Litet vallexikon

Fackavdelning är medlemmens lokala hemvist och intressebevakare. SuPer har över 200 fackavdelningar runt om i landet. Alla ordinarie, företagar- och pensionärsmedlemmar tillhör någon fackavdelning. Endast studerandemedlemmar är direktanslutna till förbundet.

Företagarmedlem är en medlem som bedriver företag inom social- och hälsobranschen som huvudsyssla. En företagare är en person som driver ekonomisk verksamhet på eget ekonomiskt ansvar. Man kan antingen vara egenföretagare eller arbetsgivarföretagare. En person som arbetar i ett aktiebolag som hon/han själv eller tillsammans med sin familj äger minst hälften av räknas också som företagare. Företagarmedlemmar är fullvärdiga medlemmar på fackavdelningarna.

Jämförelsetal är ett tal som i ett proportionellt val räknas ut för varje kandidat. Utifrån jämförelsetal avgörs vilka kandidater som blir valda i valet.

Ett jämförelsetal räknas ut så att den kandidat i ett valförbund som fått flest personliga röster får som sitt jämförelsetal det totala antalet röster som alla kandidaterna i samma valförbund har fått. Den kandidat i valförbundet som fått näst flest personliga röster får hälften av valförbundets sammanlagda antal röster, kandidaten med det tredje största antalet personliga röster får en tredjedel av hela valförbundets röster osv.

När man räknar ut valresultatet rangordnar man kandidaterna enligt deras jämförelsetal för att avgöra vilka som blir valda.

Kandidatansökan är den blankett som en kandidat nomineras med i ett val. De olika valen har olika blanketter för nominering av kandidater. Alla blanketterna kan skrivas ut på SuPers valsida på webben.

Majoritetsval är ett valsätt som utgår från att den person(er) som får flest röster blir vald(a). Majoritetsval tillämpas alltid vid val av en person. Står det inget annat i föreningens stadgar är det enkel majoritet som gäller. Det betyder att den person som får flest röster blir vald.

Det finns flera sätt att tillämpa majoritetsval. Det kan även tillämpas vid val av flera personer om det inte står något annat i föreningens stadgar. Då ger varje röstberättigad en röst åt högst så många kandidater som det ska väljas i valet. De kandidater som får flest röster blir valda.

Majoritetsval tillämpas t.ex. i SuPers valkretsmöten. Valet sker i en omgång om det finns högst dubbelt så många kandidater som det väljs förbundsstyrelsemedlemmar (+ suppleanter).

Valet sker i två omgångar om det finns fler än dubbelt så många kandidater som det i valet ska väljas. I första omgången deltar alla kandidater. I den andra omgången deltar högst dubbelt så många kandidater som det väljs förbundsstyrelsemedlemmar och suppleanter.

De kandidater (kandidaten) som fått mest röster väljs till valkretsens förbundsstyrelsekandidater och de kandidater (kandidaten) som fått näst mest röster väljs till suppleanter.

Ombud av ett valförbund är en representant för ett valförbund bildat av två eller fler valmansföreningar vid valet av representanter till förbundsmötet och medlemmar till representantskapet. Ett av ombuden i de valmansföreningar som ingår i valförbundet utses till hela valförbundets ombud och fungerar som en kontaktperson mellan valnämnden och de övriga ombuden i sitt valförbund. Man ska även utse en ersättare för valförbundets ombud.

Ombud av en valmansförening är i valet av representanter till förbundsmötet och medlemmar till representantskapet samma person som har bildat en valmansförening, dvs. nominerat en kandidat. Ombudet representerar valmansföreningen.

Ordinarie medlem är en fackavdelningsmedlem som antingen arbetar eller är tillfälligt utanför arbetslivet på grund av till exempel föräldraledighet, alterneringsledighet, arbetslöshet eller fortsatta studier.

