Yrittäjäjäsenen vakuutusturva

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Yleistä

Vakuutettuina ovat liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksun suorittaneet yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat jäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Vakuutus astuu voimaan, kun jäsenyys liitossa on kestänyt kuusi kuukautta.

Kuuden kuukauden karenssiaikaa (jäsenyyden kesto) ei noudateta opiskelijajäsenten ja niiden jäsenten osalta, jotka liittyvät liiton ammattiosaston jäseniksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisen jälkeen. Kuuden kuukauden karenssia ei myöskään sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät liittoon suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksesta ei korvata jäsenelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. Vakuutus kattaa myös vahingonselvittely- ja torjuntakulut sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

Vastuuvakuutuksen korvauksen yläraja on henkilö- ja esinevahingoissa 50 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 100 euroa kussakin vahinkotapahtumassa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vahingosta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Siitä korvataan myös oikeuden päätöksellä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen korvauksen yläraja on 12 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Vahinkotapahtuma

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassa ollessa tapahtuneet vahingot. Vastuuvakuutuksessa vahinkotapahtuma on toiselle aiheutettu vahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana. Jäsenyyden täytyy olla tällöin voimassa.

Oikeusturvavakuutuksessa vahinkotapahtuma on sattunut, kun riita-asiassa esitetty yksilöity vaatimus on kiistetty. Tänä aikana henkilön tulee olla liiton jäsen.

Vakuutukseen sisältyy jäsenyyden voimassaoloaikaan ja vahinkotapahtuman syntymiseen liittyviä tarkempia ehtoja.

Toiminta riita- ja vahinkotilanteessa

Jos jäsenelle sattuu vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva vahinko tai riita, hänen tulee ottaa ensin yhteyttä SuPerin sopimusedunvalvontaan edu@superliitto.fi tai salattuna https://securemail.superliitto.fi (valitse vastaanottajaksi Sopimusedunvalvonta jäsenet).

Potilasvakuutus

Liiton yrittäjäjäsenellä, joka terveydenhuollon ammattihenkilönä harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa Suomessa, on liiton ottama potilasvakuutus. Yrittäjäjäsenen pitää toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ilman palkattuja työntekijöitä ja hänen pitää olla merkittynä Valviran rekisteriin joko nimikesuojattuna tai laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Potilasvahinkolain tarkoittamaa hoitoa on esim.

  • sairaanhoito
  • lääkärin/hammaslääkärin vastaanotto
  • näytteenotto/tutkimus
  • kuntoutus, fysikaalinen hoito, hieronta
  • sairaankuljetus
  • kotihoito
  • ennaltaehkäisevä tai terveydellisiin syihin perustuva jalkojenhoito

Hoidoksi ei katsota avustamista päivittäisessä toiminnassa kuten hoitokodeissa, kotiapupalvelussa tai leireillä eikä luontaishoitoja tai vaihtoehtohoitoja.

Lue lisää www.pvk.fi.