25.1.2024

Blogi: Lääkehoito on osa lähihoitajan työtä

Lääkehoito on oleellinen osa lähihoitajan ammattitaitoa. Toimintaympäristöstä (varhaiskasvatus, palveluasuminen, erikoissairaanhoito jne.) riippumatta lääkehoidon toteuttaminen luokitellaan terveydenhuollon toiminnaksi.

Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka vastuulla on omassa työssään toteuttaa lääkehoitoa lääkärin määräyksen mukaisesti.

Lähihoitajat ovat keskeisessä asemassa turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. Lähihoitaja toteuttaa, seuraa sekä arvioi lääkehoidon vaikutuksia ja tiedottaa eteenpäin lääkehoidon vaikutuksista. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva on vastuussa omasta toiminnastaan. Lähihoitajien koulutuksen tuottamaa lääkehoidon osaamista ei saa rajata.

Lähihoitajilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Lääkehoidon osaamista ylläpidetään säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Työnantajan velvollisuus on mahdollistaa täydennyskoulutukseen pääseminen. Esihenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että työntekijöillä on riittävä ammattitaito sekä hyvät ja turvalliset työolosuhteet lääkehoidon toteuttamiseen.

Työyksikön lääkehoitosuunnitelma ohjaa lääkehoidon käytännön toteutusta.  Lääkehoitosuunnitelma sisältää mm. lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistamisen ja niihin varautumisen, eri ammattihenkilöiden lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjaon, lääkehoidon osaamisen ja osaamisen varmistamisen sekä seuranta- ja palautejärjestelmän, kuten vaaratapahtumista ilmoittamisen. Lääkehoitosuunnitelma ja osaamisen varmistaminen ennen lääkehoitoon osallistumista ovat työnantajalle velvoittavia.

Lääkehoidon osaaminen varmistetaan lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla ennen kuin työntekijä voi ryhtyä toteuttamaan lääkehoitoa itsenäisesti. Osaamisen varmistamisessa on tärkeää keskittyä lääketurvallisuuden riskikohtiin, koska samankaltaiset lääkevirheet, kuten jako- ja antopoikkeamat toistuvat.

Lääkehoidon osaaminen osoitetaan työnantajan edellyttämällä lääkehoidon tentillä ja näytöillä määräajoin. Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan osaaminen varmistetaan vähintään viiden vuoden välein, mutta käytännöt vaihtelevat suuresti. Työpaikan vastuulääkäri allekirjoittaa ja myöntää lääkehoitoluvan, joka on voimassa työnantajan määrittelemän ajan. Esihenkilö vastaa lääkehoitolupien dokumentoinnista.

Yleisin vaaratapahtumien aiheuttaja on virheet lääkehoidossa. Turvallisessa lääkehoidossa korostuu hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien kesken. Työtä ja tehtävien jakoa arvioitaessa ensisijaisena kriteerinä on oltava potilaan saama hyöty. Lähihoitajien koulutukseen, osaamiseen ja työnkuvaan kuuluu lääkehoito osana kokonaisvaltaista hoitotyötä.

Lähihoitajaopiskelija opiskelee lääkehoitoa oppilaitoksessa ja työelämässä ja osoittaa osaamisensa näytössä, käytännön työtehtävissä. 1.8. 2024 voimaan tulevissa uusissa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa on erillinen lääkehoidon tutkinnon osa nimeltään Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella. Lääkehoidon tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ovat mm. antaa lääkkeitä injektioina sekä antaa PKV-lääkkeitä ja luonnollista tietä annettavia huumausainelääkkeitä.

Lähihoitajat ovat merkittävässä roolissa toimiessaan lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajina työelämässä oppimisen jaksoilla. Sujuvan opiskelujen etenemisen kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on riittävä määrä kokeneita ja ammattitaitoisia lähihoitajia, joiden lääkehoidon osaaminen on varmistettu, ohjaamassa opiskelijoita lääkehoidon eri tehtävissä ja arvioimassa heidän osaamistaan.

SuPer kannustaa kaikkia lähihoitajia suorittamaan työnantajan edellyttämän lääkehoidon tentin ja tarvittavat näytöt. Työnantajalla on oikeus vaatia, että kaikki asiakas- ja tai potilastyöhön osallistuvat suorittavat lääkehoidon tentin ja osallistuvat lääkehoitoon.

SuPer on julkaissut 6-osaisen lääkehoidon verkkokoulutuksen tukemaan alan opiskelijoiden ja ammattilaisten turvallista lääkehoidon toteutusta.

SuPerin asiantuntijat Elina Ottela ja Sari Ojajärvi

Kansallista lähihoitajapäivää vietetään vuosittain 27.1. ​Tutustu päivän teemasivuun.