Kommunalvalet 2021

I vår går vi till kommunalval. SuPer vill verka för att Finland också framöver är en välfärdsstat. Utnyttja din makt och rösta!

Kommuninvånare har rätt till en hållbar framtid med högklassiga tjänster inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken. Också kommunalekonomiskt sett är ett förebyggande arbetssätt lönsamt. Det kräver mod av beslutsfattarna eftersom inbesparingen som preventionen ger blir synlig först flera år senare.

De kommunala beslutsfattarna kan påverka framtiden för social- och hälsovården och småbarnspedagogiken.

SuPers teser inför kommunalvalet:

 • Tillräckligt många utbildade närvårdare är en förutsättning för att social- och hälsovårdens och småbarnspedagogikens service ska kunna hålla god kvalitet. Personaldimensioneringen måste alltid vara i skick och den måste övervakas. Det är en förutsättning för god vård, för patient- och klientsäkerhet och för arbetssäkerhet att alla arbetstagare har tillräcklig och relevant utbildning. 
   
 • Arbetshälsan måste tryggas för arbetstagarna. Personaldimensionering och arbetsförhållanden inverkar på arbetstagarnas arbetshälsa. Också ledningen är av betydelse, liksom att arbetet och arbetsrutinerna utvecklas. Arbetssäkerheten måste sättas i skick i normaltid för att man ska klara sig bra också i kristid.
   
 • All kompetens måste tas i bruk och kompetensen ska kontinuerligt utvecklas. Den kompetens som utbildning och erfarenhet ger ska respekteras; den får inte gå förlorad.
   
 • Småbarnspedagogiken kan förhindra marginalisering – små grupper och utbildad personal tryggar en balanserad utveckling för barnet och ger en god grund för livet. Barn behöver närvaro, omsorg och fostran av kompetent yrkesfolk. Inom småbarnspedagogiken ska samtliga yrkesgruppers kompetens respekteras och branschen måste vara attraktiv. Att sörja för småbarnspedagogikens kvalitet är en satsning på framtiden.
   
 • De äldre har rätt till god vård, kunniga vårdare, tillräcklig näring och utevistelse. Den bindande personaldimensionering som gäller för heldygnsomsorg måste övervakas; vårdarna måste få koncentrera sig på vårdarbetet. Också hemvården ska utvecklas med garantier för att personalen räcker till. Hemmet är ändå inte nödvändigtvis rätt boendeplats för en äldre person med sviktande hälsa. Trygga vårdplatser enligt behov måste kunna ordnas för alla klienter.
   
 • Uppskattningen för vård och omsorg samt småbarnspedagogik måste komma till uttryck i lönerna. Lönejämställdhet ska främjas och för exceptionella tider, som coronatiden, ska skild ersättning betalas till dem som arbetar under coronahot.
   
 • Ren inomhusluft är en grundläggande rättighet – alltför många daghem, vårdinrättningar och skolor utsätter barn, äldre och arbetstagare för hälsorisker. Missförhållanden måste åtgärdas i tid och klienternas och arbetstagarnas symptom måste tas på allvar. Friska arbetslokaler stärker arbetstagarnas motivation och minskar sjukfrånvaron och personalomsättningen bland arbetstagarna.   

Läs mer om förebyggande arbetssätt (på finska) »


Utnyttja din makt – rösta!

Kommunalvalet är viktigt för då väljs de – fullmäktige och ersättare – som bestämmer i just din stad eller kommun. Hurdana beslutsfattare vill du se vid rodret under de närmaste fyra åren? Glöm inte att använda din rösträtt. Ditt val i kommunalvalet inverkar på den kommunala servicens kvalitet och effektivitet.

Din egen fackavdelning kan informera om vilka superkandidater som ställer upp i din valkrets.


Om du är medlem i SuPer och kandidat?

Valdagen är den 13 juni.

Superfolkets kompetens och åsikter behövs i kommunfullmäktige för att social- och hälsovårdstjänsterna ska tryggas. Om du är medlem i SuPer och kandidat, informera SuPers kansli per mejl till anne.palm@superliitto.fi. Du får (finskspråkigt) stödmaterial som du kan utnyttja i ditt valarbete.

I stödmaterialet ingår: SuPers teser inför kommunalvalet -broschyren för utdelning och SuPers handsprit 250 st/kandidat.