26.10.2023

SuPers Paavola: Användningen av bemanningsföretag bör noggrant övervägas och endast användas som en sista utväg – ersättarpooler bör tas i bruk

SuPers ordförande Silja Paavola uppmuntrar välfärdsområdena att ta i bruk egna ersättarpooler, dvs. beredskapspersonal, istället för att använda sig av extern bemanning. - Vårdarbristen är inte en tillräcklig motivering för användningen av inhyrd arbetskraft, påpekar Paavola. – Det finns bättre och mer hållbara lösningar på vårdarbristen. Välfärdsområdena bör erbjuda konkurrenskraftiga förmåner och flexibilitet som ökar välbefinnandet på arbetsplatsen för att locka arbetstagare till tillsvidareanställning.

Ersättarpooler med tillsvidareanställda arbetstagare är en mer hållbar och säker lösning för arbetsgivaren och arbetstagaren än inhyrd arbetskraft. Dessutom bör vårdarnas ersättning förbättras. Höjning av den egna arbetstagarens lönenivå och investering i välbefinnandet på arbetsplatsen är mer hållbart och i det långa loppet mer ekonomiskt lönande för arbetsgivaren. Det engagerar också bättre utbildad personal, vilket bidrar till förverkligandet av högkvalitativ klientvård och bidrar till att arbetstagarna orkar bättre i sitt arbete. – Det gynnar med andra ord alla, betonar Paavola.

Kollektivavtalen inom den offentliga och privata sektorn ger möjligheter till löneökningar i form av olika lönekomponenter, men nya lokala lönekomponenter kan också införas genom förhandlingar. Flexibilitet behövs också för att locka arbetstagare till tillsvidare- och heltidsanställning. Exempel på möjlighet till flexibilitet inkluderar självständig skiftplanering eller spelregler som bättre tar hänsyn till de anställdas önskemål gällande skiftplanering, överenskommelse om semester, överenskommelse om obetald ledighet eller övergång till deltidsarbete på tidsbegränsad basis, lokala avtal om arbetstidsbank och, med förbehåll, lokala avtal om flexibel arbetstid. Arbetsgivarna bör ta hänsyn till arbetstagarnas behov av att balansera arbete och privatliv. Här spelar arbetsledningen en viktig roll.

Inhoppare – utred dina rättigheter i förväg, ta tag i eventuella missförhållanden

På grund av vårdarbristen arbetar många inom välfärdsområdena också som inhoppare via privata företag. Generellt kan inhopparens arbete utföras i många former med olika avtal. Den privata sektorn använder sig idag ofta av ett så kallat ramavtal. Ramavtalet är inte ett anställningsavtal, utan en överenskommelse om villkoren för framtida separat överenskomna tidsbegränsade anställningsförhållanden. I praktiken har den anställda korta tidsbegränsade anställningsförhållanden.

Även om den lockande timlönen inhoppare ofta erbjuds genom ramavtalet kan fresta dig att ta emot inhopparjobb inom den privata sektorn, är det klokt att utreda vad den erbjudna lönen inkluderar och vad inhopparjobbet i praktiken innebär vad gäller övriga villkor och din egen ekonomi. Det är särskilt viktigt att vara medveten om att det vid arbete under ett ramavtal inte existerar något anställningsavtal som är giltigt tills vidare, utan att det ofta handlar om kort tidsbegränsat arbete. Det kan innebära risker såsom att arbetet plötsligt tar slut samt att olika löneförmåner är lägre eller att de helt och hållet går förlorade. Det bör också noteras att årlig semester endast är en förmån i längre anställningsförhållanden.

Vad gäller inhoppare som arbetar i tidsbegränsade anställningsförhållanden genom ramavtal har medlemmarnas kontakter med SuPers intressebevakning till exempel berört frågor rörande inhopparnas rätt till olika löneförmåner såsom sjukersättning, arbetsgivarens annullering av inhopparskift utan att betala lön och utebliven betalning av övertidsersättning.

Tillsvidareanställning ofta ett bättre alternativ även som grund vid inhopp

För den anställda är tillsvidareanställning, vilket också är utgångspunkten för lagstiftningen, ofta ett bättre avtal även som grund vid inhopp. Detta är särskilt fallet när mer än enbart tillfälligt arbete ska utföras för samma arbetsgivare. Därför lönar det sig oftast för den anställda att föreslå ingående av ett avtal om tillsvidareanställning, eftersom arbete också kan utföras som inhopp även inom tillsvidareanställning. Allt handlar om hur arbetstider och -skift avtalas. I tillsvidareanställning är den anställdas ställning säkrare, till exempel när det gäller sjuklön och fortsatt anställning, men arbetet kan utföras på ett lika flexibelt sätt som vid inhopp genom ramavtal.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

Spelreglerna för inhopp behöver förtydligas, och SuPer har utarbetat riktlinjer för sina medlemmar. 

Checklista för en person som utför inhopp enligt ett kollektivavtal för den privata sektorn. De finns här

  • Kräv adekvat onboarding, du har rätt till det. Onboarding är en förutsättning för tryggt arbete.
  • Kontrollera och förvara varje lönebesked omsorgsfullt.
  • Om du arbetar i återkommande tidsbegränsade anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare ska du be om ett skriftligt anställningsavtal eller åtminstone information om anställningsförhållandets varaktighet, grunderna för den tidsbegränsade anställningen och ordinarie arbetstid för samtliga arbetsskift. Anteckna överenskomna och utförda skift och behåll informationen så att du vid behov kan reda ut eventuella lönefordringar.
  • Kräv lön för avbokade skift. I princip kan överenskomna, schemalagda eller redan påbörjade skift inte avbrytas utan skyldighet att betala lön, men annat arbete under skiftet och även överföring av skiftet kan avtalas med den anställda. Om anställningsförhållande inte har inletts, men arbetsgivaren säger upp det avtalade arbetet i förväg, kan det dock handla om att avsluta ett anställningsförhållande, för vilket ersättning kan krävas.
  • Kompensation för övertid kan också uppstå vid korttidsarbete. Se till att den utbetalas till dig. I SOSTES periodiska arbetstid är övertidsgränsen för en dags anställningsförhållande 7 timmar och 40 minuter, och det arbete som överstiger detta i princip övertid.
  • Om du gör inhopp hos samma arbetsgivare mer regelbundet och utan längre avbrott, ska du alltid be om en skriftlig motivering om arbetsgivaren inte betalar sjuklön och utreda din rätt till sjuklön. Vid regelbundet inhopp hos en och samma arbetsgivare ska rätten till anställningsförmåner som beror på anställningsförhållandets varaktighet bedömas på samma sätt som vid tillsvidareanställning. Sådana förmåner inkluderar till exempel sjuklön, semesterersättning, semesterlön, semesterpenning och lön för tillfällig vårdledighet. Kontakta alltid förtroendemannen eller SuPers intressebevakning om arbetsgivaren inte betalar dessa förmåner.
  • Löneutbetalningen sker i princip den dag då varje anställningsförhållande upphör, om inte annat överenskommits i anställningsavtalet. Om löneutbetalningen försenas har du rätt till lön under karenstiden samt dröjsmålsränta.
  • Kom ihåg vikten av att återhämta dig och ta hand om orken i arbetet.