5.10.2020

Mielipide: Sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen lomautukset tulevat kalliiksi

Moni kunta on haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa suunnitellut tai jo päättänyt lomauttaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Rahapula ei kuitenkaan oikeuta näiden sektoreiden määräysten rikkomiseen. Lisäksi koronaviruksen aiheuttaman pandemian ehkäisyyn ja varautumiseen vaaditaan voimavaroja ja resursseja paljon enemmän kuin normaalina aikana.

Lomautukset aiheuttavat monia seurauksia, jotka syövät niillä aikaansaatuja säästöjä niin paljon, että todelliset säästöt voivat olla jopa negatiivisia. Usea kunta on joutunut jälkikäteen toteamaan tämän. Miten kuvitellaan, että säästöjä saadaan, jos heti tai parin vuoden viiveellä tulee huomattavan suuria korjauskustannuksia?

Hoivaosastojen ja terveyskeskussairaaloiden ympärivuorokautinen toiminta edellyttää säännöllistä sijaisten saantia poissaolojen takia. Ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien palvelukeskusten lisäksi kotihoito- ja kotipalveluyksiköiden toiminta on turvattava niin, ettei kotona asuvien asiakkaiden turvallisuutta vaaranneta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat tulevat toteutetuiksi.

Vanhustenhoidossa toimivat lähihoitajat joutuvat jo nyt toimimaan jaksamisensa äärirajoilla. Asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia, mutta hoivahenkilöstön määrä ei ole kasvanut. Hoitajat joutuvat monesti joustamaan hyvästä hoivatasosta heikon mitoituksen vuoksi. Laki edellyttää kunnan osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen.

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden lomautukset kasvattavat ryhmäkokoja, levottomuutta ja erilaisia käyttäytymishäiriöitä. Ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet saavutetaan. Säästötavoitteet eivät siten saa vaarantaa lasten etua. Virheiden korjaaminen on kallista ja esimerkiksi 90-luvun laman aiheuttamia vahinkoja maksetaan monissa kunnissa vielä tänäkin päivänä. Nuorten aikuisten kasvavat mielenterveys- ja päihdehoidon kustannukset ovat korkeat.

Lomautusten aikaansaama henkilöstön ylikuormitus nostaa sairauspoissaoloja. Tämä taas aiheuttaa tarvetta palkata lisää sijaisia. Ylikuormitus lisää kiirettä hoitotilanteisiin, mikä aiheuttaa hoitovirheitä ja työtapaturmia. Se voi myös vaarantaa asiakas- ja työturvallisuutta ja aiheuttaa jopa henkilöstön työkyvyttömyyseläkkeitä.

Lisäksi henkilöstösäästöillä vaurioitetaan hyvää työnantajakuvaa tavalla, joka vaikeuttaa sitoutuneen työvoiman saamista tulevina vuosina.

Superilaiset toteuttavat työpaikoillaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä, joihin yhteiskunnalta on löydyttävä varat. Muutoin on kysymys heitteillejätöstä. SuPer tulee tarkasti seuraamaan, miten virkavastuulla toimivat viranhaltijat toimivat ja tarvittaessa tekemään ilmoituksia valvoville viranomaisille.

Silja Paavola

puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lue myös

Millä henkilöstömäärällä pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laadukkaasti ja turvallisesti, ja niin, että hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmat toteutuvat päivittäin?