24.4.2020

Blogi: Työntekijöiden tehtävänsiirrot eivät saa vaarantaa asiakas-, asukas- tai potilasturvallisuutta

Varhaiskasvatuksessa työskentelevälle lähihoitajataustaiselle lastenhoitajalle soitettiin alueensa rekrystä, että hänet siirretään sairaalan infektio-osastolle. Syynä tähän oli työtehtävien vähyys ja hoitohenkilökunnan suurempi tarve muualla. Evästykseksi hän sai infopaketin koronapotilaan hoidosta sekä muista käytännön ohjeista. Aikaisempaa työkokemusta hoitoalalta hänellä oli ainoastaan oppisopimusaikaiset lyhyet käytännön harjoittelut vanhusten palvelutalossa ja päihdehuollossa. Työntekijä opiskeli lähihoitajaksi päiväkodissa oppisopimuksella.  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet hoitotyön eri tehtäviin ja erikoistuneempi, syvällinen osaaminen valitsemassaan osaamisalassa. Osaamisalalla on siis merkitystä työllistymiseen eri hoitotyön aloille. Työkokemus sekä lisä- ja täydennyskoulutukset vahvistavat ammattitaitoa ja mahdollistavat ajantasaisen työskentelyn myös vaativammissa työtehtävissä.  

Poikkeusoloissa, kuten nyt koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikana, ja muulloinkin tehtävien ja työnsiirrot muihin kuin oman alueen lähihoitajan työtehtäviin saattavat tulla ajankohtaisiksi eri syistä. Jokaisen työnantajan ja työntekijän on tärkeä tietää ja ymmärtää mihin oma ammattitaito riittää. Lähtökohta kaikille tehtävänsiirroille on asiakas-, asukas ja potilasturvallisuus, joka muodostaa koko hoitotyön perustajan. Suoritettu tutkinto antaa luvan harjoittaa ammattitaitoa, mutta ei kerro sen hetkisestä ammattitaidosta. Kaikilla aloilla ammattitaidon ylläpitäminen on tärkeää, mutta hoitolalla se korostuu erityisesti lääkehoidon ja teknologian kehityksen myötä.

Kyseisessä tapauksessa työntekijä otti onneksi yhteyttä liittoon ja työnantaja ymmärsi tilanteen, eikä lastenhoitajan tarvinnut siirtyä infektio-osastolle. Muita soveltuvampia töitä löytyi. Varhaiskasvatuksessa työskentelevän lähihoitajan siirto vaativalle koronapotilaiden infektio-osastolle olisi vaarantanut työntekijän, työkavereiden ja muiden potilaiden turvallisuuden ja altistanut sekä pahimmassa tapauksessa sairastuttanut koronaan.

Työskentely infektio-osastolla ja muilla omasta työstä huomattavasti poikkeavilla aloilla edellyttää riittävän pitkää käytännön perehdytystä muuttuneisiin työtehtäviin. Ammattitaitoa ei voi hankkia tai ylläpitää pelkällä itse luettavalla infopaketilla. Työntekijän on tiedettävä hyvissä ajoissa, miten hänet perehdytetään uusiin työtehtäviin, jotta hän voi turvallisin mielin siirtyä.

SuPer muistuttaa, että kenenkään ei pidä vastaanottaa tai tehdä työtehtäviä, joihin oma osaaminen ei riitä. Asiakkaiden ja potilaiden hoito ei saa vaarantua osaamattomuuden takia, vaikka säädökset sallisivat tehtävien siirron. On viisasta ja osoittaa todellista ymmärrystä mahdollisiin työn vaaroihin, kun kieltäytyy ja perustelee sen. Jokaisen yksittäisen työntekijän kohdalla on mietittävä, mihin työtehtäviin osaaminen riittää kohtuullisella perehdytyksellä ja mitä pystyy tekemään huomioiden koulutus, aikaisempi työkokemus sekä tulevan työn luonne. 

Kaikille lähihoitajille soveltuvia työpaikkoja löytyy aivan varmasti pienellä perehdytyksellä esimerkiksi ikäihmisten, vammaisten, mielenterveys- ja päihdetyön parissa asumispalveluyksikössä sekä kotihoidossa työparityönä. SuPer kannustaa kaikkia ottamaan vastaan soveltuvat tehtävänsiirrot. Ne saattavat avata uusia mahdollisuuksia työllistyä muihin lähihoitajan työtehtäviin, tarjota mahdollisuuden päivittää omaa ammattitaitoa sekä luoda laaja-alaista näkemystä lähihoitajan moninaisiin työnkuviin ja arvostusta alaan.


Lisätietoja: Koronatietoa superilaisille www.superliitto.fi/korona

Asiantuntija
Johanna Pérez

Asiantuntija
Elina Ottela