3.4.2020

SuPers Paavola: Inom den privata vård- och omsorgsbranschen utövar man flexibilitet från en kris till en annan, men arbetsgivarna är endast ute efter att försvaga branschen ytterligare

Finlands närvårdar- och primärvårdarförbund SuPers ordförande Silja Paavola uppmanar arbetsgivarna inom den privata sektorn att i de pågående kollektivförhandlingarna åtgärda missförhållandena inom social- och hälsovårdssektorn och förskoleverksamheten. Paavola påminner om att man nu mäter arbetsgivarnas vilja att behålla och engagera arbetstagare.

– Coronakrisen måste hanteras korrekt även i ett det avseendet att vårdsektorn förblir attraktiv och livskraftig också efter krisen. De försämringar man yrkar på vad gäller kollektivavtalet ligger inte rätt i tiden. Man ska kunna livnära sig på sin lön som ska stå i proportion till de krav, ansvar och belastning arbetet medför. Arbetsförhållandena bör i lika mån vara trygga och stödja orken. Arbetstagarnas förtroende måste ökas i och med att branschens missförhållanden åtgärdas och personalens respons tas på allvar.

Paavola påminner om att det ekonomiska stödet till kommunerna också spelar en roll i de kollektiva förhandlingarna inom den privata sektorn. Tjänsterna inom den privata social- och hälsovården samt förskoleverksamheten har offentlig finansieringsbas. För att dessa tjänster ska kunna tillhandahållas även i fortsättningen måste det ekonomiska stödet kommunerna åtnjuter ökas.

De yrkesverksamma inom vårdbranschen har på grund av åtstramningsåtgärder visat flexibilitet redan före coronaepidemin. Man har knappt hunnit skaka av sig dammet orsakat av vårdkrisen. Under coronakrisen efterfrågas än mer flexibilitet och arbetet utförs under hård press. Inom vårdsektorn arbetar man även under normala förhållanden med högre risk än inom många andra sektorer, till exempel vad gäller smittorisk, men under coronarepidemin har situationen eskalerat.

− Slopandet av kiky-timmarna är det minsta som kan göras i en situation där arbetstagarna inom social- och hälsovården är flexibla och man tillämpar vid undantagstillstånd gällande flexibilitet både vad gäller arbetstider och årsledighet. Det är orimligt av arbetsgivarna att kräva kompensation för slopandet av kiky-timmarna, säger Pia Zaerens, SuPers förhandlingschef för den privata sektorn.

− Arbetsgivarsidan är i det närmaste ovillig att vid förhandlingsbordet diskutera frågor som man redan har kommit överens om eller att åtgärda missförhållanden, berättar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. − De ansvarstagande arbetstagarna inom vård- och omsorgsbranschen vill göra sitt yttersta under vår stora samhällskris och trots detta finns det planer på att försvaga vårdarnas arbetsvillkor.

Nu förhandlas det även om lönen och arbetsvillkoren för arbetstagarna i privata vårdhem. Vårdkrisen exponerade den katastrofala situationen inom sektorn. Många vårdare har lämnat branschen eftersom förtroendet för att saker och ting ska förbättrats är borta. – Arbetstagarna är dessa företags viktigaste resurser och tillgångar, inte kostnadsposter. Strävan efter vinst får inte ske på bekostnad av arbetstagarnas uppehälle eller välbefinnande, och inte heller genom att spara in på klienternas vård. Vi har inte råd att förlora den arbetsinsats som utförs av när- och sjukvårdarna, betonar Paavola.

SuPer har nästan 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovården samt fostran inom den offentliga och privata sektorn.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, 050 3858 042
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, 050 5698710

Förhandlingsrundan 2020