27.11.2023

SuPers representantskap: Landets regering tvingar välfärdsområdena att bryta mot lagen

Åtstramningsåtgärderna i välfärdsområdena är massiva och kommer att minska den lokala servicen avsevärt. Den offentliga sektorn skärs ned samtidigt som privat tjänsteproduktion stöds. Päivi Inberg, ordförande för SuPers representantskap, påpekar att regeringen och till och med riksdagen tvingar välfärdsområdena att bryta mot lagen. – Välfärdsområdena kan nu inte säkerställa att de ordnar tjänster för sina invånare på det sätt som grundlagen förutsätter.

Enligt Finlands grundlag ska den offentliga myndigheten säkerställa varje medborgare tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Tillgången till tillräckliga tjänster får inte vara beroende av en persons förmögenhet. I vårt land är skyldigheten att organisera och finansiera social- och hälsovårdstjänster fastställd som bindande för samhället, dvs. staten och välfärdsområdena.

Många social- och hälsovårdstjänster uppfyller för närvarande inte medborgarnas subjektiva rättigheter enligt lagar och förordningar. De flesta välfärdsområden, som är skyldiga att balansera sina budgetar, kommer medvetet att bryta mot dessa regler och anta budgetar med underskott. Att inte respektera grundlagen är mycket allvarligt och sker nu till och med regeringens och riksdagens tysta godkännande.

– I denna situation finns det bara ett alternativ. Mer finansiering måste anslås för att erbjuda de tjänster som krävs enligt lag, fordrar Päivi Inberg.

Åtstramningsåtgärderna inom social- och hälsovårds- och småbarnspedagogisk personal kommer att få mycket långvariga konsekvenser. I och med nedläggningen av enheterna kan de anställdas pendlingar bli oöverkomliga och en del anställda har redan vägrat att flytta längre bort till större enheter. – Människor och deras liv kan inte flyttas som maskiner och apparater, påminner Inberg.

Orimliga nedskärningar i servicenätet påverkar vårdsektorns attraktionskraft. – Hur kan vi bära den etiska bördan om den service som våra klienter behöver skärs ned på ett omänskligt sätt? Vad händer med den yrkesstolthet som kommer av att kunna vårda medborgarna så bra som möjligt? Frågar Päivi Inberg, ordförande för SuPers representantskap.

SuPer består av cirka 85 000 utbildade experter inom social-, hälso- och utbildningssektorn, som arbetar inom den offentliga och privata sektorn. Under förbundssäsongen är fullmäktige SuPers högsta beslutande organ som sammanträder två gånger om året. Fullmäktige sammanträder den 23 –24.11. Helsingfors.

Mer information:

SuPers representantskaps ordförande Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085