1.3.2023

SuPer utredde: Väderleken klar arbetsrisk i småbarnspedagogik och skolor

Med hjälp av en medlemsenkät har SuPer utrett hur medlemmar i de pedagogiska branscherna upplever att arbetsplatsens risker har bedömts och hur välutrustad och förberedd man är på årstidsväxlingarna. Utredningen pekar på att bedömningen av risker och faror på arbetsplatserna är bristfällig, och att vädret utgör en tydlig riskfaktor. – Arbetsgivaren är skyldig att skaffa arbetskläder och skodon åt arbetstagarna, konstaterar SuPers ordförande Silja Paavola.

Identifiering och bedömning av arbetsrelaterade faror och olägenheter ger en helhetsbild av hur det står till med arbetssäkerhet och arbetshälsa på arbetsplatsen och vad som behöver förbättras. Skyldigheten att utreda farorna är grundad i arbetarskyddslagen och gäller för alla arbetsgivare, oberoende av bransch.

SuPers enkät blottlade bristfällig bedömning av faror och risker. Av respondenterna berättar 44 procent att bedömning av risker och faror har gjorts på deras arbetsplats. Närmare hälften eller 48 procent av respondenterna vet inte om någon riskbedömning har gjorts.

Vi frågade hur arbete i varierande väderförhållanden beaktades i de fall då en riskbedömning hade gjorts på arbetsplatsen. Enligt 43 procent hade väderförhållanden inte ansetts utgöra en riskfaktor. När varierande väderlek hade räknats som en riskfaktor sade 97 procent att det inte på något sätt inverkade på arbetsgivarens inställning till inköp av arbetskläder.

Belastande väderlek

Av dem som svarade på enkäten angav 60 procent att väderförhållandena hade medverkat till att de blivit förkylda i samband med utomhusarbete med barnen. Detta hade lett till sjukfrånvaro för närmare 60 procent av respondenterna. Arbete i olika sorters väder hade dessutom orsakat stor extrabelastning. Av respondenterna angav 75 procent att arbetet gav upphov till stress med koppling till hur de skulle klä sig.

Inköp av och kostnader för arbetskläder

SuPers tidigare enkäter har också visat att klädinköp slukar en oskäligt stor andel av lönen, som också annars är alltför liten. Detta faktum försvagar branschens förmåga att attrahera och kvarhålla sin arbetskraft. Frågan om du skulle ha gjort samma klädköp om du inte arbetade i småbarnspedagogiken eller skolan besvarades negativt av 87 procent.

– Arbetsgivarna måste bättre än hittills se till arbetssäkerhet, behov av arbetskläder och belastning över lag för småbarnspedagogikens barnskötare och skolornas skolassistenter, säger SuPers ordförande Paavola. – Arbetsgivaren måste utreda och identifiera sådana olägenheter och faror som har koppling till arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena. I synnerhet måste omväxlande väderlek beaktas. Om det görs kan sjukfrånvaron och därmed relaterade kostnader reduceras.

– De pedagogiska branscherna är i stort behov av arbetskraft. Uppskattning för arbetstagarna kan visas bland annat genom att lyssna på dem i fråga om klädpengar och beakta arbetssäkerheten också ur denna synvinkel. Det är en möjlighet att förmå den snabbt krympande arbetskraften att stanna kvar som barnskötare i småbarnspedagogiken och som skolassistenter i skolorna, säger Paavola.

SuPers enkät genomfördes i februari 2023. Enkäten besvarades av 1 508 medlemmar som arbetar i småbarnspedagogiken och skolorna. En majoritet (86 %) av respondenterna arbetar på daghem.
 

Till SuPer hör cirka 85 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.

 

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085
SuPers sakkunniga Johanna Pérez, 050 563 7931 (enkätens resultat)