Miten työehdoista sovitaan?

Kuka määrittelee mitä neuvotteluissa tavoitellaan?

Sekä työntekijöillä että työnantajalla on omat tavoitteensa neuvotteluihin.

SuPer on kysynyt tavoitteista jäsenistöltä ammattiosastoista. Vastausten perusteella muodostuu käsitys siitä, mitä mieltä jäsenet ovat. Viime kädessä neuvottelutavoitteista päättää SuPerin liittohallitus.

Millainen on neuvottelujen kulku?

Kun työehtosopimukset ovat päättymässä, aloitetaan neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta. Molemmilla neuvotteluosapuolilla on omia tavoitteita, joita neuvotteluissa käsitellään ja joiden pohjalta pyritään yhteisymmärrys löytämään. Neuvottelutapaamisia pidetään sovitun aikataulun mukaisesti.

Ratkaisu pyritään löytämään aina ensisijaisesti neuvottelemalla.

Jos yhteisymmärrystä uudesta sopimuksesta ei löydy ja työehtosopimukset ovat päättyneet, työntekijäpuoli voi ryhtyä työtaistelutoimiin. Sopimusten voimassa ollessa vallitsee työrauha, jolloin työtaistelutoimet eivät ole laillisia.

Ketkä palkoista ja työsuhteen ehdoista neuvottelevat superilaisten puolesta?

Neuvotteluja käydään sopimusaloittain. Neuvottelemassa ovat ammattiliitot ja niiden muodostamat neuvottelujärjestöt.

Kuntasektorilla neuvottelemassa ovat työntekijöitä edustava Sote ry ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Yksityisellä sektorilla neuvottelevat työntekijöitä edustava Sote ry ja työnantajan puolelta Hyvinvointiala Hali ry sekä Avaintyönantajat Avainta ry.

Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.

Sote ry toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevän koulutetun sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastusalan henkilöstön ammatillisten yhdistysten neuvottelujärjestönä ja edistää niiden jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja. Lisäksi neuvottelujärjestön tarkoituksena on valvoa ja parantaa yksityisissä terveyspalvelu- ja sosiaalialojen yhteisöissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä etuja.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros