Vanliga frågor

Den privata socialservicebranschen

Hur bestäms min lön?

Minimilöneklassen/minimigränsen för lönesättning för en person som utför en närvårdares arbetsuppgifter är enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen G17. Detta är emellertid endast en minimigräns. Arbetsgivaren kan betala inom lönegruppen en högre löneklass G17–G20 eller vid behov också löneklasser i följande lönegrupp.

Vad borde min lönespecifikation innehålla, nu är den otydlig och till exempel tillägg specificeras inte, är det rätt?

Arbetsavtalslagen förutsätter att när lönen betalas ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en specifikation, av vilken beloppet av lönen, de grunder enligt vilka den bestäms och löneavdrag för olika syften ska framgå. Detta innebär att bland annat tillägg och grunderna till dem framgår av lönespecifikationen t.ex. enligt följande:

Namn            Antal            À-pris           Summa             Specifikation
kvällsarbete    24,00             1,67               40,08 €             15 %

Om arbetstagaren inte förstår innehållet i lönespecifikationen, ska han/hon kontakta chefen. Om chefen inte kan reda ut frågan, kontaktar arbetstagaren förtroendemannen.

Arbetstagaren ska i samband med varje utbetalning av lön få en lönespecifikation. Om arbetstagaren inte får någon lönespecifikation ska han/hon utan dröjsmål meddela detta till arbetsgivaren och om arbetsgivaren trots begäran inte ger arbetstagaren någon lönespecifikation är det enligt arbetsavtalslagen straffbart.

Så här kontrollerar du din lönespecifikation

På min arbetsplats följs kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen/hälsoservicebranschen.  Räknas lördagen som semesterdag?
Inom den privata socialservicebranschen/hälsoservicebranschen bestäms semesterförbrukningen enligt bestämmelserna i semesterlagen. Utgångspunkten är att en vardag förbrukar en semesterdag. Enligt semesterlagen avses med en vardag andra dagar än söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påskafton och första maj. Lördag är alltså enligt semesterlagen en vardag och förbrukar därmed en semesterdag om det inte är fråga om t.ex. påskafton.

Jag hade en planerad veckovilodag på söndagen. Jag infann mig dock på arbetsgivarens begäran på arbetsplatsen med två timmars varsel. Har jag rätt att få nödarbetsersättning?

För att få nödarbetsersättning krävs det att arbetstagaren under sin fritid kallas till arbetet och att det inte är fråga om beredskap. Arbetstagaren måste infinna sig på arbetsplatsen senast sex timmar efter att han/hon meddelats om det (för gränsen på sex timmar beaktas inte timmar under nattetid mellan klockan 21.00–06.00). Du har blivit kallad till arbetet på din fritid och du infann dig på arbetsplatsen två timmar efter att du meddelats om det, vilket innebär att du är berättigad till nödarbetsersättning.

Jag säger upp mig. Har jag rätt att få semesterpenning?

När du säger upp dig har du rätt att få semesterpenning för outnyttjade semesterdagar. Enligt kollektivavtalet betalas semesterpenning under vissa förutsättningar även för denna semesterersättning. Den första förutsättningen är att anställningsförhållandet har varat utan avbrott i minst fyra månader. Den andra förutsättningen är att en arbetstagare som har ett tills vidare gällande anställningsförhållande har följt uppsägningstiden. När det gäller tidsbundna anställningsförhållanden bör man observera att arbetstagaren inte har rätt till semesterpenning om han/hon avslutar anställningsförhållandet på ett sätt som strider mot arbetsavtalslagen. Det vanligaste är att arbetstagaren vill häva eller säga upp ett tidsbundet arbetsavtal. Om det inte finns något skäl till att häva avtalet eller om man i arbetsavtalet inte separat har gjort upp om uppsägning, är arbetstagaren i dessa fall inte berättigad till att få semesterpenning för semesterersättning.

Jag fyller 50 år nästa månad. Har jag rätt till en extra ledig dag på grund av min födelsedag?

Inom den privata socialvårdsbranschen nämns den egna 50-årsdagen som ett exempel på en sådan kortvarig och tillfällig frånvaro som inte minskar arbetstagarens lön eller semester. I praktiken förutsätter denna förmån att 50-årsdagen infaller på en planerad arbetsdag. Situationen är en annan om t.ex. 50-årsdagen infaller på en enligt arbetsschemat ledig dag.

Jag börjar arbeta 15.10. Jag har avtalat om månadslön. Hur bestäms min lön i oktober?

