15.12.2022

SuPers utredning om småbarnspedagogiken: Kvaliteten på småbarnspedagogiken har försämrats, nästan 80 % överväger branschbyte

Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers nyligen genomförda medlemsutredning inom småbarnspedagogiken har 78 % övervägt att byta bransch under det gångna året. Mer än hälften (53 %) av respondenterna uppgav att kvaliteten på småbarnspedagogiken under de senaste fem åren har försämrats. Som huvudorsak till kvalitetsförsämringen angavs otillräcklig bemanning. SuPer genomförde bland sina medlemmar som arbetar inom småbarnspedagogiken i november en utredning om den upplevda kvaliteten och arbetsvillkoren inom småbarnspedagogiken. Antalet inkomna svar inom tidsperioden var 1 027.

53 % av respondenterna uppgav att kvaliteten på småbarnspedagogiken under de senaste fem åren har försämrats. 23 % av respondenterna upplevde att kvaliteten är oförändrad och 9 % att kvaliteten har förbättrats. 15 % var oförmögna eller ovilliga att utvärdera frågan. Som huvudorsak till kvalitetsförsämringen angavs otillräcklig bemanning. Majoriteten av respondenterna (88 %) hade upplevt personalbrist på sin arbetsenhet minst en gång i månaden. Mer än hälften (65 %) av respondenterna hade upplevt daglig eller veckovis personalbrist. Baserat på svaren rådde det brist på både behöriga barnskötare och lärare inom småbarnspedagogiken.

Andra i svaren återkommande orsaker till den minskade kvaliteten var ökningen av mängden uppgifter och det faktum att personalen då de utför uppgifterna inte är tillgängliga för barnen. Veckoarbetstid avser den tid som tilldelas lärare för planering, bedömning och utvecklingsuppgifter (så kallad "veckoarbetstid") och frånvaron av en lärare i gruppen vid en tidpunkt då det finns för lite personal närvarande med barnen. Den tredje nyckelfaktorn var ökningen av antalet barn och familjer i större behov av stöd, och den upplevda oförmågan att inkludera dem i småbarnspedagogiken. 

Nästan 80 % av respondenterna överväger branschbyte

78 % av respondenterna har under det senaste året övervägt att byta bransch. I SuPers tidigare utredning om småbarnspedagogik (2013) övervägde 45 % branschbyte, varför försämringen av situationen kan anses vara alarmerande. Majoriteten ansåg att den dåliga lönen inom branschen var den viktigaste orsaken till ett byte, men också bristen på uppskattning och upplevelsen av att inte kunna utföra sitt eget arbete så bra som önskat, framkom nästan lika ofta i respondenternas argument.

– Utredningen bekräftar den bild av småbarnspedagogikens dåliga tillstånd som redan framkommit i samband med medlemmarnas kontakttaganden. Det mest oroande med utredningsresultatet är att det inte över huvud taget finns vikarier tillgängliga och att majoriteten av respondenterna har för avsikt att byta bransch, säger SuPers sakkunnig, Johanna Pérez, som genomförde utredningen. - Ungefär en fjärdedel (26 %) av respondenterna uppger också att deras grupp för närvarande sysselsätter minst en anställd utan utbildning inom småbarnspedagogik.

- Om det inte finns tillräckligt med utbildad personal och de inte kan behållas i branschen, kan de planerade aktiviteterna inte genomföras och barnens säkerhet riskerar att äventyras. Samtidigt minskar personalens välbefinnande och planerna på att byta bransch ökar. Den nedåtgående spiralen måste snabbt åtgärdas. Småbarnspedagogiken förutsätter även barnskötare, och deras kompetens och erfarenhet bör värderas högre än i dag," poängterar SuPers ordförande Silja Paavola.

SuPer har lagt fram lösningar på krisen inom småbarnspedagogiken

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska andelen personal med högskoleutbildning ökas fram till år 2030, så att deras andel av pedagogerna i en barngrupp utgör 2/3, medan den i dag utgör cirka 1/3. SuPer har föreslagit att högkvalitativ utbildning inom småbarnspedagogik och barnomsorg för barn under 3 år kräver utnyttjande av de barnskötarresurser och personal som finns i gruppen, enligt åldersgruppens behov. SuPers förslag är att två av tre pedagoger i dessa grupper har behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik.

Dessutom föreslår SuPer att närvårdarnas mångsidiga yrkeskunskaper bättre utnyttjas inom småbarnspedagogiken och att lönen inom branschen ska korrigeras till att motsvara arbetets krävande karaktär. Resurser måste reserveras för det praktiska genomförandet av inkludering i småbarnspedagogiken och för att stödja barn i behov av särskilt stöd. Arbetsförhållandena i branschen måste korrigeras och arbetets meningsfullhet ur barnskötarens synvinkel omprövas för att behålla yrkeskunnig personal i branschen.
 
Till SuPer hör cirka 85 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.

Läs mer om utredningen (på finska): Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers utredning av kvaliteten inom småbarnspedagogiken, ur medlemmarnas perspektiv 

Mer information:

SuPers sakkunnig Johanna Pérez, 050 563 7931
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085