AVAINTES-, YTHS- ja Seure-sopimusten ydinkohdat

AVAINTES-sopimuksen sisältö

 • Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 eli 23 kuukautta.
 • Kiky-tunnit poistuvat. Kiky-työajan pidennys poistuu 17.8.2020 alkaen tai lähinnä sitä alkavan työaikajakson alussa, jonka jälkeen säännöllisen työajan pituus palautetaan kilpailukykysopimusta edeltävään aikaan.
 • Palkankorotukset
  • 1.8.2020 maksetaan kaikille 26 euron tai vähintään 1,22 prosentin yleiskorotus
  • 1.4.2021 maksetaan kaikille 1,0 prosentin yleiskorotus
  • 1.4.2021 maksetaan 0,80 prosentin paikallinen järjestelyerä työpaikalla neuvottelun mukaisesti.

               Sopimuskauden palkankorotukset ovat vastaavat kuin kunnallisessa työehtosopimuksessa.

Paikallinen järjestelyerä

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta tulee neuvotella työnantajan ja henkilöstön edustajan kesken, kuitenkin ennen erän jakamista. Jos neuvottelua ei ole käyty 31.1.2021 mennessä, jaetaan järjestelyerä kaikille yleiskorotuksena. Järjestelyerän tarkoituksena on paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä palkkausepäkohtien korjaaminen.

Kiky-tuntien poistuminen

Kiky-työajan pidennys poistuu 17.8.2020 alkaen tai lähinnä sitä alkavan työaikajakson alussa, jonka jälkeen säännöllisen työajan pituus palautetaan kilpailukykysopimusta edeltävään aikaan.

Kalenterivuoden lisätyö

Työajan lyhentämisestä johtuen työehtosopimukseen sovittiin uusi määräys ns. kalenterivuoden lisätyöstä, joka korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla. Lisätyön ajalta maksetaan myös epämukavan työajan korvaukset työehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijällä on halutessaan aina oikeus kieltäytyä kalenterivuoden lisätyöstä.

Määräys tulee voimaan 1.9.2020. Sen mukaan työnantaja voi tarjota työntekijälle kalenterivuosittain lisätyötä 6 tuntia ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä. Kuitenkin ajalla 1.9.–31.12.2020 tuntimäärät ovat vain 3 + 3 tuntia.

Työnantaja ja luottamusmies voivat paikallisesti sopia toisin tuntimäärien jakautumisesta.

Kalenterivuoden lisätyötä ei voida teettää arkipyhinä eikä näiden viikkojen viikonloppuina. Jaksotyössä tätä työaikaa ei sijoiteta arkipyhäviikolle.

Työnantajan tulee tarjota lisätyötä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työntekijän tiedossa on oltava ennen työn tekemistä, että kyse on kalenterivuoden lisätyöstä, jotta työntekijän ymmärtää, että lisätyöstä maksetaan vain yksinkertainen tuntipalkka, ja jotta työntekijä ehtii tällöin halutessaan kieltäytyä siitä.

Muut tekstimuutokset

 • Matkakustannusten korvauksia koskeviin edellytyksiin sovittiin muutos, jonka mukaan työmatkaksi katsotaan kaikki matkat, joka on tehty työnantajan määräyksestä.
 • Koulutusaika luetaan jatkossa työajaksi aina kun kyseessä on työnantajan määräämä koulutus.
 • Varallaoloa täsmennettiin niin, että jatkossa varallaolon korvausprosentti ja muut ehdot on annettava työntekijälle tiedoksi ennen varallaolosta sopimista.
 • Vuosilomia koskevaan lukuun lisättiin vuosiloman vähimmäispituutta työkyvyttömyystilanteissa koskevat määräykset. Määräyksillä taataan työntekijälle vähintään neljän viikon vuosilomaoikeus siinä tapauksessa, että työntekijä on työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemään työtään.
 • Osa-aikaisella työsuojeluvaltuutetulla on oikeus täysimääräiseen työsuojeluvaltuutetun palkkioon.
 • Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 3,04 prosenttia 1.8.2020 lukien.

Sopimuskaudelle sovittiin kolme työryhmää:

 • palkkaustyöryhmä
 • paikallista sopimista sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa edistävä työryhmä sekä
 • työhyvinvointityöryhmä.

 

YTHS-sopimuksen sisältö

 • Sopimuskausi on 1.4.2020−28.2.2022 eli 23 kuukautta.
 • Kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina:
  • 1.8.2020 maksetaan kaikille 1,24 prosentin yleiskorotus
  • 1.4.2021 maksetaan kaikille 1,8 prosentin yleiskorotus.

Tekstimuutokset

 • Matka-aikaa, koulutusaikaa ja työterveydessä käyntiä koskevia kirjauksia täsmennettiin ja paranneltiin.
 • Lisäksi tehtiin muita uuden työaikalain vaatimia muutoksia ja täydennyksiä, sekä vuosilomia koskevaa lukua päivitettiin vuosilomalain muutoksien osalta (ns. vuosilomaa täydentävät lisäpäivät).
 • Henkilöstön edustajien ajankäyttöä ja korvauksia korotettiin merkittävästi.

Sopimuskaudelle sovitut työryhmät:

 • työhyvinvointiryhmä
 • palkkaustyöryhmä
 • työaikatyöryhmä.

AVAINTES-, Seure- ja YTHS-neuvottelutulos 1.7.2020 (PDF)

Löydät AVAINTES-webinaarin (24.8.) tallenteen kirjautumalla jäsensivuille.

Tiedote 1.7.2020: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Video: Avaintes-, Seure- ja YTHS-aloille sopimukset

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Työ- ja virkaehtosopimukset