SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut ovat käynnistyneet

20.5.2022 Neuvotteluissa keskusteltiin askelmerkeistä neuvotteluratkaisun löytämiseksi. Tavoitteena on edistää neuvotteluja, niin että palkoista ja tekstikysymyksistä löydettäisiin neuvottelupöydässä Sote ry:n (SuPer, Tehy ja ERTO) jäsenille paras mahdollinen ratkaisu. Tänään käytiin läpi työnantajapuolen vastaantuloja työehtosopimuksen tekstikysymyksiin. Tärkeisiin mm. työhyvinvointiin sekä vuosiloma- ja työaikaepäkohtiin liittyvissä tekstiasioissa ei ole vielä löydetty riittäviä epäkohtia korjaavia kirjauksia. Toistaiseksi neuvottelut kuitenkin etenevät ja niitä jatketaan tiivistyvään tahtiin tiistaina 31.5. ja torstaina 2.6.


12.5.2022 Neuvottelut jatkuivat vaikeasta tilanteesta huolimatta rakentavassa hengessä. Neuvottelut jatkuivat työehtosopimuksen tekstikirjausten käsittelyllä. Kävimme läpi muun muassa tulkintaerimielisyyksiä aiheuttavia työehtosopimuksen kohtia ja hidasta etenemistä on tapahtunut joidenkin tekstien osalta. Palkkojen lisäksi  vaikeita ratkaisemattomia asioita on vielä runsaasti pöydässä. Nämä asiat liittyvät työaikoihin, vuosilomiin ja poissaoloetuuksiin, joilla on usein yhteys myös työoloihin ja työssä jaksamiseen. Työtä vielä riittää. Jatkamme neuvotteluita perjantaina 20.5.


6.5.2022 Neuvotteluja jatkettiin rakentavassa hengessä. Neuvottelujen yhteydessä käytiin läpi Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto)  jäsenille tehtyä työhyvinvointikyselyä, jonka tulokset ovat valitettavan hälyttäviä. Toimme esille, että palkkatason korjaaminen, työhyvinvointiin panostaminen, käsiparien lisääminen sekä työvuorosuunnittelusta kiinnipitäminen ja johtamiseen panostaminen ovat kyselymme perusteella keskeisiä asioita paremman toimialan rakentamisessa. Työehtosopimuksella voidaan osaan näistä ongelmista puuttua. Neuvotteluja jatketaan torstaina 12.5.


3.5.2022 Neuvotteluja jatkettiin, vaikka olemme tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Alan epäkohtien korjaamiseen liittyvien tavoitteiden, kuten työhyvinvoinnin parantamisen, työaikamääräysten tarkentamisen, poissaoloetujen ajantasaistamisen, vuosilomamääräysten selkeyttämisen ja monien muiden asioiden neuvotteleminen on edistynyt hitaasti, mutta joka tapauksessa hieman edistynyt. Näin ollen jatkamme neuvotteluja perjantaina 6.5.

Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan siihen asti, kunnes uudet työehtosopimukset on saatu neuvoteltua. SuPer tiedottaa jäseniään neuvotteluiden etenemisestä. Seuratkaa tiiviisti kaikkia viestintäkanavia (SuPerin nettisivut, sähköposti ja sosiaalinen media). Tarkistakaa myös jäsentietojenne ajantasaisuus, jotta kaikki viestit tulevat varmasti perille. 


29.4.2022 Neuvottelut jatkuivat työnantajapuolen vastaantulojen käsittelyllä. Sopimuskausi on päättymässä, mutta ratkaisua ei ole vielä saatu. Neuvotteluja pyritään jatkamaan vielä.


27.4.2022 Neuvottelut jatkuivat SuPerille ja Sote ry:lle tärkeiden ja kriittisten esitysten läpikäynnillä. Työkykyä, jaksamista ja oikeudenmukaisuutta edistävät tavoitteet vaikuttavat vielä olevan työnantajapuolelle liiallisia jäykistyksiä. Odotamme seuraavaan neuvotteluun konkreettisia vastaantuloja ja esille nostamiemme epäkohtien tunnistamista. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 29.4.


25.4.2022 Neuvotteluissa keskityttiin molempien osapuolten tekstiasioihin, joista on tällä hetkellä tulkinnallisia epäselvyyksiä. Lisäksi tarkastelimme palkkausjärjestelmää ja työnantajaliiton tekstiesityksiä. Neuvottelut etenevät rakentavassa hengessä. Neuvotteluita jatketaan keskiviikkona  27.4.


22.4.2022  Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Kävimme läpi kaikkia pöydällä olevia kokonaisuuksia. Työnantajapuolella on edelleen haasteita ymmärtää alan veto- ja pitovoiman merkitystä. Heikentämällä työehtosopimusta ja jättämällä karkeat epäkohdat huomiotta vaikeutetaan alan tilannetta entisestään. Palkkojen lisäksi mm. työaikoihin, vuosilomiin ja poissaolomääräyksiin tehtävät parannukset ja selkeytykset auttaisivat työvoimapulaan ja edistäisivät työntekijöiden jaksamista jo ennestään vaikeissa olosuhteissa. SuPer ja Sote ry haluaa korjata epäkohdat kohtuullisilla uusilla kirjauksilla. Neuvotteluvääntö jatkuu maanantaina 25.4.   


13.4.2022 Neuvotteluja käytiin rakentavassa hengessä. Työntekijäliiton ja SuPerin sekä Sote ry:n näkemykset ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan. Väki vähenee kentältä monesta eri syystä (palkka, väsymys, epäreilut ja kurjistavat työehdot), mutta jostakin syystä epäkohtien korjaaminen ja jaksamista tukevat ratkaisut jäykistävät työmarkkinoita työnantajan mielestä. Aikaa on vähän ja myös ymmärrystä näyttää olevan vähän. Sovintohalukkuutta vaikeassa tilanteessa kuitenkin vielä on. Seuraava neuvottelu on perjantaina 22.4.


7.4.2022  Neuvottelut jatkuivat kiivaissa tunnelmissa. SuPer ja Sote ry toivat jälleen esille konkreettisia epäkohtia, joihin työehtosopimuksella tulee saada korjauksia. Lähes kaikki ehdotuksemme, joilla pyritään parantamaan työntekijöiden asemaa ja vaikuttamaan jaksamiseen, on tullut torjutuksi. Sen sijaan työnantajapuoli haluaa lisätä joustoja, joiden riskinä on jaksamisen venyttäminen entisestään. Työaikoihin, vuosilomamääräyksiin ja poissaolomääräyksiin on saatava selkeitä parannuksia ja paikallisen sopimisen pelisääntöjä on tarkennettava. Neuvotteluissa keskusteltiin myös palkankorotuksista ja palkkausjärjestelmästä, joiden osalta osapuolet ovat hyvin kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 13.4.


28.3.2022 Neuvottelut jatkuivat Sote ry:n ja muiden työntekijäjärjestöjen tekstitavoitteiden läpikäynnillä. Listalla oli paljon selkeyttäviä tekstiesityksiä ja muita täsmennyksiä. Lisäksi nostimme tärkeitä ongelmia työaikoihin, vuosilomiin, poissaoloihin ja työhyvinvointiin liittyen. Työehtosopimuksen määräysten parantaminen on joittenkin ongelmien ratkaisemiseksi välttämätöntä. Yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoima vaatii konkreettisia tes-parannuksia.

Tähän mennessä hyvähenkisiä neuvotteluita jatketaan 7.4.


22.3.2022 Neuvottelut jatkuivat Sote ry:n ja koko työntekijäpuolen tekstiesitysten parissa. SuPer ja muut Sote ry:n liitot ovat valmistelleet laajan tekstitavoitepaketin, jonka osalta vaadimme perusteellista läpikäyntiä. Työehtosopimukseen tehdyillä tekstiesityksillä pyritään ratkaisemaan kentältä esiin tulleita epäkohtia. Tänään käsiteltiin konkreettisesti muun muassa työvuoroluettelon muuttamista, taukojen pitämiseen liittyviä ongelmia, työvuorojen pätkimistä ja erilaisia palkan lisiä. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 28.3.


17.3.2022 Neuvottelut jatkuivat työnantajaliiton yksityiskohtaisen tekstitavoitelistan läpikäymisellä. Työnantajan tekstitavoitteet sisältävät selkeytyksiä, joita on varmasti syytä tehdä, mutta työnantajapuolella on myös lukuisia nykyisiä työehtoja heikentäviä tavoitteita, joita on vaikea nähdä toteutuvan nykyisessä sote-alan (varhaiskasvatus mukaan lukien) tilanteessa. Keskustelu oli kuitenkin rakentavaa ja neuvottelut jatkuvat 22.3.


11.3.2022 Neuvottelut jatkuivat kiivaasti. Tänään käytiin läpi työntekijäpuolen tavoitteita. Sote ry:llä on alan veto- ja pitovoimaa parantavia tavoitteita palkkaukseen, työaikoihin, poissaoloetuuksiin, vuosilomiin, työhyvinvointiin ja moneen muuhun asiaan liittyen. Vastakaikua tavoitteille ei vielä ole saatu riittävästi, mutta neuvotteluyhteys on  asiallinen. Neuvottelut jatkuvat 17.3.


2.3.2022 Neuvottelut jatkuivat tavoitteiden läpikäynnillä. Työnantajapuolen laajat ja SuPerin näkökulmasta hankalat tavoitteet käytiin seikkaperäisesti läpi. Seuraavalla kerralla 11.3. jatketaan SuPerin ja Sote ry:n tavoitteiden läpikäyntiä.


15.2.2022 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 15. helmikuuta. Päätavoitteina kevään neuvotteluissa ovat tuntuvat palkankorotukset ja palkkaohjelma. Lisäksi perusteeton palkkaero kunta-alan ja yksityisen sektorin välillä on kurottava umpeen. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on saatava houkuttelevat työehdot ja henkilöstön hyvinvointiin on panostettava nykyistä enemmän.

Yksityisen sosiaalipalvelualan piiriin kuuluvat esimerkiksi vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen yritykset. Molemmilla sektoreilla on vakava työvoimapula ja koko alan vetovoimaa tulee merkittävästi parantaa.

Työntekijät ovat hoiva-alan yritysten voimavara ja tärkein pääoma, eivät kustannuserä. Voitontavoittelu ei saa tapahtua työntekijöiden toimeentulon ja hyvinvoinnin kustannuksella. Asiakkailla on oikeus tarpeenmukaiseen hoitoon eikä siitä tule tinkiä.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee kaikkiaan noin 70 000 työntekijää, joista SuPerin jäsenet edustavat enemmistöä.

Neuvottelut yksityisellä sosiaalipalvelualalla jatkuvat 2.3.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros