2.12. jäsenkirje: YTHS:n työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty

YTHS:n työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty

SOTE ry:n (SuPer, Tehy ja ERTO) ja Avaintyönantajat AVAINTA ry:n välisiin, poikkeuksellisen pitkään jatkuneisiin YTHS:n työehtosopimuksen neuvotteluihin saatiin vihdoin ratkaisu, kun osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen 2. joulukuuta.

Neuvottelut olivat haastavat, mutta saatu ratkaisu on tasoltaan tiettävästi yksityisellä sektorilla tällä neuvottelukierroksella saaduista työehtosopimusratkaisuista paras.

Kiitämme kaikkia jäseniämme tuesta neuvotteluiden aikana!

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.12.2022–30.4.2025 (2+1 vuotta)

Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024, jos kolmannen vuoden palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen 15.3.2024 mennessä.

Palkankorotukset

Sopimuskaudelle sovittuja yleiskorotuksia on kaksi. Niiden lisäksi sovittiin 1,5 % palkankorotuserästä, joka käytetään vuoden 2023 puolella ensisijaisesti erityistekijälisien käyttöönottoon ja maksamiseen. Vuoden 2024 alussa toteutetaan paikallinen järjestelyerä, joka käytetään palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

 • 1.12.2022 yleiskorotus 3,75 %

 • 1.8.2023 yleiskorotus 3,1 %

 • 1.2.2024 0,4 % paikallinen järjestelyerä palkkausjärjestelmän kehittämiseen

 • 1,5 % erä, joka käytetään erityistekijälisien käyttöönottoon. Lisät maksetaan 1.4.2023 alkaen.
  • Jos lisistä ei päästä paikallisella tasolla sopimukseen, maksetaan yleiskorotuksena 0,8 % ja työnantajan päättämällä tavalla 0,7 %.

Palkkausjärjestelmän uudistus

YTHS:ssä toteutetaan palkkausjärjestelmän uudistus, jonka käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan erityistekijälisät. Sovellettavat lisät ja niiden euromäärät neuvotellaan 31.5.2023 mennessä. Lisät maksetaan takautuvasti 1.4.2023 alkaen. Lisien määrittelystä neuvotellaan ensisijaisesti YTHS:n ja henkilöstön edustajien kanssa liittotasolla keskustellun mukaisesti.

Toinen vaihe eli kokonaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu viimeistään 30.4.2024, eli sopimuskauden loppuun mennessä.

Uudistuksen tarkoitus on sovitun mukaisesti huomioida nykyistä paremmin eri tehtäväkokonaisuuksien ja lisäkoulutuksen/perehtyneisyyden/vastuun merkitys tehtävästä vähintään maksettavaan palkkaan. Käyttöön otetaan myös henkilökohtainen lisä.

2. vaihe tapahtuu Avaintan ja Sote ry:n neuvotteleman raamin mukaisesti ja uudistuksen toteutumista seurataan ja se käsitellään työryhmässä.

Muut työehtosopimusmuutokset

 • AVAINTES:iä vastaavat perhevapaauudistusta koskevat sopimusmuutokset liitetään työehtosopimukseen. Muutokset liittyvät lainsäädännössä toteutettuun laajaan perhevapaauudistukseen. Lakimuutokset astuvat ovat astuneet voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen yhteydessä perhevapaita koskeva lainsäädäntö ja terminologia muuttuvat.
 • Vuosilomataulukoista poistuu B-rivi.
 • Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 9 % prosentilla 1.12.2022.
 • Työaikaluku, ylityöraja -> kirjausten selkiyttäminen

Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 2 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin Verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. 

Työryhmät

palkkaustyöryhmä

 • em. palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttaminen sopimuskauden aikana

työhyvinvointityöryhmä

 • Työryhmä selvittää mahdollisuuksia edistää henkistä ja fyysistä työturvallisuutta, työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Samassa yhteydessä selvitetään erityisesti työyhteisön toimivuuteen liittyviä kysymyksiä.
 • Työryhmän tulee käynnistää toimintansa viimeistään 31.1.2023. Työryhmässä on edustajat Avaintasta, Sote ry:stä sekä paikallisella tasolla YHTS:stä työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajat. Työryhmän aloittamiskokouksessa, joissa kaikki työryhmän edustajat ovat mukana, määritellään tarkemmin työryhmän toimenpideohjelma/suunnitelma sekä ryhmän työskentelytavat.

työaikatyöryhmä

 • Työryhmä selvittää muun muassa vuosityöaikaan liittyviä ongelmakohtia ja valmistelee niihin muutosesityksiä.
 • Työryhmä päivittää tarvittaessa työaikalukuun liittyviä esimerkkejä yhteistoiminnassa YTHS:n työnantaja- ja henkilöstönedustajan kanssa.

Palkantarkistusten seurantalauseke 2023

Sopijapuolet toteavat, että korotukset vuodella 2023 määräytyvät tästä sopimuksesta poiketen seuraavien vientiliittojen aritmeettisten keskiarvojen mukaisesti, mikäli ne ylittävät nyt sovitut palkantarkistukset. Osapuolet selvittävät ja tarkistavat ao. liittojen palkantarkistukset 31.3.2023 mennessä ja neuvottelevat niiden vaikutuksesta. Verrokkialoina ovat Teknologiateollisuuden (tt)sekä Kemianteollisuuden (perusteollisuuden tt) yleiset työehtosopimukset.

Tarkistettujen palkkojen maksu

Tarkistetut palkat ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta, ellei niistä ole toisin sovittu.