Paikallinen sopiminen

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla paikallinen sopiminen tapahtuu kaksiportaisen menettelyn kautta. Ensin luottamusmies sopii työehtosopimuksen säännöstä poikkeavasti, esim. työaikajoustoista, ja tämän jälkeen työnantajan on vielä sovittava asiasta kunkin yksittäisen työntekijän kanssa erikseen. Paikallinen sopimus on sosiaalialan työehtosopimuksen mukaan lähetettävä vielä tiedoksi liittoihin. 

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräykset paikallisesta sopimisesta työaikoihin liittyen. Työaikajoustoista sovittaessa on noudatettava työehtosopimuksen paikallisen sopimisen menettelytapoja. Lisä- tai ylityöstä maksettavan palkan vaihtaminen vastaavaan korotettuun vapaa-aikaan, edellyttää aina yksittäisen työntekijän ja työnantajan välistä sopimista.

Paikallisesta sopimisesta tuotannollis-taloudellisissa ongelmatilanteissa on määräykset yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen liitepöytäkirjassa. Edellytyksenä sopimiselle on tällöin taloudelliset tai tuotannolliset perusteet ja sopimus voidaan tehdä vain määräajaksi ja enintään vuodeksi kerrallaan.

Paikallinen sopimus tulee tehdä kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi keitä sopimus koskee, mistä on sovittu ja mitä on sovittu. Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus on mahdollista irtisanoa 3 kk:n irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomismahdollisuus on myös määräaikaisen sopimuksen kohdalla, kun se on kestänyt vuoden. 

Luottamusmiehelle myönnettävästä vapautuksesta työstä luottamusmiestehtävien hoitamista varten on määräykset luottamusmiessopimuksen 7 §:ssä.  Allekirjoittajajärjestöt erityisesti korostavat työehtosopimuksessa, että paikallinen sopiminen ja siihen valmistautuminen edellyttävät yleensä selvästi normaaliaikaa laajempaa työstä vapautusta.


Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehen tekemä paikallinen sopimus lähtökohtaisesti sitoo kaikkia työntekijöitä, ellei tähän soveltamisalaan sovita rajauksia tai muita ehtoja. TSN suosittelee luottamusmiestä tekemään paikallisen sopimuksen aina kaksiportaisesti, millä tarkoitetaan sitä, että ensin luottamusmies tekee ns. runkosopimuksen ja tämän jälkeen vielä yksittäinen työntekijä omalta osaltaan hyväksyy sopimuksen tai on sitä hyväksymättä.

Työehtosopimuksen mukaan mahdollista on myös tehdä paikallinen sopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Tätä ei kuitenkaan suositella.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan suositellaan paikallisen sopimuksen lähettämistä työnantaja- ja työntekijäliittoihin tiedoksi. Liitoilla on myös oikeus saada pyynnöstä sopimus tiedokseen.

Paikallinen sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi sopijaosapuolet, keitä sopimus koskee, sopimuksen sisältö ja sen voimassaoloaika. Sopimus on mahdollista tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk, ellei ole sovittu lyhyemmästä irtisanomisajasta. Yli vuoden kestänyt määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa siten kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Mikäli sovittu järjestely on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, jatkuu se irtisanomisesta huolimatta jakson loppuun. 

Paikallisesta sopimisesta on määräykset työehtosopimuksen 2 pykälässä. Yleisimmin paikallista sopimista käytetään työaikoihin liittyen. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen 6 §:n mukaan paikallisesti voidaan sopia pidemmistä tasoittumisjaksoista sekä pidemmästä työvuoron pituudesta (normaalityöaikamuodossa enintään 13 tunnin työvuorosta ja jaksotyöaikamuodossa enintään 15 tunnin työvuorosta). 

Työehtosopimuksen mukaisten ylityökorvausten ja lauantai- ja aattolisien vaihtaminen vastaavaan vapaa-aikaan edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan välillä. Samoin ilta- ja yötyö voidaan korvata myös aikahyvityksenä, jos työntekijä ja työnantaja näin sopivat. Edellä mainituista asioista sopiminen ei kuitenkaan ole työehtosopimuksen 2 pykälän tarkoittamaa paikallista sopimista.


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

AVAINTES:n mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen määräyksistä, jos tähän on olemassa taloudellisista, tuotannollisista tai muista paikallisista erityisolosuhteista aiheutunut perusteltu syy, ellei sopimismahdollisuutta ole erikseen rajoitettu työehtosopimuksessa. Määräykset paikallisesta sopimisesta ovat työehtosopimuksen 8 luvussa, jossa on myös lueteltuna ne asiat, joista ei voida paikallisesti toisin sopia. Erityismääräyksiä paikallisesta sopimisesta säännölliseen työaikaan liittyen ovat työehtosopimuksen 43 §:ssä.

Paikallista sopimusta ei voida työehtosopimuksen mukaan tehdä 

  • säännöllisen työajan pituudesta, 
  • vuosiloman pituudesta eikä 
  • sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä. 

Ei myöskään voida sopia, harjoittelijoita lukuun ottamatta, työntekijän palkkaa työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn palkka-asteikon alinta peruspalkkaa pienemmäksi. 

Luottamusmiehellä tulee AVAINTES:n työehtosopimuksen mukaan olla aina liiton valtuutus paikallisen sopimuksen tekemiseen (123 § 3 mom).  Luottamusmiehen ajankäytöstä on kirjattu säännökset tes:n 109 §:ssä. 


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

YTHS-sopimuksen mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen määräyksistä, jos tähän on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy, ellei työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta. Paikallisella sopimuksella voidaan sopia koko henkilöstöä, joitakin yksiköitä tai henkilöstöryhmiä tai yksittäistä työntekijää koskevasta asiasta.

Sopijaosapuolina ovat työnantaja sekä TSN:n pääluottamusmies, jollei erityismääräyksissä toisin ole todettu. Yleisiä määräyksiä paikallisesta sopimisesta ei kuitenkaan sovelleta niissä tapauksissa, joista on työehtosopimuksessa erityismääräykset, esim. poikkeavien työaikajärjestelyiden osalta 34 §:ssä, säännöllisen päivätyöajan suunnitellun pituuden osalta 39 § 2 mom. ja liukuvan työajan osalta 45 §:ssä. 

Paikallista sopimusta ei voida tehdä koskien 

  • työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta, 
  • vuosiloman pituutta eikä 
  • sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä. 

Ei myöskään palkkaa voida sopia työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn palkka-asteikon alinta peruspalkkaa pienemmäksi, harjoittelijoita lukuun ottamatta. 
Paikallinen sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään 3 kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksi antamisesta. 

Luottamusmiehen ajankäytöstä on säännökset työehtosopimuksen 84 §:ssä.