Proportionellt valsystem är ett valsätt som man använder i stället för majoritetsval vid val av flera personer om föreningens stadgar reglerar det. Det finns flera sätt att genomföra ett proportionellt val. Vid SuPers val av representanter till förbundsmötet och medlemmar till representantskapet tillämpar man ett proportionellt valsätt med kandidatlistor så att man röstar på någon kandidat på kandidatlistan.

När man tillämpar ett sådant valsätt har kandidaterna inom samma valkrets möjlighet att bilda valförbund med varandra och på det sättet dra nytta av varandras röster. När man räknar ut valresultatet rangordnar man kandidaterna enligt deras jämförelsetal i stället för antalet personliga röster de fått som man gör i ett majoritetsval. De kandidater som fått de största jämförelsetalen blir valda (läs mer under ’Valförbund’ nedan och ’Jämförelsetal’ ovan).

Rättelse är en korrigering som ett ombud av en valmansförening eller ett valförbund eller fackavdelningens representant (förbundsstyrelsevalet) kan på begäran av valnämnden göra i en valhandling. En rättelse kan göras om valnämnden har upptäckt ett sådant fel i valhandlingarna som kan korrigeras och begärt om rättelse.

Röstberättigad är en medlem som har rätt att rösta. Röstberättigade i SuPers val är ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar i någon av SuPers fackavdelningar senast 31.12.2023 och vid valtillfället har ett giltigt medlemskap.

Pensionärs- och studerandemedlemmar är inte röstberättigade.

Sammanställning av kandidatlistor är en lista över godkända kandidater per valkrets. Listan sammanställs efter att nomineringstiden har gått ut.

Valarbetsgrupp är en arbetsgrupp tillsatt på förbundets kansli som har ansvaret för det praktiska genomförandet av valet. Arbetsgruppen består av tjänstemän på SuPer.

Valbar är en medlem som kan kandidera i ett val. Valbara i SuPers val är i regel ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar i någon av SuPers fackavdelningar senast 31.12.2023. Pensionärs- och studerandemedlemmar är inte valbara i SuPers val.

Det finns dock några undantag från denna regel i varje val och dessa undantag kan man läsa mer om under respektive val i denna handbok och Valguide för varje medlem.

Valförbund är en allians bildad av två eller fler valmansföreningar. Valförbund kan bildas då man tillämpar ett proportionellt valsystem. Avtal om valförbund (blankett S2) tecknas av de som har nominerat kandidaterna i valförbundet. Fördelen med ett valförbund är att kandidaterna som ingår i det kan ta del av varandras röster. Läs mer under ’Proportionellt valsystem’ ovan.

Valkrets. För att alla delarna av landet skulle få mandat i förbundsmötet, representantskapet och i förbundsstyrelsen, har man med beslut av förbundsstyrelsen indelat SuPers fackavdelningar geografiskt i åtta valkretsar.

En lista över valkretsarna finns i slutet av denna handbok, på valsidorna på webben samt i SuPer-kalendern.

Valkretsmöte är ett gemensamt möte för valkretsens alla fackavdelningar. I valkretsmötet väljer man valkretsens kandidat/kandidater till förbundsstyrelsemedlemmar. Mötet hålls samma dag i alla valkretsar, den 2.3.2024. Varje fackavdelning väljer sina mötesrepresentanter på det egna höstmötet.

Valmansförening bildas i valet av representanter till förbundsmötet och medlemmar till representantskapet av en medlem som nominerar en kandidat. Det är en röstberättigad medlem som nominerar en kandidat och därmed grundar valmansföreningen.

En valmansförening bildas genom att fylla i en blankett som heter Stiftelseurkund för valmansförening (blankett S1).

Valnämnd är ett av SuPers förbundsstyrelse utsett organ som är ansvarigt för att valen av förbundsmötesrepresentanterna och medlemmarna till representantskapet blir förrättade. Valnämnden har som uppgift bland annat att godkänna och avslå kandidatansökningar och bedöma om otydliga röstsedlar är giltiga eller inte.