Din fråga berör uppdelning av en lön då anställningsförhållandet börjar mitt i en löneutbetalningsperiod. Vanligtvis är det då fråga om så kallad frånvaro som man har känt till i förväg, vilket innebär att man har känt till den obetalda frånvaron innan arbetsschemat bekräftades. Då beräknas lönen för arbetsdagar i den partiella månaden i förhållande till månadens normala antal arbetsdagar. Om man inte vet hur arbetsskiften infaller på olika veckodagar innan arbetsschemat bekräftas, är antagandet att arbetsskiften infaller mellan måndag och fredag. Då beräknas lönen för den partiella månaden för dagar mellan måndagarna och fredagarna under arbetsperioden i förhållande till månadens alla dagar mellan måndag och fredag.

I ditt fall börjar du arbeta den 15 oktober på en torsdag. Jag antar att man inte har känt till arbetsskiftens fördelning innan arbetsschemat bekräftades. Oktober månad år 2009 har 22 dagar som infaller mellan måndagar och fredagar, och efter att du har börjat ditt arbete finns det 12 dagar kvar i oktober som infaller mellan måndagar och fredagar. Därmed beräknas lönen för den partiella månaden med formeln 12/22 multiplicerat med månadslönen.

Får jag besöka läkare under arbetstid?

I 21 § i kollektivavtalet avtalas om läkarundersökningar. I förteckningen nämns de situationer i vilka arbetstagarens lön inte minskas om han/hon i samband med granskningar och undersökningar undviker onödig tidsspillan och ifall granskningarna inte har kunnat skötas utanför arbetstid och då han/hon har meddelat om undersökningarna i förväg. Exempel på sådana situationer

  • arbetstagaren går på nödvändiga läkarundersökningar för att få en sjukdom konstaterad, för att ordineras vård eller hjälpmedel och undersökningsrelaterade laboratorie- eller röntgenundersökningar
  • en gravid arbetstagare genomgår medicinska undersökningar som föregår förlossning, såsom rådgivning där man följer med den gravida arbetstagarens eller fostrets hälsotillstånd.
  • arbetstagaren genomgår läkarundersökning som förutsätts för ett nytt arbete eller annan lagstadgad läkarundersökning

Den privata hälsoservicebranschen

Hur bestäms min lön?

Enligt kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen bestäms lönen enligt arbetets svårighetsgrad. Lönen består av lön enligt grupperingen av svårighetsgrad och eventuella specialfaktorer som påverkar den. Dessa specialfaktorer höjer lönen om arbetsuppgiftens innehåll avviker från den normala svårighetsgraden för arbete inom svårighetsgruppen. I kollektivavtalen har fastställts minimilönerna för varje svårighetsgrupp.

Arbetstagaren kan dessutom få en personlig löneandel på grund av goda arbetsprestationer, personligt kunnande eller andra personliga egenskaper. Arbetstagarens personliga lön ska utgående ifrån den så kallade personliga löneandelens årsbundna garanti då fyra tjänstgöringsår uppfylls vara minst sex procent och efter sju tjänstgöringsår minst elva procent av arbetstagarens uppgiftsspecifika lön.

Kan arbetsgivaren ändra arbetsschemat utan arbetstagarens samtycke?

Nej, det kan arbetsgivaren inte göra. Man ska alltid komma överens om ändringar gällande arbetsskiften tillsammans med arbetstagaren.

Jag har varit sjukledig på grund av förkylning. När jag kom tillbaka till arbetet insjuknade jag på nytt efter fyra dagars arbete. Har jag rätt till lön under sjukfrånvaron?

Då vissa villkor uppfylls har arbetstagaren rätt att få lön under sjukfrånvaron för båda frånvaron. Längden på löneutbetalningsperioden bestäms på basis av hur länge anställningsförhållandet har varat.

Om arbetstagaren insjuknar i samma sjukdom inom sju dagar efter att han/hon kommit tillbaka, adderas dessa frånvaroperioder då man fastställer löneperiodens längd. Om det är fråga om en annan sjukdom görs adderas de inte, utan löneutbetalningsperioden börjar normalt från början.

Eftersom du inte hade hunnit arbeta sju dagar innan du blev sjuk på nytt, adderas den nya sjukfrånvaron med den föregående frånvaroperioden. Du har rätt till lön under sjukfrånvaron om du har kollektivavtalsenliga dagar kvar av löneutbetalningsperioden.

Arbetsgivaren har sagt upp mitt arbetsförhållande. Har jag rätt till semesterpenning?

Semesterpenning utbetalas inte om arbetsgivaren har avslutat arbetstagarens arbetsavtal av en anledning som beror på arbetstagaren. Om skälet till uppsägningen är arbetsoförmåga utbetalas semesterpenningen.

När ska lönen för semestertiden betalas?

Semesterlönen betalas på den vanliga löneutbetalningsdagen om inte arbetstagaren separat begär att få lönen utbetald före början av semestern. För semesterperioder som varar i högst sex dagar får man trots arbetstagarens begäran betala semesterlönen på den avtalade löneutbetalningsdagen.