13.6.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelutulos hyväksytty – Katso sopimuksen pääkohdat ja palkankorotukset

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa.

Lähihoitajilla ja sitä pidemmän koulutuksen hoivatyöntekijöillä vähimmäispalkkataulukot nousevat 12,7 prosenttia, jonka lisäksi maksetaan 1,3 prosentin kertaerä (470 €) ja 0,7 prosentin paikallinen erä eli yhteensä 14,7 prosenttia kumulatiivisesti (14,2 % yhteenlaskettuna). Sopimuskauden aikana esimerkiksi lähihoitajan vähimmäistaulukkopalkka ilman lisiä (11 vuoden kokemuksella) nousee noin 2 319 eurosta 2 612 euroon (12,7 %), jonka päälle maksetaan muut edellä mainitut palkkaerät.

Täysimääräinen korotus koskee yksityisellä sosiaalipalvelualalla valtaosaa lähihoitajista, koska suurin osa saa vähimmäistaulukkopalkkaa (niiden piirissä on sopimuskaudella n. 90 % työntekijöistä). Myös esimerkiksi G20- palkkaluokka korottuu vähimmäispalkkakorotusten yhteydessä. Koko sopimusala huomioiden, yhteenlaskettu korotusvaikutus sopimuskaudelle on yli 13 prosenttia.

Kaikille SOSTESin piirissä oleville maksetaan 470 euron kertaerä vuonna 2024. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat lisäksi erillisen 150 euron kertaerän, ns. varhaiskasvatuksen pitovoimaerän, vuonna 2025. Sosiaalipalveluissa työskenteleville jaetaan 0,7 %:n paikallinen erä, joka on ns. hyvinvointialueiden vetovoimaerä. Muilta osin ratkaisut ovat samanlaiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelutoimialan välillä.

Yleiskorotukset korottavat henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikkia palkanlisiä. Vähimmäistaulukkopalkkakorotukset ja yleiskorotukset vaikuttavat myös nk. vuorolisiin.

Sopimuksen pääkohdat ja palkankorotukset

Sopimuskausi on 1.5.2023–31.12.2025
 

vuosi 2023

1.9.2023         3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2023         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,9 % ja C-F palkkaryhmissä 2,2 %. Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C
 

vuosi 2024

Toukokuu       Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.

Kesäkuu          Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 470 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä. Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.

1.8.2024         2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2024         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,6 % ja C-F palkkaryhmissä 1,8 %. Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C.

 

vuosi 2025

toukokuu       Varhaiskasvatuksessa toukokuun 2025 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä maksetaan työntekijälle 150 euron kertaerä ”varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä”. Erä maksetaan samoin edellytyksin kuin toukokuun 2024 varhaiskasvatuksen kertaerä vuoden 2025 päivämäärillä.

1.8.2025         1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2025         Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden vaativuusryhmiin. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1 % ja C-F palkkaryhmissä 1,2 %.  Lähihoitajat työskentelevät palkkaryhmässä C

1.8.2025         Muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä” paikallisen erän jako-ohjeistuksen mukaisesti.

 

Lisäksi myös:  

  • Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2023 lukien 13 prosenttia.
  • Hälytyskorvauksen ja kielilisän tasoja korotetaan 13 prosenttia 1.9.2023 lukien.
  • Ratkaisu sisältää työhyvinvointia lisääviä parannuksia, esimerkiksi lomien pätkimiseen liittyviä tiukennuksia.
  • Lisäksi sovittiin yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanke, joka perustettiin aiemman palkkaeron kaventamiseen tähtäävän työryhmäkirjauksen sijaan. 

Katso myös palkankorotusten vaikutukset palkkaluokkiin


Neuvotteluja SOSTES-sopimuksesta käytiin tammikuun lopusta lähtien. Niitä vauhdittaakseen SuPer ja muut liitot julistivat koko sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, hakusaarron ja keikkailukiellon. Lakot, jotka oli ilmoitettu alkavaksi 19.6. ja 20.6, on nyt peruttu sopimusratkaisun hyväksymisen myötä. Kaikki työtaistelutoimenpiteet on lopetettu.