13.5.2019

Mielipide: Turvallisuus on perusta lapsen tulevaisuudelle

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisia kiintymyssuhteita. Varhaiskasvattajan ja lapsen suhde on merkittävä kiintymyssuhde lapsen elämässä.

Lastenhoitajat ovat varhaiskasvatuksen koulutettuja ammattilaisia, joiden tehtäviin kuuluu lasten perushoito ja hoiva sekä kasvun ja kehityksen sekä oppimisen tukeminen. He toimivat yhteistyössä muiden ammattiryhmien ja huoltajien kanssa lasten parhaaksi. Riittävä määrä kasvattajia on edellytys sille, että lapsille voidaan antaa riittävästi aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kohdatuksi ainutlaatuisena yksilönä. Terveen ja tasapainoisen aikuisen mielenterveyden perusta rakennetaan riittävän turvallisessa lapsuudessa. Varhaiskasvatuksella on tässä suuri merkitys.

Hyvä vuorovaikutus varhaiskasvattajan ja lapsen välillä on tärkeä tekijä päiväkodin arjessa. Onnistunut vuorovaikutus auttaa lasta tunnistamaan omia tunnetilojaan ja tarpeitaan ja osoittamaan turvallisesti kaikkia tunteitaan. Itsetuntemuksen rakentuminen ehkäisee syrjäytymistä.

Kokemus siitä, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on, luo pohjaa hyvälle itsetunnolle. Varhaiskasvattaja huomioi päivän aikana lapsen tarpeita ja auttaa lasta kehittymään omaksi persoonaksi varmistamalla ikätason mukainen oppimisympäristö kehitystä tukevaksi. Kasvattaja reflektoi omaa toimintaansa kasvattajana, jotta lapsi voi onnistua tekemisissään toivottuun suuntaan. Hänellä on suuri merkitys lapsen onnistumisen mahdollistajana.

Turvallisuudentunne syntyy siitä, että aikuinen on läsnä lapsen iloissa ja suruissa. Hän on paikalla, kun lapsi tarvitsee lohdutusta ja rauhoittelua ja on jakamassa myös ilon ja onnistumisen tunteita.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan ryhmissä. Turvallisen ryhmän rakentuminen vaatii kasvattajilta herkkyyttä havaita ja kuunnella, miltä lapsesta tuntuu. Lapsen ja aikuisen turvallinen vuorovaikutussuhde rakentavat ryhmän turvallisuutta ja hyviä kaverisuhteita.

Ryhmässä voi ilmetä riitelyä, kiusaamista, melua tai muita häiriötekijöitä. Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen riitatilanteiden rakentavaan selvittelyyn ovat aina aikuisen vastuulla. Melutason pitäminen kohtuullisena vaatii riittävän pienet ryhmät ja hyvät rakenteet sekä pelisäännöt äänen käytössä. Lapsella on oikeus rauhalliseen ympäristöön.

Suomessa on laadukas varhaiskasvatus, millä on suuri merkitys myös talouselämälle. Meillä koko henkilöstö on koulutettua ja osaavaa. OECD:n tilastojen mukaan suomalaisten naisten työpanos on Euroopan korkeimpia, kun työpanosta mitataan kokopäivätyönä. Äidit tekevät Suomessa ihmeitä, ja samoja ihmeitä tekee varhaiskasvatushenkilöstö.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

 

Katso myös: