27.1.2023

Enhetliga lönerekommendationer för skolungdomar i arbetslivsorientering inom kommun- och välfärdssektorn

Arbetsgivar- och löntagarorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn rekommenderar att sektorn också i år erbjuder skolungdomar sommarpraktik. Rekommendationen är att två veckors sommarpraktik ersätts med 390 euro i år.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna FOSU, JAU och Sote rf har gett en gemensam rekommendation för skolungdomars sommarpraktik. Organisationerna rekommenderar att kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare också denna sommar erbjuder skolungdomar möjlighet att bekanta sig med arbetsuppgifterna och möjligheterna i branschen. De ger också en gemensam lönerekommendation för arbetspraktiken.

Kommun- och välfärdssektorn kan erbjuda ungdomarna mångsidiga och betydelsefulla arbetsuppgifter. Goda erfarenheter från sommarpraktiken förbättrar sektorns arbetsgivarprofil och kan uppmuntra praktikanten att söka sig till studier som i framtiden ger möjlighet att arbeta inom kommun- och välfärdssektorn. Kommun- och välfärdssektorn sysselsätter var femte arbetstagare.

Lönerekommendationen är 390 euro för sommarpraktik

Arbetsgivarna i kommun- och välfärdssektorn är kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Organisationernas gemensamma rekommendation gäller skolungdomars sommarpraktik åren 2023–2025.

KT och organisationerna rekommenderar för två veckors sommarpraktik en engångsersättning om:  

  • 390 euro år 2023
  • 400 euro år 2024
  • 410 euro år 2025. 

Semesterersättningen ingår i lönen. I övrigt ska man i dessa anställningsförhållanden följa kommun- eller välfärdssektorns kollektivavtal (i allmänhet AKTA och VÄLKA). På lönen betalas också lagstadgade socialskyddsavgifter enligt praktikantens ålder. Lönen betalas senast den följande lönebetalningsdagen efter det att anställningsförhållandet upphört.

Praktikprogrammet ersätter inte normalt sommarjobb

Genom programmet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” har kommunerna sedan 1992 erbjudit skolungdomar sommarpraktik. Programmet är avsett för grundskoleelever, gymnasiestuderande och ungdomar som deltar i HUX-utbildning (tidigare tian och förberedande utbildning inför yrkesutbildning, VALMA). Sommarpraktikens mål är att ge ungdomarna erfarenhet av arbetslivet, dess spelregler, arbetsuppgifterna och verksamheten på arbetsplatserna.

Organisationerna är eniga om att sommarpraktikprogrammet inte ersätter normalt sommarjobb. Enligt programmet kan en ung person erbjudas endast en arbetsorienteringsperiod hos en och samma arbetsgivare, för att så många som möjligt ska få arbetserfarenhet. Man kan också komma överens om ett längre anställningsförhållande efter sommarpraktikprogrammet, men då är det inte längre fråga om ett anställningsförhållande enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

Parterna är eniga om att arbetsförhållanden inom praktikprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” i kommun- och välfärdssektorn till sin natur är sådana att de inte står i konflikt med arbetsavtalslagens bestämmelser eller gällande kollektivavtal.

KT och organisationerna rekommenderar att arbetsgivarna i god tid innan praktikprogrammet inleds beaktar dess speciella karaktär i sina personal- och utbildningsplaner och i annan samverkan med personalrepresentanter och arbetarskyddsfullmäktige.

Rekommendationerna har undertecknats av:

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Offentliga sektorns union JAU rf
Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf