Ohjeita ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon kunta-alalla (KVTES ja SOTE-sopimus)

SuPerin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) sekä SOTE-sopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2022.

Työehtosopimusta noudatetaan sen voimassaolon päättymisen jälkeen kuitenkin ns. jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusi sopimus saadaan aikaan.

Koska neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet, julistivat SuPer ja Tehy kaikille kunta-alan työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa 1.9.

SuPerin liittohallitus teki 24.5. päätöksen, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen, mutta kesän aikana (1.6.-31.8.2022 välisenä aikana) työntekijä on voinut omalla päätöksellään vapaaehtoisesti tehdä haluamansa määrän ylityötä ja halutessaan vaihtaa työvuoroja. Kesän jälkeen SuPerin ja Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyy jälleen 1.9.2022 alkaen.

SuPer kehottaa kaikkia jäseniä edelleen tekemään ilmoituksen aluehallintovirastoon, jos potilasturvallisuus kesällä vaarantuu. Voit käyttää siihen SuPerin sivuilla olevaa lomaketta

Mitä tarkoittavatkaan hakukielto/saarto, hätätyö tai jälkivaikutus? Työtaistelusanaston löydät täältä.


Voimassaolo ja tarkoitus

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?

Tehy ja SuPer julistivat koko kunta-alalle (KVTES, SOTE-sopimus) torstaista 1.9.2022 klo 6.00 alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon toistaiseksi.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.

Myös ”harmaan ylityön” tekeminen ja liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä. Muutoin jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Luottamusmiehen tulee tilanteessa pidättäytyä työnantajan mahdollisesti esittämistä työaikaa koskevista paikallisista sopimuksista.

Harmaa ylityö on ylityötä, josta ei saada ylityökorvausta, vaan esimerkiksi vapaata samassa suhteessa kuin ylityötä on kertynyt (”tunti tunnista”).

Ylityötä on varsinaisen ylityön lisäksi säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva päivystys tai matkustaminen sekä liukumien kerryttäminen.

Ylityökiellon antamista eivät sido aika- tai ilmoittamismääräykset, kuten esim. lakkoa, joten se voidaan toimeenpanna nopealla aikataululla.

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto tehdään?

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet suotuisasti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla edistämme tavoitteidemme saavuttamista ja sopimusratkaisun syntymistä. Osallistumalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon jäsenistö viestittää työnantajalle, että se tukee SuPerin tavoitteiden toteutumista ja vastustaa työnantajan sopimusheikennyksiä.

Neuvottelijamme joutuvat käymään neuvotteluissa läpi kaikki työehtosopimuksen kohdat, sillä mikään vanhan sopimuksen ehto ei ole itsestäänselvyys. Kaikista työehtosopimuksen määräyksistä neuvotellaan.

SuPerin neuvottelukierroksen etenemisestä ja SuPerin tavoitteista voi lukea: www.superliitto.fi/neuvottelukierros


Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä olevat

Kenellä on velvollisuus osallistua kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteleviä SuPerin jäseniä. Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon jokaisen edellä mainituilla sopimusaloilla työskentelevän SuPerin jäsenen on osallistuttava.

Olen osa-aikatyössä. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös osa-aikatyöntekijöitä riippumatta siitä ovatko he sopineet osa-aikatyöstä kiinteällä työajalla vai vaihtelevalla työajalla. Et siis voi tehdä ylitöitä etkä vaihtaa vuoroja.

Koskeeko kielto myös vaihtelevan työajan sopimuksella työskenteleviä työntekijöitä?

Kyllä, ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös vaihtelevan työajan sopimuksella työskenteleviä. Alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä.

Olen määräaikainen työntekijä. Koskeeko kielto minua?

Kyllä, ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös määräaikaisella työsopimuksella työskenteleviä.

Koskeeko kielto myös runkosopimuksella työskenteleviä työntekijöitä?

Suosittelemme, etteivät runkosopimuksella työskentelevät ota ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle tarjottavia keikkoja vastaan, mikäli työntekijän on oma tilanteensa huomioiden mahdollista niistä kieltäytyä.

Runkosopimus ei ole varsinainen työsopimus, vaan siinä on sovittu myöhemmissä määräaikaisissa työsuhteissa sovellettavista työsuhteen ehdoista. Runkosopimuksissa on usein esim. seuraavanlainen kirjaus: ”Kukin kerralla sovittava sijaisuus/keikka muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa.”

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

Kyllä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Käytännössä laittoman koeaikapurun toteennäyttäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Voit olla halutessasi yhteydessä SuPeriin ja pyytää lupaa jäädä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.

Osallistuuko esimies ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Esimiehen asemasta riippuu, kuuluuko hän työehtosopimuksen ja työaikalain soveltamisalan piiriin. Alemman portaan esimiesten/lähiesimiesten kohdalla näin yleensä on, jolloin myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee heitä. Kts. palvelutalon johtajien osalta seuraava kysymys ja vastaus.

Toimin johtajana palvelutalossa. Minulla on johtajasopimus. Koskeeko kielto minua?

Palvelutalon yms. johtajat eivät välttämättä ole työehtosopimuksen eivätkä työaikalain soveltamisalan piirissä. Tällöin heidän työsuhdettaan eivät koske työehtosopimuksen määräykset ja työaikalain säännökset työajoista eikä näin ollen heille voi muodostua lisä- tai ylityötä, josta voisi kieltäytyä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti koske palvelutalon johtajia. Mikäli asian suhteen on epäselvyyttä, voi tarvittaessa olla yhteydessä omaan liittoon. Tilanteet tutkitaan työehtosopimus- ja tapauskohtaisesti.

Voivatko muiden liittojen jäsenet tai liittoihin kuulumattomat työntekijät osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

Voivat. Kannustamme kaikkia osallistumaan ja tukemaan neuvotteluja. Työntekijällä ei muutenkaan olisi velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on sitä tehokkaampi, mitä useampi työntekijä siihen osallistuu. Se auttaa parantamaan työehtoja myös heille, jotka eivät ole jäseniämme.


Ylityö ja vuoronvaihto

Mikä on ylityötä?

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella tehty kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan ylittävä työ (esim. jaksotyössä 114 h 45 min/3 viikkoa ylittävä työ). Ylityöhön tarvitaan lähtökohtaisesti aina työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antama suostumus (kts. kuitenkin tämän ohjeen varallaolosuostumusta käsittelevä kohta).

Jos olet epävarma, mikä omalla kohdallasi on ylityötä, voit myös olla yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai SuPerin sopimusedunvalvontaan.

Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa KVTES/Sote-sopimuksen mukaan vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa vain ne työvuoroluettelon muutokset, joille on KVTES/Sote-sopimuksessa edellytetty peruste.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei voi sopia vuoronvaihdoista, eikä tehdä ylityötä. Työnantaja saa muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloa vain perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei itsessään ole peruste muuttaa työvuoroluetteloa.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Mitä teen?

SuPer suosittelee, ettei yksikään jäsen suostu työnantajan yksipuolisiin muutoksiin työvuoroluettelossa. SuPer kehottaa jäseniä kieltäytymään työnantajan aloitteesta tehdyistä työvuoromuutoksista.

SuPer ei enää kerää työnantajan määräyslomakkeita.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto ennen kiellon alkamista sovittuja ylitöitä ja vuoronvaihtoja?

Ei koske. Ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimaan astumista työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vaihdetut vuorot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti, ellei toisin sovita. Uusien ylitöiden tekemisestä ja vuorojen vaihtamisesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisen jälkeiselle ajalle ei saa kuitenkaan enää sopia sen jälkeen, kun olet saanut tiedon alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Voinko omasta halustani sopia ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vuoron vaihtamisesta työkaverin kanssa?

Jos tarve vuoron vaihtamiseen lähtee työntekijän omasta tai työkaverin pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) ja työnantaja hyväksyy vuoron vaihtamisen, voit sopia asiasta työkaverisi ja esimiehesi kanssa. Suosittelemme, että tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytään vain poikkeustilanteessa. Työnantaja-aloitteisesta vuoron vaihdosta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisen jälkeiselle ajalle et voi sopia.

Olen liukuvassa työajassa. Voinko kartuttaa "saldoja"?

Et voi kartuttaa saldoja ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Voinko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdä vuoroja lisä- tai ylityönä työnantajayrityksen toiseen yksikköön?

Et voi. Samat lisä- ja ylityön tekemistä koskevat ohjeet koskevat myös saman yrityksen toisessa yksikössä työskentelyä. Kts. lisätyötä ja ylityötä koskevat kohdat.

Teen keikkaa KVTES/Sote-sopimuksen piirissä olevaan työpaikkaan ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?

Emme suosittele ottamaan keikkoja vastaan, jos sinun on oma tilanteesi huomioiden mahdollista niistä kieltäytyä. Tämä koskee esimerkiksi keikkailevia eläkeläisiä, opiskelijoita ja perhevapaalla olevia. Keikkailu heikentää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutusta.

Voinko tehdä suunnitellun työvuoroni toisessa yksikössä, jossa on vajausta sairaustapauksen takia?

Voit tehdä vuoron toisessa yksikössä, jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama. Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia.

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon kunnan tai kuntayhtymän toiseen yksikköön?

Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esimerkiksi työnantajan toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. Siirron yhteydessä työvuoron alkamis- tai päättymisajankohtia ei kuitenkaan saa muuttaa. Näissä tilanteissa on myös huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta.

Olen tehnyt ennen ylityökiellon alkamista ylitöitä. Voinko ottaa ne vapaana ylityökiellon aikana?

Voit ottaa ylityöt joko aikana tai rahana. Vapaan ottaminen edellyttää kuitenkin sopimista työnantajan kanssa. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä. Vapaiden pitämistä kielto ei estä.

Meillä on käytössä työaikapankki ja pankkiin on kertynyt ilta- ja viikonloppulisiä sekä ylityökorvauksia. Voinko ylityökiellon aikana pitää työaikapankkivapaita?

Ylityökielto ei estä pankkivapaiden pitämistä, jos työnantaja niistä suostuu sopimaan. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä.

Olen yleistyöajassa ja ruokailen omalla ajalla. Työ on osittain päivystysluontoista, eikä työpaikalta pysty poistumaan ruokatauon ajaksi. Jos ruokataukoja ei pysty pitämään, syntyy ylityötä. Onko työpäivää lyhennettävä loppupäästä, ettei ylityötä syntyisi?

Työpäivää ei lyhennetä, mutta syntyneet ylityöt kirjataan ylös niiden korvaamista varten.

Olen jo tässä listassa tehnyt ylitöitä, pitääkö minun nyt lyhentää loppulistan työvuoroja, jotta ylitöitä ei synny?

Ei tarvitse. Työvuorolistaan jo merkittyjä työvuoroja ei muuteta, vaan ne tehdään suunnitellusti.

Työnantaja esittää uuden paikallisen sopimuksen tekemistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Mitä teen?

Sekä luottamusmiesten että työntekijöiden tulee pidättäytyä uusien paikallisten sopimusten tekemisestä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Jos työnantaja painostaa paikallisen sopimuksen tekemiseen esimerkiksi varallaoloa koskien, ole yhteydessä SuPeriin.


Varallaolo

Olen antanut työsopimuksessani varallaolosuostumuksen. Voinko kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä?

Et voi, jos olet antanut varallaolosuostumuksen työsopimuksessasi. Varallaolosuostumuksella olet samalla suostunut varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön.

Jos ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työnantaja käyttää varallaoloa tavanomaista enemmän ja teettää tätä kautta runsaasti ylityötä, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan.

Voiko uusia varallaolosopimuksia tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Ei voi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei tehdä uusia varallaolosopimuksia.  

Uusia varallaolosopimuksia ei tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, mutta voiko työnantaja määrätä työntekijän varallaoloon, jos suostumus siihen on annettu ennen liikkeen luovutusta solmitussa työsopimuksessa?

Ennen liikkeen luovutusta solmitut työsopimukset sitovat työsuhteen osapuolia. Jos uutta työsopimusta ei ole solmittu, annettu suostumus varallaoloon sitoo työntekijää. 


Osa-aikatyö

Olen osa-aikatyössä. Voinko ottaa vastaan työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävää lisätyötä?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Voit siis ottaa vastaan lisätyötä aina kokoaikaisen työntekijän täyteen työaikaan saakka. Ylityötä osa-aikainen työntekijä ei saa kuitenkaan tehdä eikä myöskään sopia työvuorojen vaihtamisesta.

Osa-aikatyössä työaika on sovittu alemmaksi kuin työehtosopimuksessa määritelty alan säännöllinen työaika. Kun osa-aikatyöntekijä tekee enemmän työtä, kun hänen työsopimuksessaan on sovittu, on kyse lisätyöstä kokoaikaisen työntekijän tuntimäärään asti ennen kuin ylityötä syntyy. Osa-aikaisella työntekijällä lisätyötä on työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävä työ kokoaikaisen työntekijän säännölliseen työaikaan eli ylityörajaan saakka. Tämä koskee sekä kiinteällä osa-aikaisella työajalla että vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevää osa-aikatyöntekijää.

Olen osa-aikatyössä. Voinko kieltäytyä työvuorolistalle suunnitellun työajan ylittävästä lisätyöstä?

Kyllä voit, jos et ole antanut lisätyösuostumusta työsopimuksessasi. Toivomme, että kieltäydyt lisätyöstä, jos se on oma tilanteesi huomioiden mahdollista. 

Kiinteä osa-aikainen työaika:

Jos olet antanut suostumuksen lisätyöstä työsopimuksessasi, saat kieltäytyä lisätyöstä ainoastaan työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Syy voi olla esimerkiksi opiskelu, lastenhoitojärjestelyt, terveydelliset syyt, omat tai lähisukulaisten juhlapäivät tai matka, jota ei voi enää kuluja aiheuttamatta peruuttaa. Kieltäytymisoikeutta ei ole työvuoroluettelon mukaisina työpäivinä.

Kiinteällä osa-aikaisella työajalla tarkoitetaan sitä, että työaika on työsopimukseen merkitty joksikin tietyksi, kokoaikaista työaikaa alemmaksi tuntimääräksi per viikko tai tasoittumisjaksoksi (esim. 90 tuntia kolmessa viikossa) tai joksikin täyttä työaikaa alemmaksi prosentiksi (esim. 50 % työaika).

Vaihteleva työaika:

Voit kieltäytyä ylityöstä, koska lain mukaan et ole voinut antaa lisätyösuostumusta etukäteen.

Jos olet esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työnantaja vetoaa etukäteen annettuun lisätyösuostumukseen, ole yhteydessä SuPeriin. Annamme sinulle tarkempia ohjeita.

Vaihtelevasta työajasta on kyse silloin, kun työaikasi vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai sitoudut tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Työajaksi työsopimukseen voi olla merkitty esim. ”erikseen töihin kutsuttava”, 0–116,5 tuntia kolmessa viikossa tai 5–90 tunniksi kolmessa viikossa.


Hätätyö ja asiakasturvallisuus

Työnantaja vetoaa hätätyöhön vaatiessaan minua jatkamaan työvuoroa. Mitä teen?

Ennalta ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto EI täytä hätätyön tunnusmerkkejä.

Pyydä nähtäväksi aluehallintovirastoon tehty ilmoitus hätätyöstä, jollainen työnantajalla pitäisi olla esittää. Jos kyse on oikeasti hätätyöstä, voi työnantaja pidentää työaikaa. Ylityönä tehdystä hätätyöstä tulee maksaa normaalit ylityökorvaukset.

Jos on epäselvää, onko kyse hätätyötilanteesta:

  • ole yhteydessä SuPeriin
  • suostu työvuoron jatkamiseen (koska epäselvässä tilanteessa on olemassa riski työsuhteen päättämisestä)
  • toimita työnantajalle kirjallinen ilmoitus siitä, että selvität jälkikäteen SuPerin avustuksella, onko työnantajalla ollut oikeus velvoittaa jatkamaan työtä.

Hätätyötä on työ, jota työnantaja teettää ennalta arvaamattomien syiden takia poikkeuksellisissa, työaikalaissa säädetyissä olosuhteissa. Hätätyössä saadaan poiketa yötyötä, työntekijän lisä-, yli- ja sunnuntaityösuostumuksia sekä lepoaikoja koskevista säännöksistä.

Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Kyse on uhan tai vahingon torjumisesta, mikä edellyttää riittävää työvoiman saatavuutta myös säännöllisen työajan ulkopuolella.

Hätätyötä saadaan teettää säännöllisen työajan lisäksi vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja enintään kahden viikon ajan. Hätätyön taustalla on oltava äkillinen syy, jota ei ole voitu ennakolta tietää. Tarve hätätyöhön syntyy odottamatta. Työn tekemistä ei näissä tilanteissa voida siirtää tehtäväksi myöhempänä ajankohtana. Tällainen tilanne voisi olla kyseessä esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä.

Työnantajan tulee hätätyötilanteessa tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto) kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Työnantajan on varattava hätätyötä tekeviä työntekijöitä edustavalle luottamusmiehelle tai, jos luottamusmiestä ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusvaltuutetulle tilaisuus liittää ilmoitukseen lausuntonsa. Asian tutkimisen jälkeen työsuojeluviranomainen voi joko jättää tilanteen saamansa ilmoituksen mukaiseksi tai ryhtyä rajoittamaan hätätyötä tai lopettamaan sen.

Voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?

Suojelutyövelvoite ei koske työsuhteessa olevia. Suojelutyöllä tarkoitetaan virkasuhteessa tehtävää työtä, jonka tekeminen on työtaistelua toimeenpantaessa välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai taistelun vuoksi erityisesti vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi.

Minua vaaditaan tulemaan vapaa-ajalta työhön terveydenhuollon ammattilaisista annettuun lakiin vedoten, mitä teen?  

Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita velvollisuutta olla työnantajan käytettävissä jatkuvasti. Työntekijän velvollisuus työsopimuksessa mainittuun työhön rajoittuu työvuoroluettelossa mainittuun työaikaan tai varallaoloon. Vapaa-ajalla ollessaan terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus auttaa siviiliolosuhteissa kiireellisen hoidon tarpeessa olevia sivullisia esim. onnettomuustilanteissa.

Työvuoroon ei ole hoitajaa ja mitoitus ei täyty. Mitä teen?

Ilmoita työnantajalle, että työvuoron mitoitus ei täyty. Jos työpaikalla joudutaan työskentelemään vajaalla miehityksellä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana toistuvasti, ole yhteydessä aluehallintovirastoon. Myös oman työpaikan työsuojeluorganisaation tehtävänä on seurata kuormittumista ja työaikasuojelua.

Työntekijä ei ole vastuussa sijaisten hankkimisesta, ellei se ole nimenomaisesti määritelty työntekijän työtehtäväksi.

Se, että työpaikalla on riittävästi työvoimaa, on työnantajan vastuulla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on kaikissa tilanteissa sopimusten ja toimiluvan edellyttämä riittävä määrä työntekijöitä. Työnantajan tulee varautua siihen, että esimerkiksi sairastuneen työntekijän tilalle on sijainen.

Iltavuoroni on päättymässä eikä yövuoroon ole saatu sijaista sairastuneen hoitajan tilalle. Esimies eivätkä esimiehen esimiehet vastaa puhelimeen. Mitä teen?

Voit soittaa työpaikan sijaintikunnan sosiaalipäivystykseen ja pyytää apua sekä ohjeita, miten toimia tilanteessa. Sosiaalipäivystysten yhteystiedot löytyvät kuntien nettisivuilta.

Miten toimin henkeä uhkaavissa tai asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa?

Henkeä uhkaavissa tai asiakkaan turvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa sinun tulee toimia siten, ettei asiakas-/potilasturvallisuus vaarannu. Nämä tilanteet saattavat edellyttää työn jatkamista yli työvuoroluetteloon suunnitellun työajan. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat

  • äkilliset sairaskohtaukset
  • vanhempi ei hae lasta päivähoidosta ja olet yksin vastuussa lapsiryhmästä
  • hengityshalvauspotilaan hoito.

Työskentelen kotihoidossa. Mitä teen, kun tiedän jo heti vuoron alussa, että suunniteltu työaika ei riitä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamiseen?

Arvioi ensin, onko suunnitellussa työajassa ylipäätään mahdollista ilman ylityötä toteuttaa asiakkaiden hoitosuunnitelmassa mainitut tehtävät. Jos suunniteltu työaikasi ei riitä käyntien toteuttamiseen, ilmoita asiasta heti huomattuasi esimiehellesi ja pyydä häntä järjestämään sijainen tai asettamaan tehtävät tärkeysjärjestykseen siten, ettei ylityötä tule. Jos esimies ei huomioi tätä, ota yhteyttä esimiehesi esimieheen.

Työnantaja vastaa riittävistä resursseista. Henkeä uhkaavissa tai asiakkaan turvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa sinun tulee toimia siten, ettei asiakas-/potilasturvallisuus vaarannu.

Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi vuorossa olla vain opiskelijoita?

Ei voi olla. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, jonka valvonnan alla opiskelija työskentelee, eli vuorossa tulee olla vähintään yksi valmistunut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lisäksi työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijoiden valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset.


Työnantajan vastatoimet

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?

Työnantaja saattaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ryhtyä erilaisiin vastatoimiin, esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Tähän täytyy varautua ja sopeutua. Kuitenkaan esimerkiksi jo vahvistettua lomaa ei saa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistumisen perusteella perua.

Työnantaja saattaa myös levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä syystä työtaistelun aikana kannattaa uskoa vain SuPerin viestimää informaatiota.

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Mitä teen?

Vuosiloman ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteessa olevan työntekijän vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen. Myös lakia valvovaan aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.

Työnantaja painostaa minua luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä SuPeriin.

Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan SuPerin toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Työnantaja on lähettänyt työntekijöille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alettua kyselyn siitä, että ketkä ovat käytettävissä mahdollisen lakon aikana. Pitääkö kyselyyn vastata?

Työnantajan työntekijöiden lakon aikaista käytettävyyttä koskeviin kyselyihin ei tarvitse vastata. Emme suosittele vastaamaan tällaiseen kyselyyn.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros