliga frågor om den nya arbetstidslagen

Fråga: Kan det inte längre finnas långa arbetsskift?

Svar: Enligt den nya arbetstidslagen är den maximala längden av ett arbetsskift 13 timmar. Enligt föreskrifterna i arbetstidslagen ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. Om ett arbetsskift börjar på morgonen, ska arbetstagaren ges 11 timmar oavbruten vila före klockan 7 morgonen därpå. Av denna anledning är arbetsskiftets maximala längd 13 timmar. 13 timmar arbete och 11 timmar vila under samma dygn uppfyller arbetstidslagens krav.

Det är inte möjligt att med lokala avtal avtala om längre arbetsskift än 13 timmar.


Fråga: Är det inte längre möjligt att göra kombinationen kväll–morgon?

Svar: Det finns inga föreskrifter om detta i arbetstidslagen. Nu behövs en diskussion i varje arbetsenhet om hur arbetsskiften ska ordnas i framtiden. Arbetstidslagen kommer säkert att medföra förändringar i arbetsskiften. Varje arbetsenhet är expert på sitt eget arbete. Därför är det viktigt att man på varje arbetsplats diskuterar hur arbetstiderna organiseras i enlighet med den nya arbetstidslagen. Är det möjligt att använda ordna arbetstiderna i steg eller använda något annat system? Det är alltså inte möjligt att ge allmängiltiga anvisningar om detta.


Fråga: Börjar ledigheterna alltid på kvällen?

Svar: Det finns inga föreskrifter om detta i arbetstidslagen. Det är viktigt att diskutera hur arbetsskiften organiseras i fortsättningen. Det förutsätter ett nytt förfarande på många arbetsplatser.


Fråga: Det är inte längre möjligt att göra korta morgonskift?

Svar: Det beror på när det korta morgonskiftet börjar. Om det korta morgonskiftet infaller klockan 7–11 är det möjligt att komma till nattskiftet klockan 22, så att vilotiden på 11 timmar genomförs. Tidigare än så är det inte möjligt att komma till jobbet. I praktiken kommer de korta morgonskiften säkert att minska.


Fråga: Kan vilotiden under inga omständigheter vara kortare än 11 timmar?

Svar: En vilotid som är kortare än 11 timmar kan komma på fråga endast undantagsvis, inte regelbundet. I princip är det inte tillåtet att planera en vila som är kortare än 11 timmar i arbetsskiftförteckningen, utan den ska bygga på en oförutsedd situation av något slag på arbetsplatsen.


Fråga: Kan vi ingå ett avtal med arbetsgivaren så att vi kan iaktta en vilotid på 9 timmar även i fortsättningen, om vi vill?

Svar: Nej. Det är inte möjligt att ingå ett sådant avtal. Det är inte möjligt att lokalt avtala om en sämre vilotid än den vilotid som föreskrivs i arbetstidslagen. Av denna anledning är det inte möjligt att ingå ett lokalt avtal eller personligt avtal om detta.


Fråga: Vad ska vi göra om den nya arbetstidslagen försämrar vårdens kvalitet?

Svar: Om genomförandet av 11 timmars dygnsvila i enlighet med arbetstidslagen på arbetsplatsen har en försämrande inverkan på kvaliteten av klienternas vård och på personaldimensioneringen, eller om den ökar den negativa belastningen på personalen, prata först om saken med din chef och ta vid behov kontakt med din förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige.

Tillämpningen av arbetstidslagen får inte ha en försämrande effekt på iakttagandet av andra lagar, såsom på lagarna om socialvård, hälso- och sjukvård, småbarnspedagogik och service på grund av handikapp. Arbetsgivaren ska även i fortsättningen garantera att klienterna får vård av hög kvalitet vid rätt tidpunkt. Arbetstidslagen får inte leda till oetiska lösningar, till exempel till att klienterna bäddas ned i sängen tidigt på kvällen. Den får inte heller leda till att arbetstagares arbetarskydd äventyras, till exempel genom att de blir tvungna att bli ensamma i skiftet.

Klienternas säkerhet och arbetstagarnas arbetarskydd ska beaktas på samma sätt som tidigare. Arbetstidslagen får inte ha en försämrande effekt på personaldimensioneringen. Klienternas vårdbehov är utgångspunkten även i fortsättningen. Arbetsgivaren ansvarar alltid för en tillräcklig dimensionering av personalen och för organiseringen av arbetet. Arbetstagarna har nyckelposition när det gäller att berätta om enhetens verksamhet. De ska höras när arbetet och arbetstiderna utvecklas.


Diskutera de nya arbetsskiftförfarandena på arbetsplatserna

Att diskutera de nya arbetsskiften på arbetsplatsen är lösningen på många av dessa problem. Så gjorde man till exempel på avdelning 3 i Kerttuli ålderdomshem, som drivs av Åbo stad. Där avtalade man om de nya arbetsskiften på avdelningsskötaren och den lokala förtroendemannen Jonnamiia Jäppinens initiativ.

I anslutning till detta slopades kvällsskiftet, som tidigare slutade kl. 20.30. I stället går två arbetstagare från jobbet klockan 20 och återvänder till morgonskiftet klockan 7. Fyra arbetstagare som jobbar i kvällsskiftet fortsätter fram till klockan 21. En del av dessa fyra arbetstagare kommer tillbaka dagen därpå till kvällsskiftet och en del till nattskiftet. Ledigheterna som börjar på kvällen har ökat endast i liten mån.

Avdelningen hade arbetstidsautonomi redan innan den nya arbetstidslagen trädde i kraft. Arbetstagarna var vana vid att prata om arbetsskiften med varandra sedan förut. Detta gjorde det lättare att införa den nya arbetstidslagen. Avdelningen behövde endast göra mycket små ändringar i arbetsskiften jämfört med det tidigare läget.

SuPer uppmuntrar diskussion av detta slag, där man inte försöker pressa in de gamla arbetsskiftsförfarandena i det ramverk som den nya arbetstidslagen medför, utan där man planerar nya arbetsskift som passar in i den nya arbetstidslagen.