Usein kysyttyä palkoista yksityissektorilla

Yksityinen sosiaalipalveluala

Miten palkkani määräytyy?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen lähihoitajan tehtäviä tekevän työntekijän vähimmäispalkkaluokka/palkkahinnoittelun alaraja on 1.6.2019 alkaen PK-seudulla G19C ja muualla Suomessa G18C ja 1.9.2021 alkaen koko Suomessa G19C. Tämä on kuitenkin vain alaraja. Työnantaja voi maksaa palkkaryhmän sisällä korkeampaa palkkaluokkaa aina G22 saakka, mutta työntekijän G-palkkaluokka voi ylittää myös kyseisen palkkaryhmän palkkaluokat. Tehtävien vaativuus voidaan huomioida korkeampana palkkaluokkana, mutta ylempien palkkaluokkien käyttö on mahdollista myös ilman tällaista perustetta. G-palkkataulukot sisältävät kokemusvuosiportaat 0, 5, 8 ja 11 vuotta, joten työehtosopimuksen mukainen palveluslisä tulee G-palkkaluokan kautta huomioiduksi eikä erillisiä palveluslisiä yleensä makseta.

G-palkkaluokan lisäksi palkkaasi voi kuulua tai sinulla voi olla oikeus muihin palkanosiin. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ovat määräykset mm. tehtäväkohtaisesta lisästä, henkilökohtaisesta pätevyyslisästä, saatavuuslisästä sekä laatupalkkiosta.

Mitä palkkalaskelmani tulisi sisältää, nyt se on epäselvä ja esimerkiksi lisiä ei ole eritelty, onko se oikein?

Työsopimuslaki edellyttää, että työantajan on palkanmaksun yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. Tämä tarkoittaa, että palkkalaskelmasta on käytävä ilmi mm. lisät ja niiden perusteet esim. seuraavasti:

Nimi               Määrä            A-hinta           Arvo              Selite
iltatyö             24,00             1,67              40,08 €           15 %

Jos työntekijä ei ymmärrä palkkalaskelman sisältöä, suositellaan ottamaan yhteyttä esimieheen. Jos esimies ei pysty selvittämään asiaa, työntekijä voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja jos luottamusmiestä ei ole, tarvittaessa SuPerin edunvalvontaan.

Työntekijän pitää jokaisen palkanmaksun yhteydessä saada palkkalaskelma. Jos työntekijä ei sitä kuitenkaan saa, tulee siitä huomauttaa viipymättä työnantajalle ja jos työnantaja ei pyynnöstä huolimatta toimita laskelmaa, on se työsopimuslain perusteella rangaistava teko. Työsopimuslain noudattamista valvoo työsuojeluviranomaisena Aluehallintovirasto.

Työpaikallani noudatetaan yksityisen sosiaalialan/terveyspalvelualan työehtosopimusta. Lasketaanko lauantai mukaan vuosilomapäiviin?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla loman kuluminen määräytyy viisipäiväisen lomalaskennan perusteella. Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta työehtosopimuksen 7 §:n mukaisia arkipyhiä. Näitä ovat esimerkiksi, itsenäisyyspäivää, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai, vapunpäivä ja muut kirkolliset pyhäpäivät, jotka sattuvat maanatain ja perjantain välille. Samat lähtökohdat pätevät myös terveyspalvelualalla.

Olin lauantaina työvuorossa, mutta sunnuntaiksi minulle oli suunniteltu viikkolepopäivä enkä ollut varallaoloajalla. Menin sunnuntaina töihin työnantajan pyynnöstä kahden tunnin varoitusajalla. Onko minulla oikeus saada hälytyskorvaus?

Hälytyskorvauksen saaminen edellyttää työehtosopimuksen mukaan, että työntekijä työpaikalta jo poistuttuaan kutsutaan vapaa-aikanaan työhön. Työhön saapumisen on lisäksi tapahduttava viimeistään kuuden tunnin kuluessa hälytyksestä (21-06 välisiä yötunteja ei oteta huomioon laskettaessa kuuden tunnin rajaa). Hälytyskorvausta ei makseta, jos kyse on työhön kutsusta varallaoloaikana. Sinut on kutsuttu työhön vapaa-ajalta ja työhön saapuminen on tapahtunut 2 tunnin kuluttua hälytyksestä etkä ole ollut varallaolossa, joten olet oikeutettu hälytyskorvaukseen.

