18.3.2020

Nätkolumn: De som arbetar inom äldrevården står i främsta ledet i kampen mot coronaviruset

En stor del av SuPers medlemmar arbetar inom äldrevården, som utgör frontlinjen i kampen mot coronavirusepidemin. Klienterna är äldre och mångsjuka och behöver mycket hjälp. Inom hemvården är det möjligt att flera vårdare besöker klienten. Att skydda klienten och vårdaren är av största vikt för att bromsa spridningen av hela viruset och mildra effekterna av epidemin.

SuPer har informerat beslutsfattarna om hur alla inom hemvården kan skyddas. Möten mellan klienter och vårdare bör i nuläget minimeras. Det är naturligtvis inte önskvärt under normala omständigheter, men under rådande exceptionella omständigheter är minsta möjliga antal kontakter en viktig skyddsåtgärd. Det är också viktigt att minimera antalet olika anställda som besöker klienten. Besökstiderna bör förlängas samtidigt som antalet individuella exponeringar minskar.

Arbetstagarnas rörlighet mellan olika team bör också begränsas, inte endast inom hemvården. En tydlig dirigering av klientbesöken är en av säkerhetsfaktorerna. Affärssystemet bör omedelbart förses med nya riktlinjer eller alternativt bör dirigeringen av klientbesöken läggas ut på teamen själva. Tillgången till tillräckliga skyddskläder bör säkerställas. Potentialen för fjärranslutningar bör utforskas och utnyttjas där det är möjligt. De exceptionella åtgärderna kommer att öka klienternas känsla av ensamhet, men det viktigaste är att skydda människors liv. Fjärranslutningar kan användas för att upprätta och upprätthålla en säker anslutning oavsett situation.

Även om de professionella inom branschen har utbildats för att fungera i händelse av kriser, är coronavirusepidemin en ny situation, som innebär osäkerhet för samtliga. SuPer-medlemmarna utför ett värdefullt arbete varje dag, såväl i krissituationer som under normala omständigheter. Det krävande arbetet och dess uppskattning bör också återspeglas i lönen och arbetsförhållandena, enbart ord är inte tillräckliga för någons uppehälle. De sakkunniga inom vården arbetar också när andra medborgare rekommenderas att hålla sig borta från andra människor. Detta gäller även dem som verkar inom småbarnspedagogiken. De planerade permitteringarna är inte lösningen på någonting, utan förvärrar problemen ytterligare.

Vi befinner oss i Finland och globalt i en situation som påverkar alla medborgare på ett eller annat sätt. Det är allt viktigare att vårdpersonalen skyddar sin egen hälsa, utöver medborgarnas hälsa. Detta är en avgörande faktor vid coronavirusepidemin. Om vårdpersonalen insjuknar belastas hälso- och sjukvården ohållbart. Syftet med att bromsa epidemin är att alla som behöver hjälp kan få vård, inklusive klienter med andra än av coronavirus orsakade sjukdomar.

Att skydda sin egen hälsa är inte bara den anställdas uppgift, utan också arbetsgivarens ansvar. Social- och hälsovården måste kunna förändra sin verksamhet på ett sådant sätt att förutsättningarna för de centrala personernas hälsa och verksamhet, i kampen mot viruset, är i sin ordning.

SuPers och TEHYs kampanj, "Jag är en del av lösningen", indikerar att vårdpersonalen är lösningen, inte problemet. Vi utför ett på samhällelig nivå betydande arbete och hoppas att vi bereds möjligheten till det.

Silja Paavola
ordförande