Usein kysyttyä palkoista yksityissektorilla

Yksityinen sosiaalipalveluala

Miten palkkani määräytyy?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen lähihoitajan tehtäviä tekevän vähimmäispalkkaluokka/palkkahinnoittelun alaraja on G17. Tämä on kuitenkin vain alaraja. Työnantaja voi maksaa palkkaryhmän sisällä korkeampaa palkkaluokkaa G17-G20 tai tarpeen mukaan myös seuraavan palkkaryhmän palkkaluokkia.

Mitä palkkalaskelmani tulisi sisältää, nyt se on epäselvä ja esimerkiksi lisiä ei ole eritelty, onko se oikein?

Työsopimuslaki edellyttää, että työantajan on palkanmaksun yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus, sen määräytymisperusteet ja palkanpidätys eri tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa, että palkkalaskelmasta on käytävä ilmi mm. lisät ja niiden perusteet esim. seuraavasti:

Nimi               Määrä            A-hinta           Arvo              Selite
iltatyö             24,00             1,67              40,08 €           15 %

Jos työntekijä ei ymmärrä palkkalaskelman sisältöä, hänen pitää ottaa yhteyttä esimieheen. Jos esimies ei pysty selvittämään asiaa, työntekijä ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Työntekijän pitää jokaisen palkanmaksun yhteydessä saada palkkalaskelma. Jos työntekijä ei sitä kuitenkaan saa, tulee siitä huomauttaa viipymättä työnantajalle ja jos työnantaja ei pyynnöstä huolimatta toimita laskelmaa, on se työsopimuslain mukaan rangaistava teko.

Työpaikallani noudatetaan yksityisen sosiaalialan/terveyspalvelualan työehtosopimusta. Lasketaanko lauantai mukaan vuosilomapäiviin?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla/terveyspalvelualalla loman kuluminen määräytyy vuosilomalain säännösten mukaan. Lähtökohta on se, että arkipäivä kuluttaa lomapäivän. Vuosilomalaissa arkipäivällä tarkoitetaan muita viikonpäiviä kuin sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita ja vapunpäivää. Lauantai on siis vuosilomalain mukaan arkipäivä ja kuluttaa lomapäivän ellei kysymyksessä ole esim. pääsiäislauantai.

Minulla oli sunnuntaina suunniteltu viikkolepopäivä. Menin kuitenkin töihin työnantajan pyynnöstä kahden tunnin varoitusajalla. Onko minulla oikeus saada hälytyskorvaus?

Hälytyskorvaus edellyttää, että työntekijä vapaa-aikanaan kutsutaan työhön, eikä kyseessä ole varallaolo. Työhön saapumisen on tapahduttava viimeistään kuuden tunnin kuluessa hälytyksestä (21 - 06 välisiä yötunteja ei oteta huomioon laskettaessa kuuden tunnin rajaa). Sinut on kutsuttu työhön vapaa-ajalta ja työhön saapuminen on tapahtunut 2 tunnin kuluttua hälytyksestä, joten olet oikeutettu hälytyskorvaukseen.

Irtisanon itseni. Onko minulla oikeus saada lomaraha?

Irtisanoessasi itsesi sinulla on oikeus saada pitämättömistä lomista lomakorvausta. Työehtosopimuksen mukaan lomarahaa maksetaan myös tästä lomakorvauksesta tietyin edellytyksin. Ensimmäinen edellytys on se, että työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Lisäksi edellytys on se, että toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työntekijä on noudattanut irtisanomisaikaa. Määräaikaisissa työsuhteissa on huomattava se, että työntekijällä ei ole oikeutta lomarahaan, jos hän päättää työsuhteen työsopimuslain vastaisesti. Yleisin tilanne on se, että työntekijä haluaa purkaa tai irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen. Mikäli purkuperustetta ei ole tai irtisanomisesta ei ole sovittu erikseen työsopimuksessa, työntekijällä ei ole tällöin oikeutta lomarahaan lomakorvauksesta.

Täytän ensi kuussa 50 vuotta. Saanko syntymäpäiväni johdosta ylimääräisen vapaapäivän?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla omat 50-vuotispäivät on mainittu yhtenä esimerkkinä sellaisesta lyhyestä tilapäisestä poissaolosta, joka ei vähennä työntekijän palkkaa tai vuosilomaa. Käytännössä tämän edun saaminen edellyttää sitä, että 50-vuotispäiväsi osuvat suunnitellulle työpäivälle. Tilanne on siis eri, jos esim. 50-vuotispäivä osuu listassa suunnitellulle vapaapäivälle.

Aloitan työni 15.10. Minulla on sovittu kuukausipalkka. Miten minun palkkani määräytyy lokakuussa?