Olen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja aion irtisanoa itseni. Onko minulla oikeus saada lomaraha?

Irtisanoessasi itsesi sinulla on oikeus saada pitämättömistä lomista lomakorvausta. Työehtosopimuksen mukaan lomarahaa maksetaan myös tästä lomakorvauksesta tietyin edellytyksin. Ensimmäinen edellytys lomarahan saannille on se, että työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Toisena edellytyksenä on irtisanomisajan noudattaminen.

Lomarahan saannille on myös muita tilanteita koskien rajoituksia. Oikeutta lomarahaan ei ole tilanteessa, jossa työntekijä päättää määräaikaisen työsuhteen työsopimuslain vastaisesti (esim. purkuun ilman purkuperustetta tai irtisanomiseen ilman, että irtisanomismahdollisuudesta on sovittu työsopimuksessa) tai tilanteessa, jossa työsuhde katsotaan purkautuneeksi työsopimuslain mukaisen työstä poisjäännin vuoksi.

Täytän ensi kuussa 50 vuotta. Saanko syntymäpäiväni johdosta ylimääräisen vapaapäivän?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla omat 50-vuotispäivät on mainittu yhtenä esimerkkinä sellaisesta lyhyestä tilapäisestä poissaolosta, joka ei vähennä työntekijän palkkaa tai vuosilomaa. Käytännössä tämän edun saaminen edellyttää sitä, että 50-vuotispäiväsi osuvat suunnitellulle työpäivälle.

Aloitan työni 15.10. Minulla on sovittu kuukausipalkka. Miten minun palkkani määräytyy lokakuussa?

Kysymyksesi koskee palkan osittamista tilanteessa, jossa työsuhde alkaa kesken palkanmaksukauden. Yleensä tällöin kyseessä on niin sanottu ennalta tiedetty poissaolo, joka tarkoittaa sitä, että palkattomat poissaolot ovat olleet tiedossa ennen työvuoroluettelon vahvistamista. Tällöin osakuukauden palkka lasketaan tehtävien työpäivien suhteessa kuukauden normaaleihin työpäiviin. Mikäli työvuorojen sijoittumista eri viikonpäiville ei tiedetä ennen työvuoroluettelon vahvistamista, oletetaan työvuorojen sijoittuvan maanantain ja perjantain välille. Tällöin osakuukauden palkka lasketaan työssäolojakson maanantain ja perjantain välisten päivien suhteessa kuukauden kaikkiin maanantain ja perjantain välisiin päiviin.

Kerroit, että aloitat työt 15.10.2021. Oletettavasti työvuorojen sijoittamista ei ole tiedetty ennen työvuoroluettelon vahvistamista. Lokakuussa 2021 on yhteensä 21 maanantai-perjantai välille osuvaa päivää ja työsi aloittamisen jälkeen lokakuussa on 10 maanantai-perjantai väliselle ajalle osuvaa päivää. Näin ollen osakuun palkkasi lasketaan kaavasta 10/21 kerrottuna kuukausipalkallasi.

Saanko käydä työajalla lääkärissä?

Työehtosopimuksen 21 §:ssä on sovittu lääkärintarkastuksista. Luettelossa on mainittu ne tilanteet, joissa työntekijän palkkaa ei vähennetä, jos tarkastukset ja tutkimukset tehdään tarpeetonta työajan menetystä välttäen eikä tarkastuksia ole voitu hoitaa työajan ulkopuolella ja niistä on ilmoitettu etukäteen.

