17.5.2023

SuPer: Sjukhusens bäddavdelningar måste vara beredda att ta emot äldre under strejkerna

SuPer har utfärdat strejkvarningar till den privata socialservicebranschen för enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg, småbarnspedagogik och barnskydd. Strejkerna berör de meddelade arbetsplatserna och företagen. De första strejkerna i enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och småbarnspedagogiken börjar den 23.5. kl. 00:01, om ingen lösning hittas. Arbetsgivaren måste vara beredd att säkerställa klient- och patientsäkerheten under strejkerna. Under strejkerna ska klienterna i sista hand överföras till välfärdsområdet för vård.

Ansvaret för klient- och patientsäkerheten vid strejker ligger hos arbetsgivaren och i sista hand hos de offentliga myndigheterna, dvs. välfärdsområdena och kommunerna, påminner SuPers ordförande Silja Paavola och avtalsförhandlaren Jukka Parkkola. - De skyldigheter som tjänsteleverantörerna åläggs i lagstiftningen om till exempel bemanning bör också uppfyllas vid stridsåtgärder.

Det välfärdsområde som ansvarar för att organisera tjänster för äldre och den privata arbetsgivare till vilken tjänsterna har överförts måste i förväg ha förberett sig för störningar, såsom arbetskonflikter. Parterna ska i serviceavtalet ha kommit överens om beredskap vid störningar.

Vid enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg ansvarar ledningen för tjänsteleverantörsenheten och de högre tjänstemännen inom välfärdsområdets äldrevård för klientsäkerheten. Klienterna måste i sista hand överföras till sjukhusens bäddavdelningar om man inte i tid har förberett sig för stridsåtgärder. Tiden för att fatta beslut är nu knapp. Om ingen förhandlingslösning mellan parterna nås måste överföringen av äldre i behov av vård påbörjas mycket snabbt, betonar SuPers ordförande Silja Paavola.

Vid strejk ska klienterna i sista hand överföras till välfärdsområdet för vård

Enligt Lagen om ordnande av social- och hälsovård (8 § 2 mom.) ska välfärdsområdet ha tillräcklig kompetens, funktionsförmåga och beredskap för att kunna svara för ordnandet av social- och hälsovården. Det ska sörja för att tillgången till social- och hälsovårdstjänster motsvarar invånarnas behov under alla omständigheter.

Även tillsynsmyndigheterna har en skyldighet att i alla situationer säkerställa att invånarnas social- och hälsovård ordnas lagenligt och vid behov åtgärda de brister som de har observerat.

SuPer införde den 2.5.2023 ett förbud mot övertid och skiftbyten inom hela den privata socialservicebranschen och meddelade den 16.5. att förbudet fortsätter i två veckor. SuPer har den 4.5. utfärdat strejkvarningar till den privata socialservicebranschen som omfattar enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg och småbarnspedagogiken samt den 16.5. småbarnspedagogiken och barnskyddet. Super har idag utfärdat en andra strejkvarning för enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg. Strejkerna berör de meddelade arbetsplatserna och företagen. De första strejkerna har meddelats börja den 23.5.2023 kl. 00:01.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085