25.1.2021

Mielipide: Lähihoitajien osaamista tarvitaan erikoissairaanhoidossa

Kansallista lähihoitajapäivää vietetään tänäkin vuonna 27. tammikuuta, mutta nyt poikkeusoloissa, keskellä koronakriisiä. Erikoissairaanhoidossa tämä on näkynyt lisääntyneenä väsymyksenä, pelkona ja ärtymyksenä. Hoitajia kiitetään työstä, mutta työn arvostus on jäänyt vähäiseksi.  Yhä useampi hoitaja mietti alan vaihtoa jo ennen koronakriisiäkin työvoimapulasta kärsineellä hoitoalalla. Sairaaloiden kasvavassa hoitajapulassa onkin hyvä nostaa esiin lähihoitajatutkinnon tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen sairaaloissa.  

Lähes kolmannes suomalaisista käyttää vuosittain erikoissairaanhoidon palveluja. Teknologia ja alan hoitomenetelmien nopea kehitys mahdollistavat yhä monisairaampien ja iäkkäämpien hoidon. Tämä lisää erilaisten komplikaatioiden kuten painehaavojen, infektioiden ja kaatumisten riskiä. Ne saattavat johtaa pitkittyneisiin hoitojaksoihin, kasvaviin kustannuksiin ja pysyvään laitoshoidon tarpeen lisääntymiseen, mikäli hyvästä perushoidosta ja kuntouttavasta hoidosta ei huolehdita.

Lähihoitajat työskentelevät sairaalassa lähellä potilaita arvioiden heidän vointiaan, huolehtien potilaiden toimintakyvyn ylläpitämisestä ja tukien heitä tavoitteiden saavuttamisessa. Lähihoitajia tarvitaan nykyistä enemmän osaksi moniammatillisia tiimejä myös päivystyksissä ja teho-osastoilla, joissa työskentelee tutkitusti vähän tai ei ollenkaan lähihoitajia.  Päivystyksessä potilaat, erityisesti geriatriset potilaat, ovat haastavia ja tarvitsevat välitöntä hoitoa ja huolenpitoa, jotta turhilta ja kalliilta osastosiirroilta vältytään.

Terveydenhuollon päätavoitteita on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaitoa. Vuosien mittaan lähihoitajien toimia on vähennetty ja muutettu sairaanhoitajien toimiksi. Asenteet näyttävät kuitenkin muuttuvan, ja SuPerin viime vuonna tekemän kyselyn perusteella lähihoitajia näyttää työllistyvän erikoissairaanhoitoon aikaisempaa enemmän. SuPer toivookin, että hyvä suuntaus jatkuu ja lähihoitajien osuus kasvaa erikoissairaanhoidossa.

Huolehditaan yhdessä siitä, että laadukkaista, potilasturvallisista ja kustannustehokkaista erikoissairaanhoidon palveluista on tulevaisuudessakin huolehtimassa ammattitaitoinen hoitohenkilöstö. Lähihoitajat ovat halukkaita työskentelemään sairaaloissa ja he hakeutuvat alalle, koska haluavat hoitaa hyvin. Lähihoitajien työllistymisen edistämiseksi lähihoitajaopiskelijoiden on tärkeää päästä harjoittelemaan erikoissairaanhoitoon. Lähihoitajatutkinnon tuottamaa osaamista on vaikea tunnistaa ja hyödyntää, jos alan opiskelijat eivät pääse käytännön harjoittelussa osoittamaan osaamistaan. Kaikkien osaaminen kannattaa ottaa käyttöön, jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 

Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27.1.