Tällaisia tilanteita voivat olla:

a) työntekijä käy sairauden toteamiseksi, hoidon tai apuvälineen määräämiseksi välttämättömässä lääkärintarkastuksessa ja tarkastukseen liittyvässä laboratorio ja röntgentutkimuksessa
b) raskaana oleva työntekijä käy synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa kuten neuvolatarkastuksissa, joissa seurataan raskaana olevan työntekijän tai sikiön terveydentilaa
c) työntekijä käy uuden työn edellyttämässä tai muussa lakisääteisessä lääkärintarkastuksessa.

Yksityinen terveyspalveluala

Miten palkkani määräytyy?

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaativuusryhmittelyn mukaisesta palkasta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista erityistekijöistä. Työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän tarkoituksena on maksaa vaativammasta työstä korkeampi palkka. Työehtosopimuksessa on määritelty kunkin vaativuusryhmän vähimmäispalkka. Kullakin työpaikalla on lisäksi määriteltävä palkkaa korottavat erityistekijät. Jos työtehtävän sisältö poikkeaa vaativuusryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja vaativuusryhmän töiden normaalista vaativuustasosta, palkan määrää korottavat ainakin työehtosopimuksessa luetellut erityistekijät, jos niitä sisältyy työpaikan työtehtäviin.

Työntekijälle voidaan lisäksi maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Esimerkkejä henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteista on lueteltu työehtosopimuksessa. Työntekijälle on kuitenkin palvelusvuosien perusteella maksettava vähintään henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnaista osaa. Tämän nk. vuosisidonnaisen takuun perusteella työntekijälle on henkilökohtaisena palkanosana maksettava neljän palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % ja seitsemän palvelusvuoden täyttyessä vähintään 11 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Kysythän erityistekijälisien paikallisista soveltamisperusteista ja henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteista lisää luottamusmieheltänne.

Voiko työvuoroluetteloa muuttaa ilman työntekijän suostumusta?

Terveyspalvelualalla näin ei voi toimia vaan työvuoroluettelon muutoksista on aina sovittava työntekijän kanssa.

Olen ollut sairauslomalla flunssan vuoksi. Palattuani töihin sairastuin uudelleen ehdittyäni olla töissä neljä päivää. Minulla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Olenko oikeutettu sairausajan palkkaan?

Työntekijällä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada palkkaa ollessaan sairauden vuoksi työkyvytön. Palkanmaksujakson pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen seitsemän päivän kuluessa työhön paluusta, lasketaan työstä poissaolojaksot yhteen palkallisen jakson pituutta määritettäessä. Mikäli uudessa sairastumisessa on kyseessä eri sairaus, ei yhteenlaskua tehdä, vaan palkanmaksujakso alkaa normaalisti alusta.

Koska et siis ole ehtinyt olla työssä seitsemää päivää sairastuessasi uudelleen, lasketaan tämä uusi sairauspoissaolo yhteen aiemman poissaolojakson kanssa. Olet oikeutettu sairausajan palkkaan, mikäli sinulla vielä yhteenlaskettuna on työehtosopimuksen mukaista palkanmaksujaksoa jäljellä.

Työnantaja on irtisanonut työsuhteeni. Onko minulla oikeus lomarahaan?

Lomarahaa ei makseta, jos työnantaja päättää työntekijän työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Mikäli irtisanomisen syynä on ollut työkyvyttömyys, lomaraha kuitenkin tässä tapauksessa maksetaan. Lomaraha maksetaan myös silloin, jos työsuhteen päättäminen katsotaan lain vastaiseksi. Jos päättämisen syynä on muu kuin työntekijästä johtuva syy, kuten tuotannollis-taloudellinen peruste, lomaraha maksetaan niin ikään normaalisti.

Milloin loma-ajan palkka tulee maksaa?

Lomapalkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä vähintään kuukautta ennen loman alkamista pyydä palkan maksamista vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomalain mukaan lomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin vuosilomalainkin mukaan maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä palkasta: usein kysytyt kysymykset, haku: palkka.

Tarkista palkkalaskelmasi

Tarkista palkkalaskelmasi täällä: Tarkista palkkalaskelmasi! - SuPer (superliitto.fi)