4.11.2022

SuPers Paavola: Lagen om småbarnspedagogik bör öppnas på nytt

Silja Paavola, ordförande för SuPer, vill påminna om att utan barnskötare inom småbarnspedagogiken skulle tjänster inom densamma inte kunna tillhandahållas. SuPer föreslår därför, att lagen om småbarnspedagogik öppnas och att man särskilt ser över personalstrukturen i grupper för barn under tre år. Att minska antalet barnskötare i förhållande till antalet lärare fram till 2030 är ett mycket stort misstag som avsevärt kommer att äventyra tillgången till tjänster och undergräva sektorns attraktionskraft för barnskötare.

– Huvudstadsregionens briefing den 3 november fokuserade främst på att öka antalet högskoleutbildade inom småbarnspedagogik och -vård. Paavola påpekar att denna typ av uttalande inte är ett sätt att locka barnträdgårdspedagoger eller barnskötare till sektorn.

Målet med lagen om småbarnspedagogik har varit att öka antalet högskoleutbildade inom småbarnspedagogik fram till 2030, så att deras andel av den pedagogiska personalen i en barngrupp skulle vara 2/3, jämfört med ca 1/3 idag. SuPer har fått ett kärvt budskap från småbarnspedagogerna: att de nu lämpar sig för att vikariera lärare och fylla upp den uppkomna bristen. – Motivationen undergrävs av att endast småbarnspedagoger efterfrågas i branschen. Många barnpedagoger har därmed gått någon annanstans", säger Paavola.

SuPer har hävdat, att en kvalitativ småbarnspedagogik för barn under tre år förutsätter en barnomsorgsresurs som uppfyller åldersgruppens behov. Förslaget är att två av tre pedagoger i dessa grupper ska vara kvalificerade småbarnspedagoger. Denna personalstruktur är kostnadseffektiv och ändamålsenlig: den ger den nödvändiga vården för barn under 3 år, där en vårddag omfattar mycket grundläggande vård och omsorg. Det gör det också lättare för arbetsgivarna att rekrytera fast och lojal personal och frigör småbarnspedagoger till grupper för barn över tre år.

En småbarnspedagog har en treårig utbildning inom social- och hälsovård för vård och förskolepedagogik till barn och unga eller en examen inom utbildning och vägledning, som båda ger en god grund för att säkerställa en trygg vård och målinriktad utbildning av små barn.

– Att utbilda barnskötare till lärare är en lösning för att öka antalet lärare, men det löser inte bristen på arbetskraft. Det är bra att småbarnspedagoger har möjlighet till fortbildning, men småbarnspedagogiken behöver också barnskötare. Deras kompetens borde värderas mer än vad den gör idag", säger Paavola.

Att säkerställa kvaliteten på utbildning och omsorg för småbarn är en investering i framtiden. Kvaliteten beror på att det finns tillräckligt många utbildade och motiverade yrkesverksamma i förhållande till antalet barn, en lämplig personalstruktur och tid för att träffa barnen individuellt.

SuPer består av cirka 90 000 yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och utbildningssektorn som arbetar inom den offentliga och privata sektorn.

För mer information:

Silja Paavola, ordförande för SuPer, 050 527 5085