Kysymyksesi koskee palkan osittamista tilanteessa, jossa työsuhde alkaa kesken palkanmaksukauden. Yleensä tällöin kyseessä on niin sanottu ennalta tiedetty poissaolo, joka tarkoittaa sitä, että palkattomat poissaolot ovat olleet tiedossa ennen työvuoroluettelon vahvistamista. Tällöin osakuukauden palkka lasketaan tehtävien työpäivien suhteessa kuukauden normaaleihin työpäiviin. Mikäli työvuorojen sijoittumista eri viikonpäiville ei tiedetä ennen työvuoroluettelon vahvistamista, oletetaan työvuorojen sijoittuvan maanantain ja perjantain välille. Tällöin osakuukauden palkka lasketaan työssäolojakson maanantain ja perjantain välisten päivien suhteessa kuukauden kaikkiin maanantain ja perjantain välisiin päiviin.

Tapauksessasi aloitat työt lokakuun 15. päivänä torstaina. Oletan, että työvuorojen sijoittamista ei ole tiedetty ennen työvuoroluettelon vahvistamista. Lokakuussa 2009 on yhteensä 22 maanantai-perjantai välille osuvaa päivää ja työsi aloittamisen jälkeen lokakuussa on 12 maanantai-perjantai väliselle ajalle osuvaa päivää. Näin ollen osakuun palkkasi lasketaan kaavasta 12/22 kerrottuna kuukausipalkka.

Saanko käydä työajalla lääkärissä?

Työehtosopimuksessa on lääkärintarkastuksista sovittu 21§:ssä. Luettelossa on mainittu ne tilanteet, joissa työntekijän palkkaa ei vähennetä, jos tarkastukset ja tutkimukset tehdään tarpeetonta työajan menetystä välttäen eikä tarkastuksia ole voitu hoitaa työajan ulkopuolella ja niistä on ilmoitettu etukäteen. Näitä tilanteita ovat

a) työntekijä käy sairauden toteamiseksi, hoidon tai apuvälineen määräämiseksi välttämättömässä lääkärintarkastuksessa ja tarkastukseen liittyvässä laboratorio ja röntgentutkimuksessa
b) raskaana oleva työntekijä käy synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa kuten neuvolatarkastuksissa, joissa seurataan raskaana olevan työntekijän tai sikiön terveydentilaa.
c) työntekijä käy uuden työn edellyttämässä tai muussa lakisääteisessä lääkärintarkastuksessa

Yksityinen terveyspalveluala

Miten palkkani määräytyy?

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella. Palkka muodostuu vaativuusryhmittelyn mukaisesta palkasta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista erityistekijöistä. Nämä erityistekijät korottavat palkkaa, mikäli työtehtävän sisältö poikkeaa vaativuusryhmän töiden normaalista vaativuustasosta. Työehtosopimuksessa on määritelty kunkin vaativuusryhmän vähimmäispalkka.

Työntekijälle voidaan lisäksi maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Työntekijän henkilökohtaisen palkan on oltava nk. henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnaisen takuun perusteella neljän palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % ja seitsemän palvelusvuoden täyttyessä vähintään 11 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Voiko työvuoroluetteloa muuttaa ilman työntekijän suostumusta?

Ei voi. Työvuoron muutoksista sovitaan aina yhdessä työntekijän kanssa.

Olen ollut sairauslomalla flunssan vuoksi. Palattuani töihin sairastuin uudelleen ehdittyäni olla töissä neljä päivää. Olenko oikeutettu sairausajan palkkaan?

Työntekijällä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada palkkaa sairausajalta kussakin poissaolotapauksessa. Palkanmaksujakson pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen seitsemän päivän kuluessa työhön paluusta, lasketaan nämä työstä poissaolojaksot yhteen palkallisen jakson pituutta määritettäessä. Mikäli kyseessä on eri sairaus, ei yhteenlaskua tehdä, vaan palkanmaksujakso alkaa normaalisti alusta.

Koska et siis ole ehtinyt olla työssä seitsemää päivää sairastuessasi uudelleen, lasketaan tämä uusi sairauspoissaolo yhteen aiemman poissaolojakson kanssa. Olet oikeutettu sairausajan palkkaan, mikäli sinulla on työehtosopimuksen mukaista palkanmaksujaksoa jäljellä.

Työnantaja on irtisanonut työsuhteeni. Onko minulla oikeus lomarahaan?

Lomarahaa ei makseta, jos työnantaja päättää työntekijän työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Mikäli irtisanomisen syynä on ollut työkyvyttömyys, lomaraha kuitenkin maksetaan.

Milloin loma-ajan palkka tulee maksaa?

Lomapalkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä erikseen pyydä palkan maksamista ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka kuitenkin saadaan maksaa pyynnöstä huolimatta sovittuna palkkapäivänä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä palkasta: usein kysytyt kysymykset, haku: palkka.