AKTA

SuPer och Tehy: Förhandlingsresultat för kommunsektorn

I förhandlingarna om kollektivavtal för kommunsektorn nåddes i dag en lösning.

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens ledande organ har behandlat saken. SuPers styrelse och Tehys styrelse och fullmäktige sammanträder i morgon torsdag.

Förhandlingarna om kommunsektorns AKTA började i januari. I början av april överläts avtalsförhandlingarna till riksförlikningsmannen för frivillig förlikning. Tehy och SuPer förkastade förlikningsmannens förslag 30.4. Sedan 14.5 har förhandlingarna förts mellan Kommunarbetsgivarna och organisationerna. Meddelanden 27.5.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 26.5.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte 26.5, då huvudförhandlingsgruppen sammanträdde och förbunden fortsatte sina förhandlingar. Det kvarstår ännu några saker som skall redas ut, men vi går framåt. Förhandlingarna fortsätter igen under huvudförhandlingsgruppens möte 27.5.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 20.5.

Kommunbranschens förhandlingar fortsatte i dag  mellan Sote rf (SuPer och Tehy) och KT. I dagens förhandlingar behandlades de svåraste frågorna.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 18.5.

Kommunbranschens förhandlingar fortsatte i dag  mellan Sote rf (SuPer och Tehy) och KT. 


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 14.5.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag. Förhandlingarna mellan Sote rf och KT fortsätter på måndag den 18 maj.


Meddelande 30.4.: SuPer och Tehy godkänner inte förslaget till lösning: De som kämpar i coronakrisen erbjuds försämringar

Nätkolumn 30.4.: Vi företräder SuPer-medlemmarnas intressen: avtalsförslaget var för vårdarnas del svagt


Förslag till förlikning för kommunsektorn (AKTA) 27.4

I kommunsektorns förhandlingar gav riksförlikningsmannen ett förslag till förlikning. SuPers förbundsstyrelse ska ta ställning till förslaget och ger sitt svar till riksförlikningsmannen senast to 30.4. kl. 12.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 24.4.

Inom kommunsektorns förhandlingar fortsatte diskussionerna om huvudavtalet och avtalets kostnadsram. Ärendehanteringen är långsam. Diskussionerna fortsätter alltså, men vi håller fortfarande fast vid våra egna mål.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 24.4.

Vid kommunsektorns förhandlingar idag fortsatte diskussionen angående kiky-timmarna. KT kräver fortfarande ”förordningar som bidrar med motsvarande fördel”, för att kunna avstå från kiky-timmarna. På mötet behandlades KT:s tankar om vilka medgivanden man önskar av arbetstagaren, för att avstå från kiky-timmarna. Ännu är man inte ense om saken. Nästa möte hålls 26.4. Då diskuteras återigen huvudavtalet, dvs. SuPer:s väsentliga målsättning angående social- och hälsovårdbranchens egna kollektivavtal.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 23.4.

I dagens förhandlingar inom kommunsektorn behandlades huvudavtalet inom kommunsektorn. Förhandlingarna behandlade parternas åsikter om den kommunala sektorns avtalsstruktur.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 20.4.

Kommunsektorns förhandlingar behandlade i dag kiky-timmarna, slopandet av dem och kompensation för dem. SuPer höll fortsättningsvis hårt fast vid sitt mål: kiky -timmarna måste slopas eller också måste full kompensation betalas för dem. Gratis arbetar vi inte längre. Arbetsgivarparten är fortfarande ute efter ”andra bestämmelser som ger motsvarande nytta” i stället för kiky-timmarna, det vill säga i praktiken att några andra arbetstidsbestämmelser försvagas. Någon lösning hittades inte beträffande kiky.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 19.4.

Förhandlingarna inom den kommunala sektorn fortsatte på söndagen den 19.4. under ledning av riksförlikningsmannen. Ämnet för dagens diskussion var kommunsektorns huvudavtal. Parterna delgav sina åsikter om hur och inom vilken tidsram huvudavtalet borde förnyas. I enlighet med Sote ry: s mål bör social- och hälsovårdssektorns avtal träda i kraft så snart som möjligt. Förhandlingarna ledde inte till några framsteg.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte den 17.4.

Diskussionsämnet var huvudavtalet, dvs kommunsektorns avtal och förhandlingsförfarandet. Vilka avtalsområden kommer i framtiden att behövas inom kommunsektorn och en möjlig landskapssektor? Vilka är förhandlingsparterna? Diskussionerna ledde inte till några framsteg.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 16.4.

Förhandlingarna om kommunsektorns kollektivavtal fortsatte under ledning av riksförlikningsmannen. Än en gång diskuterades avtalets kostnadsram och kiky-timmarna. Inget närmande har skett.

Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 14.4.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte efter påskledigheten under ledning av riksförlikningsmannen. Vid medlingen behandlades sedan tidigare kända teman, såsom avtalets kostnadsram, avskaffandet av kiky-timmarna och social- och hälsovårdsavtalet. Situationen förblir utmanande och inga framsteg har gjorts.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 7.4.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte i dag under ledning av riksförhandlingsmannen. De krångligaste frågorna är fortfarande vårt krav på att social- och hälsovårdssektorn ska få ett separat kollektivavtal och kiky-timmarna strykas. Inget närmande skedde under diskussionen.


Kommunbranschens förhandlingar (AKTA) fortsatte 3.4.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte under ledning av riksförlikningsmannen.


Kommunbranschens förhandlingar (AKTA) fortsatte 29.3.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte på söndagen. KT Kommunarbetsgivarna uttryckte sina åsikter om innehållet i underteckningsprotokollet, ifall avtalet skulle vara längre än ett år.

Efter huvudförhandlingsgruppen stannade Sote ry (tidigare KoHo) kvar för en organisationsspecifik förhandling med arbetsgivaren, för att diskutera parternas åsikter om förhandlingssystemet. Sote ry upprepade att dess målsättning är ett eget kollektivavtal för vårdpersonalen, det vill säga ett Sote-avtal, som skulle tillämpas för personalen i nuvarande AKTA:s lönebilagor 3 och 4.


Kommunbranschens förhandlingar (AKTA) fortsatte 27.3.

Kommunbranschens förhandlingar fortsatte i dag. Diskussionen gällde än en gång det kommunalekonomiska läget, avtalets kostnadsram, dess varaktighet och parternas mål. Det finns fortfarande mycket att diskutera. 


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 25.3.

Kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp behandlade idag kommunernas ekonomiska situation och genomförda permitteringar. SuPer önskade av arbetsgivarna noggrant övervägande vad gäller sparåtgärder och i synnerhet tillbakadragande av permitteringen av vårdpersonal och andra åtstramningsåtgärder. Vi fick också ta del av arbetsgivarnas beräkningar om kostnadseffekterna av löneökningar.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 24.3.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte i dag med huvudförhandlingsgruppens sammanträde. På agendan stod förhandlingssystemet och kostnadsramen.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 17.3.

Idag har det förhandlats i Kommunernas hus. Vi har tittat om vi kunde få förhandlingsresultat före coronasituationen förvärras.


Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 13.3.

Förhandlingarna om den kommunala sektorns kollektivavtal fortsatte i dag. Parterna lade fram sina synpunkter på hur coronaviruset påverkar förhandlingarna och vår förhandlingsorganisation KoHo föreslog att förhandlingstidtabellen på grund av coronaepidemin skulle påskyndas.

Diskussionen om de så kallade kiky-timmarna fortsatte. Mötet gick igenom situationen för de olika grupper som förhandlingarna berör.

Inledande samtal fördes om ett nytt huvudavtal.Kommunsektorns förhandlingar (AKTA) fortsatte 28.2.

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag. Man fortsatte bland annat diskussionen om den kommunala sektorns löneutveckling under de senaste åren och parternas åsikter angående avskaffandet av kiky-timmarna. KoHo överlämnade till arbetsgivaren skriftligen ett redan tidigare framfört anspråk om ett lönejämställdhetsprogram. Programmet är ett konkret förslag till landets regering för att korrigera löneskillnaden mellan könen. Enligt programmet skulle lönerna inom social- och hälsovårdsbranschen och för vårdarna inom småbarnspedagogiken årligen höjas med 1,8 procentenheter under de kommande tio åren. Programmet skulle finansieras med statliga medel.Förhandlingarna inom kommunbranschen (AKTA) fortsatte 12.2.

Kommunbranschens huvudförhandlingsgrupp sammanträdde i morse i Kommunhuset. Under mötet gick vi igenom parternas målsättningar. Förhandlingarna befinner sig fortfarande i sin inledande fas och under de kommande veckorna kommer vi ännu flera gånger att återkomma till målsättningarna.

 

Läs även

Meddelande 13.3.2020: Tehy och SuPer: Kommunsektorns förhandlingar måste påskyndas och vårdbranschen prioriteras

Meddelande 28.2.2020: Tehy och SuPer: Ett sektoriellt social- och hälsovårdsavtal skulle rädda vårdbranschen

Meddelande 14.1.2020: Tehy och SuPer: Primära mål är löneförhöjningar, jämställdhetsprogrammet, bortskaffande av kiky-timmarna samt social- och hälsovårdsavtalet